EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2302

Verordening (EG) nr. 2302/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

OJ L 348, 21.12.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 532 - 533
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 280 - 282
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 66 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stilzwijgende opheffing door 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2302/oj

32002R2302

Verordening (EG) nr. 2302/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0078 - 0079


Verordening (EG) nr. 2302/2002 van de Commissie

van 20 december 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000(2), en met name op artikel 6, lid 2, en artikel 7, leden 2 en 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 509/2002 van de Commissie(4), en met name op artikel 29, lid 1,

Gelet op Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat(5), en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens bijlage 2 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, die op 21 juni 1999 in Luxemburg is ondertekend en bij Besluit 2002/309/EG, Euratom, is goedgekeurd, heeft contingent nr. 09.4155 betrekking op alle soorten yoghurt, met inbegrip van gearomatiseerde yoghurt. De omschrijving van de onder dit contingent vallende goederen moet bijgevolg in die zin worden gewijzigd.

(2) De kaas "Halloumi" kan zowel onder volgnummer 2 als onder volgnummer 3 van bijlage III, deel C, bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1667/2002(7), worden ingedeeld. Om verwarring te voorkomen moet de in die bijlage opgenomen omschrijving worden aangepast.

(3) Verordening (EG) nr. 2535/2001 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de gezamenlijke vergadering van de Comités van beheer voor melk en zuivelproducten en voor horizontale vraagstukken inzake het handelsverkeer in verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2535/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage I, deel F, wordt de omschrijving betreffende contingent nr. 09.4155 vervangen door de omschrijving in bijlage I bij deze verordening.

2. Deel C van bijlage III wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Punt 1 van artikel 1 is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18.

(2) PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5.

(3) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(4) PB L 79 van 22.3.2002, blz. 15.

(5) PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

(6) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29.

(7) PB L 252 van 20.9.2002, blz. 8.

BIJLAGE I

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE ΙΙ

"Deel C

PREFERENTIËLE INVOERREGELINGEN - OVERIGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top