EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:048:TOC

 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.048.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 48

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
15 februari 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

465e plenaire zitting op 15 en 16 september 2010

2011/C 048/01

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De situatie van de Roma in de Europese Unie”

1

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

465e plenaire zitting op 15 en 16 september 2010

2011/C 048/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De Europese strategie voor het Donaugebied”

2

2011/C 048/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De rol van legale immigratie in de context van de vergrijzing” (verkennend advies)

6

2011/C 048/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Groene banen”

14

2011/C 048/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „De situatie van en uitdagingen voor de tropische tonijnvisserijvloot van de Europese Unie” (verkennend advies)

21

2011/C 048/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte: strategische richtsnoeren voor de verkeersveiligheid tot 2020” (advies op verzoek van het Europees Parlement)

27

2011/C 048/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Financieringsstructuren voor het MKB in de huidige financiële context” (initiatiefadvies)

33

2011/C 048/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Na de crisis: een nieuw financieel stelsel voor de interne markt” (initiatiefadvies)

38

2011/C 048/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Creativiteit en ondernemerschap: mechanismen om de crisis te boven te komen” (initiatiefadvies)

45

2011/C 048/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De reactie van de EU op het verschuivende mondiale economische machtsevenwicht” (initiatiefadvies)

51

2011/C 048/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité „Economisch herstel: stand van zaken en concrete initiatieven” (initiatiefadvies)

57

2011/C 048/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Wereldtop over duurzame ontwikkeling in 2012” (initiatiefadvies)

65

2011/C 048/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Verbeteren van modellen voor „participatieve publiek-private partnerschappen” om onlinediensten voor iedereen in de EU-27 toegankelijk te maken” (initiatiefadvies)

72

2011/C 048/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Diensten van algemeen belang die nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden” (initiatiefadvies)

77

2011/C 048/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het nieuwe energiebeleid van de EU: uitvoering, doeltreffendheid en solidariteit voor de burgers” (initiatiefadvies)

81

2011/C 048/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het thema „Betrekkingen tussen de EU en Canada” (initiatiefadvies)

87

2011/C 048/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De situatie van personen met een handicap in de Euromed-landen”

94

2011/C 048/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Het EU-beleid inzake meertaligheid” (vervolgadvies)

102


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

465e plenaire zitting op 15 en 16 september 2010

2011/C 048/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Derde strategische evaluatie van betere regelgeving in de Europese Unie” — (COM(2009) 15 definitief) —„Werkdocument van de Commissie — De administratieve lasten in de Europese Unie verlagen — Bijlage bij de derde strategische evaluatie van betere regelgeving” — (COM(2009) 16 definitief) —„Werkdocument van de Commissie — Derde voortgangsverslag over de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving” — (COM(2009) 17 definitief)

107

2011/C 048/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Het voorbereiden van onze toekomst: ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor sleuteltechnologieën in de EU” — (COM(2009) 512 definitief)

112

2011/C 048/21

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — De koppeling van ondernemingsregisters” — (COM(2009) 614 definitief)

120

2011/C 048/22

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek” — (COM(2010) 187 definitief)

129

2011/C 048/23

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht” — (COM(2010) 362 definitief — 2010/0195 (COD))

134

2011/C 048/24

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ” — (COM(2010) 94 definitief — 2010/0064 (COD))

138

2011/C 048/25

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa”(COM(2009) 591 definitief)

145

2011/C 048/26

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Opties voor een EU-visie en een EU-doel voor biodiversiteit na 2010” — (COM(2010) 4 definitief)

150

2011/C 048/27

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Bosbescherming en bosinformatie in de EU: Onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering”(COM(2010) 66 definitief)

155

2011/C 048/28

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van maximaal toelaatbare niveaus van radioactieve besmetting van levensmiddelen en diervoeders ten gevolge van een nucleair ongeval of ander stralingsgevaar” (herschikking) — (COM(2010) 184 definitief — 2010/0098 (CNS))

160

2011/C 048/29

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Verordening (EG) nr. xxxx/ /2010 van het Europees Parlement en de Raad van xxxx tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad („integrale-GMO-verordening”), wat de in het kader van het Duitse alcoholmonopolie verleende steun betreft” — (COM(2010) 336 definitief — 2010/0183 (COD))

163

2011/C 048/30

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 663/2009 tot vaststelling van een programma om het economisch herstel te bevorderen via financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten op het gebied van energie” — (COM(2010) 283 definitief — 2010/0150 (COD))

165

2011/C 048/31

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn” — (COM(2010) 381 definitief — 2010/0205 (CNS))

167

2011/C 048/32

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad wat betreft het verbod op highgrading en de beperkingen van de visserij op bot en tarbot in de Oostzee, de Belten en de Sont” — (COM(2010) 325 definitief — 2010/0175 (COD))

168

2011/C 048/33

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken” (herschikking) — (COM(2010) 359 definitief — 2010/0194 (COD))

169


NL

 

Top