EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0075

Verordening (EG) nr. 75/97 van de Commissie van 17 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap

OJ L 16, 18.1.1997, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997; stilzwijgende opheffing door 397R1209

?: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/75/oj

31997R0075

Verordening (EG) nr. 75/97 van de Commissie van 17 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 016 van 18/01/1997 blz. 0072 - 0073


VERORDENING (EG) Nr. 75/97 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 1997 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische eilanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2348/96 (2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende dat de balans voor de voorziening en de steunbedragen voor de levering aan de Canarische eilanden van producten van de sector varkensvlees zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1487/95 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1156/96 (4);

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 2348/96 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 1600/92 en nr. 1601/92 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en de Canarische eilanden als overgangsmaatregel de toepassing van de regeling voor de voorziening met producten van de sector varkensvlees van de GN-codes 1601 en 1602 met een jaar is verlengd; dat het bijgevolg nodig is de producten van de GN-codes 1601 en 1602 opnieuw in de voorzieningsbalans op te nemen en de met ingang van 1 januari 1997 toe te passen steunbedragen voor producten uit de Gemeenschap vast te stellen; dat Verordening (EG) nr. 1487/95 dienovereenkomstig moet worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1487/95 worden vervangen door de bijlagen bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 1997.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 173 van 27. 6. 1992, blz. 13.

(2) PB nr. L 320 van 11. 12. 1996, blz. 1.

(3) PB nr. L 145 van 29. 6. 1995, blz. 63.

(4) PB nr. L 153 van 27. 6. 1996, blz. 17.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top