Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0425

Veterinaire en zoötechnische controles van dieren en producten in het handelsverkeer binnen de EU

Ga naar de overzichtspagina met samenvattingen

Veterinaire en zoötechnische controles van dieren en producten in het handelsverkeer binnen de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 90/425/EEG — veterinaire en zoötechnische controles in het handelsverkeer binnen de EU in bepaalde levende dieren en producten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijn worden regels vastgesteld betreffende veterinaire* en zoötechnische controles* die moeten worden toegepast op levende dieren en producten die binnen de Europese Unie (EU) worden verhandeld.

Met de richtlijn worden veterinaire (en zoötechnische) controles aan de binnengrenzen van de EU afgeschaft, en vervangen door controles die bij de oorsprong, tijdens de doorvoer en op de plaats van bestemming worden uitgevoerd.

Met verordening (EU) 2016/1012 is de titel van de richtlijn gewijzigd en zijn verwijzingen naar zoötechnische controles verwijderd. De verordening treedt op 1 november 2018 in werking.

Verordening (EU) 2017/625 vervangt Richtlijn 90/425/EEG met ingang van 14 december 2019.

KERNPUNTEN

Levende dieren, broedeieren, levende producten, producten van dierlijke oorsprong

De richtlijn en de achtereenvolgende wijzigingen betreffen veterinaire en zoötechnische controles die van toepassing zijn op handel binnen de EU in levende dieren en producten (broedeieren, levende producten*, producten van dierlijke oorsprong) die vallen onder EU-wetgeving.

De richtlijn is niet van toepassing op de niet-commerciële verplaatsing van huisdieren die worden vergezeld door een persoon.

Controles bij de oorsprong

In het EU-land van oorsprong dient de bevoegde autoriteit onder andere te waarborgen dat de voor handel bestemde dieren en producten:

 • voldoen aan de vereisten van de relevante richtlijnen in bijlage A van de richtlijn (voor de dieren en producten in bijlage A, bijvoorbeeld Richtlijn 88/407/EEG) en voldoen aan de vereisten voor diergezondheid van het EU-land van bestemming (voor de dieren en producten in bijlage B, bijvoorbeeld levend pluimvee);
 • afkomstig zijn van een bedrijf respectievelijk een centrum of een instelling waarop regelmatig officiële veterinaire controles worden toegepast;
 • zijn geïdentificeerd en geregistreerd conform de vereisten zoals bepaald in EU-wetgeving;
 • tijdens het transport vergezeld gaan van gezondheidscertificaten en andere ter zake doende documenten;
 • niet afkomstig zijn uit een bedrijf of gebied waarvoor beperkingen van toepassing zijn op de betrokken dieren of producten van de betrokken dieren omdat er een ziekte wordt vermoed of heerst;
 • afkomstig zijn uit een land of regio waar afdoende waarborgen ten aanzien van de gezondheid worden geboden vanuit het oogpunt van het land van bestemming;
 • worden vervoerd conform de vigerende hygiënische voorschriften.

Daarnaast moet de bevoegde autoriteit in de EU controles uitvoeren in bedrijven, markten en verzamelplaatsen om te verifiëren of de levende dieren en producten voldoen aan de EU-normen, met name ten aanzien van identificatie. Aan leveranciers van dieren of producten of verzenders (degenen die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van dieren en producten op het transport) die deze regelgeving niet naleven, kunnen sancties worden opgelegd.

Controles bij aankomst op de plaats van bestemming

Niet-discriminerende veterinaire controles kunnen door de bevoegde autoriteiten op de plaats van bestemming worden uitgevoerd. Deze controles hebben tot doel te verifiëren of de voor de handel bestemde dieren en producten voldoen aan de vereisten waaraan op de plaats van oorsprong moet worden voldaan (zie boven). Bij het vermoeden van een overtreding, kunnen tijdens het transport controles worden uitgevoerd.

De ontvangers van dieren en producten die vanuit een ander EU-land zijn verzonden, zijn vanaf de aankomst op de plaats van bestemming, nadat het vervoer is afgerond, verantwoordelijk voor deze dieren en producten. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op dieren die zijn bestemd voor de markt. Ontvangers kunnen worden verplicht de aankomst van dieren of producten afkomstig uit een ander EU-land van tevoren aan te melden bij de bevoegde autoriteit van het EU-land van bestemming.

Indien de EU of, in niet-geharmoniseerde gebieden, de nationale regelgeving die voldoet aan het EU-Verdrag vereist dat levende dieren in quarantaine worden geplaatst, dient deze quarantaine doorgaans plaats te vinden bij het bedrijf van bestemming.

Controles bij havens, luchthavens en grensovergangen met niet-EU-landen

Controles kunnen worden uitgevoerd op locaties waar levende dieren en producten uit niet-EU-landen op het grondgebied van de EU kunnen worden binnengebracht, zoals havens, luchthavens en grensovergangen met niet-EU-landen. Tijdens deze controles dienen EU-landen ervoor te zorgen dat de volgende maatregelen worden genomen:

 • controle van de certificaten of documenten die de dieren of producten vergezellen;
 • onderwerping van dieren of producten van binnen de EU aan niet-discriminerende veterinaire controles op de plaats van bestemming;
 • toepassen van de regels uit Richtlijn 91/496/EEG en Richtlijn 97/78/EG op dieren uit niet-EU-landen.

Wanneer de bevoegde autoriteiten tijdens een controle het volgende vaststellen:

 • de aanwezigheid van verwekkers van aangifteplichtige ziekten, een zoönose* of ziekte, of andere aandoening die een ernstig gevaar voor mens of dier kan opleveren, of dat de producten afkomstig zijn uit een met een epidemische dierziekte* besmet gebied, gelasten zij dat het dier of de partij in het meest nabije quarantainestation in quarantaine wordt geplaatst of wordt gedood en/of vernietigd.
 • dat de dieren of producten niet voldoen aan de voorschriften van de EU-richtlijnen of aan nationale veterinairrechtelijke voorschriften, kunnen verschillende maatregelen worden genomen, waaronder plaatsing van de dieren of producten onder controle, terugzending van de zending, slachting of vernietiging.

Gemeenschappelijke bepalingen

In het geval van een uitbraak van een zoönose, dierziekte of ander gevaar voor de gezondheid van mens of dier, dient het EU-land van verzending passende preventieve en beheersmaatregelen te nemen, waaronder bewegingsbeperkingen in geval van ernstig gevaar. Het EU-land van bestemming of doorvoer kan voorzorgsmaatregelen nemen, waaronder het in quarantaine plaatsen van de dieren of producten. De Europese Commissie dient de situatie zo spoedig mogelijk te onderzoeken en vervolgens een besluit te nemen over passende maatregelen.

EU-landen dienen ervoor te zorgen dat handelaren die zich bezighouden met de handel in de betreffende dieren en/of producten binnen de EU een register bijhouden waarin de leveringen en de verdere bestemming van de dieren of de producten worden aangetekend.

In 2004 heeft de Commissie een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten opgezet, het zogeheten Traces-systeem.

Op 1 juli 1992 werden veterinaire en zoötechnische controles op alle levende dieren en hun producten aan de EU-binnengrenzen afgeschaft, gezien de vooruitgang die was geboekt ten aanzien van controles op dieren uit niet-EU-landen en de genomen maatregelen om mond- en klauwzeer en klassieke varkenspest in te perken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 26 juli 1990. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 juli 1992 omzetten in nationale wetgeving, met uitzondering van de regelgeving in artikel 10 (betreffende de uitbraak van ziekten) die voor 26 september 1990 moest zijn omgezet.

KERNBEGRIPPEN

Veterinaire controles: elke materiële controle (en/of administratieve formaliteit) met betrekking tot dieren of producten die rechtstreeks of zijdelings strekt tot bescherming van de gezondheid van mens of dier.
Zoötechnische controles: elke materiële controle en/of administratieve formaliteit die betrekking heeft op dieren die vallen onder de zoötechnische wetgeving en die rechtstreeks of zijdelings strekt tot verbetering van de dierenrassen.
Levende producten: zaadcellen, eicellen en embryo's die zijn bestemd voor kunstmatige voortplanting.
Zoönose: een ziekte die van dieren op mensen kan worden overgedragen.
Epidemische dierziekte: een ziekte waardoor binnen korte tijd een groot aantal dieren wordt getroffen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29‑41)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 90/425/EEG werden opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1-142)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2016/1012 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de zoötechnische en genealogische voorwaarden voor het fokken van, de handel in en de binnenkomst in de Unie van raszuivere fokdieren, hybride fokvarkens en levende producten daarvan en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 652/2014, de Richtlijnen 89/608/EEG en 90/425/EEG van de Raad en tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van dierfokkerij („Fokkerijverordening”) (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 66-143)

Beschikking 2003/623/EG van de Commissie van 19 augustus 2003 met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces (PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58-59)

Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9-30)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56-68)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 05.02.2018

Naar boven