EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2003:321:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 321, 31 december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 321
46e jaargang
31 december 2003
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
Europees Parlement
Raad
Commissie
2003/C 321/01Interinstitutioneel akkoord — "Beter wetgeven" 1
Raad
2003/C 321/02Akkoord tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren van de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van der militairen en leden van het burgerpersoneel van de lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU-SOFA) 6
2003/C 321/03Besluit van de Raad van 22 december 2003 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats 17
2003/C 321/04Conclusies van de Raad van 22 december 2003 over de regeling voor de heffing op over zee aangevoerde goederen ("octroi de mer") 20
Commissie
2003/C 321/05Wisselkoersen van de euro 21
2003/C 321/06Aantekeningen bij bijlage III — Omschrijving van het begrip "producten van oorsprong" en regelingen voor administratieve samenwerking — bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds 22
2003/C 321/07Mededeling van de Commissie ten aanzien van de instanties die, zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 98/27/EG betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van de genoemde richtlijn (1) 26
2003/C 321/08Bekendmaking van een registratie-aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 39
2003/C 321/09Bekendmaking van een registratie-aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 43
2003/C 321/10Bekendmaking van een registratie-aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 45
2003/C 321/11Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming 49
2003/C 321/12Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.3350 — Norsk Hydro/WINGAS/HydroWingas/JV) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1) 50
2003/C 321/13Mededeling van OLAF 51
2003/C 321/14Mededeling van de Commissie van 19 december 2003 inzake de berekening van het gemiddelde communautaire aandeel voor de mate van openstelling van de elektriciteitsmarkt, als omschreven in Richtlijn 96/92/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (1) 51
NL(1) Voor de EER relevante tekst
Top