EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2001_209_R_0001_01

Verordening (EG) nr. 1575/2001 van de Raad van 25 juni 2001 betreffende de sluiting van het vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds - Vierde Protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

OJ L 209, 2.8.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001R1575

Verordening (EG) nr. 1575/2001 van de Raad van 25 juni 2001 betreffende de sluiting van het vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 209 van 02/08/2001 blz. 0001 - 0001


Verordening (EG) nr. 1575/2001 van de Raad

van 25 juni 2001

betreffende de sluiting van het vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 2, lid 1, en artikel 6 van de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds(3), hebben partijen onderhandelingen gevoerd over een vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de in genoemde overeenkomst bedoelde visserij, dat aan het einde van de geldigheidsduur van het derde protocol in werking moet treden.

(2) Ter afronding van deze onderhandelingen is op 13 september 2000 een nieuw protocol geparafeerd.

(3) Op grond van dit protocol krijgen vissers uit de Gemeenschap voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2006 vangstmogelijkheden toegewezen in de wateren die onder de jurisdictie van Groenland vallen.

(4) Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol goed te keuren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het protocol is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn het protocol te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 25 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Lindh

(1) PB C 120 E van 24.4.2001, blz. 186.

(2) Advies uitgebracht op 16 mei 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB L 29 van 1.2.1985, blz. 9.

Top