Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1943

Verordening (EEG) nr. 1943/87 van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1987/1988

OJ L 185, 4.7.1987, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1943/oj

31987R1943

Verordening (EEG) nr. 1943/87 van de Commissie van 3 juli 1987 tot vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1987/1988

Publicatieblad Nr. L 185 van 04/07/1987 blz. 0037 - 0037


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1943/87 VAN DE COMMISSIE

van 3 juli 1987

tot vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1987/1988

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), en met name op artikel 5, leden 5 en 6,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijs voor de voornaamste graansoorten zodanig moet worden vastgesteld dat de verkoopprijs van de ingevoerde produkten op de markt van Duisburg overeenkomt met de richtprijs; dat daartoe van de richtprijs de gunstigste vervoerkosten tussen Rotterdam en Duisburg, de overslagkosten te Rotterdam en een handelsmarge dienen te worden afgetrokken; dat de richtprijzen voor het verkoopseizoen 1987/1988 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1901/87 van de Raad (3);

Overwegende dat de drempelprijs van de andere graansoorten waarvoor geen richtprijs wordt vastgesteld, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2727/75, zodanig moet worden vastgesteld dat voor de voornaamste daarmee concurrerende granen op de markt van Duisburg de richtprijs kan worden bereikt;

Overwegende dat volgens artikel 5, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijzen voor meel van tarwe, mengkoren en rogge, alsook voor gries en griesmeel van tarwe, moeten worden vastgesteld volgens de regels en voor de standaardkwaliteiten genoemd in de artikelen 6, 7 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2734/75 van de Raad (4); dat de met inachtneming van deze regels uitgevoerde berekeningen leiden tot de hierna genoemde prijzen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, lid 1, laatste alinea, van Verordening (EEG) nr. 2727/75, worden de drempelprijzen voor het verkoopseizoen 1987/1988 voor de produkten bedoeld in artikel 1, onder a), b) en c), van die Verordening vastgesteld als volgt:

1.2 // // (Ecu/ton) // Zachte tarwe en mengkoren: // 251,39 // Rogge: // 229,09 // Gerst: // 229,09 // Maïs: // 229,09 // Durum tarwe: // 352,99 // Haver: // 219,93 // Boekweit: // 229,09 // Sorgho: // 229,09 // Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet): // 229,09 // Kanariezaad: // 229,09 // Meel van tarwe en van mengkoren: // 378,70 // Meel van rogge: // 349,73 // Gries en griesmeel van zachte tarwe: // 409,00 // Gries en griesmeel van durum tarwe: // 547,97.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.

(3) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.

(4) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 34.

Top