EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014L0034-20140329

Apparaten gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)

Apparaten gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (ATEX)

De Europese Unie (EU) heeft een wet goedgekeurd over de verkoop en het in bedrijf stellen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (Atmosphères Explosives - ATEX). Een explosieve omgeving ontstaat wanneer een mengsel van lucht, gassen, dampen, nevels of stof zo samenkomt dat dit onder bepaalde bedrijfsomstandigheden kan ontvlammen.

BESLUIT

Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De ATEX-richtlijn voorziet in uniforme, EU-brede regels inzake de verkoop en het in bedrijf stellen van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. De richtlijn moet ervoor zorgen dat producten aan bepaalde vereisten voldoen om een hoge mate van bescherming te garanderen voor de gezondheid en veiligheid van mensen, met name werknemers, en, waar van toepassing, de bescherming van huisdieren en goederen. De richtlijn is van toepassing op een breed scala producten, met inbegrip van apparaten die gebruikt worden op vaste olie- en gasplatformen, in petrochemische fabrieken, mijnen, bloemfabrieken (zwevende bloemdeeltjes zijn licht ontvlambaar) en andere gebieden met mogelijk explosiegevaar.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

In de richtlijn worden de verantwoordelijkheden van fabrikanten, importeurs en distributeurs gedefinieerd in verband met de verkoop van apparatuur en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen:

  • Alle producten die in de EU verkocht worden moeten voorzien zijn van de CE-conformiteitsmarkering om aan te tonen dat ze aan alle essentiële veiligheidseisen van de EU-wetgeving voldoen.
  • Voordat een fabrikant een CE-markering krijgt, moet hij een veiligheids- en conformiteitsbeoordeling uitvoeren en de technische documentatie voor producten vastleggen.
  • Importeurs moeten controleren of fabrikanten de conformiteitsbeoordelingsprocedure correct hebben uitgevoerd. Als dit niet het geval is moeten zij de autoriteit die toezicht houdt op de veiligheid informeren.
  • Alle benodigde documentatie moet worden geregistreerd en tien jaar worden bewaard.
  • Documentatie en veiligheidsinformatie moeten geschreven zijn in een taal die makkelijk te begrijpen is voor eindgebruikers.
  • Fabrikanten en importeurs moeten hun postadres op hun producten vermelden.
  • Fabrikanten mogen andere elektronische middelen gebruiken om de autoriteiten die toezicht houden op de veiligheid van de informatie te voorzien die nodig is om de conformiteit van een product aan te tonen.

Daarnaast worden in de richtlijn de stappen bepaald voor nationale autoriteiten die toezicht houden op de veiligheid om de invoer van gevaarlijk producten uit niet-EU-landen te identificeren en te voorkomen.

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 20 april 2016. Richtlijn 94/9/EG wordt ingetrokken met ingang van 20 april 2016.

ACHTERGROND

De richtlijn actualiseert EU-regels inzake de verkoop van apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit vormt een onderdeel van de inspanningen om Europese wetgeving te moderniseren voor een breed scala aan industriële sectoren door regels te vereenvoudigen, administratieve lasten te verlagen en duidelijkere en meer samenhangende regels op te stellen.

Zie ook de ATEX-website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/34/EU

18.4.2014 Punt 1 en 3 tot 7 van artikel 2, artikel 4 en bijlagen I, II, XI en XII zijn van kracht vanaf 24.4.2016

19.4.2016

PB L 96 van 29.3.2014, blz. 309-356

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 1-29).

Laatste bijwerking 17.02.2015

Naar boven