EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E108

De-minimissteun voor diensten van algemeen economisch belang

De-minimissteun voor diensten van algemeen economisch belang

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 360/2012 — Toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen

Artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) wordt bepaald welke maatregelen onder overheidssteun vallen.
 • Uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU wordt vereist, als algemeen beginsel, dat staatssteun bij de Europese Commissie wordt aangemeld, zodat zij kan beoordelen of de steun verenigbaar is met de interne markt.
 • Deze verordening vormt een aanvulling op de algemene EU-verordening inzake de-minimissteun*. In beide verordeningen wordt bepaald dat steun onder een bepaalde drempel kan worden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.
 • Deze verordening is echter specifiek van toepassing op steun die wordt verleend aan ondernemingen die diensten van algemeen economisch belang (DAEB) verrichten, d.w.z. diensten die voorzien in sociale behoeften zoals gezondheidszorg en langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot en herintegratie op de arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de zorg voor en sociale integratie van kwetsbare groepen. Deze verordening vergroot de rechtszekerheid en vermindert de administratieve lasten voor het toekennen van compensaties voor kleine DAEB.

KERNPUNTEN

 • Artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten staatssteun stelt de Commissie in staat om bij verordening een de-minimisregel vast te stellen, op grond waarvan kleine steunbedragen niet als staatssteun worden beschouwd, omdat zij geen gevolgen hebben voor de mededinging en/of het handelsverkeer tussen de EU-landen; zij hoeven derhalve ook niet te worden aangemeld uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU.
 • Verordening (EU) nr. 360/2012 is een aanvulling op de algemene de-minimisverordening (Verordening (EU) nr. 1407/2013) en geldt voor steun die wordt verleend aan ondernemingen die een dienst van algemeen economisch belang verrichten. Dergelijke steun hoeft niet te worden aangemeld indien het totaalbedrag van de de-minimissteun aan een onderneming die diensten van algemeen economisch belang verleent niet meer bedraagt dan 500 000 EUR over een periode van drie belastingjaren en indien de cumuleringsvoorwaarden worden nageleefd. Het plafond voor vrijgestelde steun dat in Verordening (EU) nr. 1407/2013 is vastgesteld, bedraagt daarentegen slechts 200 000 EUR.

Monitoring

 • Indien een EU-land voornemens is uit hoofde van deze verordening de-minimissteun te verlenen, moet het de betrokken onderneming schriftelijk in kennis stellen van:
  • het voorgestelde steunbedrag;
  • de dienst van algemeen economisch belang waarvoor de steun wordt toegekend;
  • het de-minimiskarakter van de steun.
 • Alvorens de steun toe te kennen, dient het EU-land een schriftelijke of elektronische verklaring van de betrokken onderneming te bekomen over enige andere de-minimissteun die zij in de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar heeft ontvangen uit hoofde van deze verordening of andere de-minimisverordeningen. Het EU-land moet nagaan of het nieuwe bedrag het totaal van de aan de onderneming verleende de-minimissteun niet tot boven het maximum van 500 000 EUR brengt.
 • Bij wijze van alternatief kunnen de EU-landen een centraal register oprichten voor alle op hun grondgebied verleende de-minimissteun.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De geldigheidsduur zou aanvankelijk op 31 december 2018 aflopen. De Commissie was van mening dat de omstandigheden die aan de verordening ten grondslag lagen, niet wezenlijk waren veranderd. Daarom heeft zij Verordening (EU) nr. 2018/1923 vastgesteld, waarbij de geldigheidsduur met nog eens twee jaar wordt verlengd tot 31 december 2020.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

De-minimisregel: een regel op grond waarvan lage steunbedragen worden vrijgesteld van de verplichting om ze vooraf bij de Commissie aan te melden met het oog op goedkeuring uit hoofde van de EU-regelgeving inzake staatssteun.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VII — Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen — Hoofdstuk 1 — Regels betreffende de mededinging — Tweede afdeling — Steunmaatregelen van de Staten — Artikel 107 (oud artikel 87 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 91-92)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VII — Gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging, de belastingen en de onderlinge aanpassing van de wetgevingen — Hoofdstuk 1 — Regels betreffende de mededinging — Tweede afdeling — Steunmaatregelen van de Staten — Artikel 108 (oud artikel 88 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 92-93)

Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen (PB L 114 van 26.4.2012, blz. 8-13)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 360/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen (codificatie) (PB L 248 van 24.9.2015, blz. 1-8)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 1-8)

Laatste bijwerking 29.03.2019

Naar boven