Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0064

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 14–14 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/64/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/19


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 64/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hierna „de EER-overeenkomst” genoemd, en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 788/2012 van de Commissie van 31 augustus 2012 inzake een in 2013, 2014 en 2015 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1274/2011 van de Commissie (2) wordt bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 788/2012 ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijgevolg dient bijlage II bij de EER-overeenkomst dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tekst van punt 68 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1274/2011 van de Commissie) wordt geschrapt.

2)

Na punt 73 (Verordening (EU) nr. 1048/2012 van de Commissie) wordt het volgende ingevoegd:

„74.

32012 R 0788: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 788/2012 van de Commissie van 31 augustus 2012 inzake een in 2013, 2014 en 2015 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma van de Unie tot naleving van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen en ter beoordeling van de blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong (PB L 235 van 1.9.2012, blz. 8).

De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

in artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

„In 2013, 2014 en 2015 mag IJsland voortgaan met het monsteren en analyseren van dezelfde 61 pesticiden als die waarop in 2012 op zijn markt in voedingsmiddelen werd toegezien.”;

b)

in punt 5 van bijlage II wordt het volgende toegevoegd:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)” ”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 788/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 235 van 1.9.2012, blz. 8.

(2)  PB L 325 van 8.12.2011, blz. 24.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top