Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0173

Verordening (EG) nr. 173/2005 van de Raad van 24 januari 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, met betrekking tot de verlenging van de duur van het Peace-programma en de toekenning van nieuwe vastleggingskredieten

OJ L 29, 2.2.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R1083

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/173/oj

2.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 29/3


VERORDENING (EG) Nr. 173/2005 VAN DE RAAD

van 24 januari 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, met betrekking tot de verlenging van de duur van het Peace-programma en de toekenning van nieuwe vastleggingskredieten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 161,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (3) is uit hoofde van doelstelling 1, ten behoeve van Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland, voor een periode van vier jaar van 2000-2004 een programma ter ondersteuning van het vredesproces in Noord-Ierland (Peace) vastgesteld.

(2)

De Europese Raad van Brussel van 17 en 18 juni 2004 heeft de Commissie verzocht te onderzoeken of het mogelijk is om de activiteiten uit hoofde van het Peace-programma en het Internationaal Fonds voor Ierland op één lijn te brengen met die van de andere programma’s van de Structuurfondsen die in 2006 aflopen, en ook de financiële implicaties daarvan te onderzoeken,

(3)

De noodzakelijke consolidatie van het vredesproces in Noord-Ierland, waartoe het Peace-programma tot dusver op oorspronkelijke en wezenlijke wijze heeft bijgedragen, vereist dat de financiële steun van de Gemeenschap aan de betrokken gebieden wordt gehandhaafd en dat het Peace-programma derhalve met twee jaar wordt verlengd.

(4)

Daarom moet Verordening (EG) nr. 1260/1999 zodanig worden gewijzigd dat de uitvoeringsduur van het Peace-programma met twee jaar verlengd wordt, zodat deze samenvalt met de voor de Structuurfondsen vastgestelde programmeringsperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1260/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1)

artikel 7, eerste alinea, wordt vervangen door:

„4.   Uit hoofde van doelstelling 1 wordt, ten behoeve van Noord-Ierland en de grensgebieden van Ierland voor de jaren 2000-2006 een Peace-programma vastgesteld ter ondersteuning van het vredesproces in Ierland.”;

2)

bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 januari 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BODEN


(1)  Instemming verleend op 11 januari 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies uitgebracht op 16 december 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1105/2003 (PB L 158 van 27.6.2003, blz. 3).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

STRUCTUURFONDSEN

Jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten voor de periode 2000-2006

(zoals bedoeld in artikel 7, lid 1)

(in miljoen EUR — prijzen 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660”


Top