Help Print this page 

Document C:2002:021E:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CE 21, 24 januari 2002

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 24/01/2002
Miscellaneous information
  • Author: Europese Gemeenschappen
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7079

C 21 E
45e jaargang
24 januari 2002
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoudBladzijde
I (Mededelingen)
EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2001-2002
Vergaderingen van 2 t/m 5 april 2001
Maandag, 2 april 2001
(2002/C 21 E/001)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 1
1. Hervatting van de zitting 1
2. Verklaring van de Voorzitter 1
3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 1
4. Samenstelling fracties 2
5. Onderzoek geloofsbrieven 2
6. Schriftelijke verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 2
7. Ingekomen stukken 2
8. Aan de adviezen en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering 9
9. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 9
10. Verzoekschriften 9
11. Regeling van de werkzaamheden 12
12. Steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (toepassing van de urgentieprocedure) 13
13. Actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten - Toepassing van de gedragsregels inzake beleggingsdiensten (debat) 13
14. Cosmetische producten *** I (debat) 14
15. PVC en het milieu (debat) 14
16. Pensioenstelsels en -fondsen (debat) 14
17. Samenstelling van het Parlement 15
18. Agenda voor de volgende vergadering 15
19. Sluiting van de vergadering 15
PRESENTIELIJST 16
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 17
Wijziging op de agenda 17
Dinsdag, 3 april 2001
(2002/C 21 E/002)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 18
1. Opening van de vergadering 18
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 18
3. Ingekomen stukken 18
4. Verzoek om toepassing van de urgentieprocedure 18
5. Actualiteitendebat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties) 19
6. Begrotingsrichtsnoeren 2002: Afdeling III - Begrotingsrichtsnoeren 2002: Overige afdelingen/Voorontwerp van raming van het EP - Aanpassing van de financiële vooruitzichten (debat) 21
7. Gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW *** I (debat) 22
8. Uitvoering van de algemene begroting 1998 - Uitvoering van de algemene begroting 1999 - Kwijting uitvoering van de algemene begroting 1999 - Afdeling I - Kwijting 1999 (Stichting Dublin, Cedefop en overige afdelingen) - Uitvoering van de algemene begroting van de EGKS 1999 - Kwijting 6de, 7de en 8ste Europees Ontwikkelingsfonds (1999) (debat) 22
STEMMINGEN
9. Goedkeuring van personenwagens (reminrichting) *** (procedure zonder debat) (stemming) 23
10. Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden * (procedure zonder debat) (stemming) 23
11. Beginselen van internationale samenwerking bij het onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van intelligente productiesystemen: toetreding van de Republiek Korea * (procedure zonder debat) (stemming) 23
12. Cosmetische producten *** I (stemming) 24
13. Gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW *** I (stemming) 24
14. Aanpassing van de financiële vooruitzichten (stemming) 25
15. Actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten (stemming) 25
16. Toepassing van de gedragsregels inzake beleggingsdiensten (stemming) 25
17. PVC en het milieu (stemming) 25
18. Begrotingsrichtsnoeren 2002: Afdeling III (stemming) 26
19. Begrotingsrichtsnoeren 2002: Overige afdelingen / Voorontwerp van raming van het EP (stemming) 27
EINDE VAN DE STEMMINGEN
20. Uitvoering van de algemene begroting 1998 -Uitvoering van de algemene begroting 1999 - Kwijting uitvoering van de algemene begroting 1999 - Afdeling I - Kwijting 1999 (Stichting Dublin, Cedefop en overige afdelingen) - Uitvoering van de algemene begroting van de EGKS 1999 - Kwijting 6de, 7de en 8ste Europees Ontwikkelingsfonds (1999) (voortzetting van het debat) 29
21. Mond- en klauwzeer (verklaring gevolgd door een debat) 29
22. Verslag over de voorbereiding voor de invoering van euro-bankbiljetten en -munten (mededeling van de Commissie) 30
23. Vragenuur (vragen aan de Commissie) 30
24. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (verlenging indieningstermijnen) 31
25. Mensen met een functiebeperking (debat) 32
26. Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006) *** I (debat) 32
27. Intracommunautaire investeringen (debat) 32
28. Agenda voor de volgende vergadering 33
29. Sluiting van de vergadering 33
PRESENTIELIJST 34
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 35
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 35 35
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 43 36
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 44 37
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 45 38
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 42 40
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 41 41
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 23, 1ste deel 43
Verslag Roth-Behrendt A5-0095/2001 - Amendement 48 44
Verslag Kauppi A5-0105/2001 - Resolutie 46
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 40 47
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 4 48
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 11 50
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 24 51
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 32 52
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 33 54
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 7 55
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 25 57
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 18 58
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Amendement 37 60
Verslag Sacconi A5-0092/2001 - Resolutie 61
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 3 62
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 5 64
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 9 65
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 11 66
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 16 68
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Amendement 7 69
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 19 71
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 20 72
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 23 74
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 25 75
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 26 76
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Paragraaf 32 78
Verslag Costa Neves A5-0102/2001 - Resolutie 79
Verslag Buitenweg A5-0103/2001 - Paragraaf 12, 1ste deel 81
Verslag Buitenweg A5-0103/2001 - Paragraaf 12, 2de deel 82
Verslag Buitenweg A5-0103/2001 - Paragraaf 19 83
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Goedkeuring van personenwagens (reminrichting) *** (procedure zonder debat)
A5-0085/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot Reglement nr. 13-H van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende de goedkeuring van personenwagens voor wat betreft de reminrichting (10143/2000 - COM(1999) 660 - C5-0672/2000 - 1999/0263(AVC)) 86
2. Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden * (procedure zonder debat)
A5-0089/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1911/91 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische eilanden (COM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) 86
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1911/91 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Gemeenschapsrecht op de Canarische Eilanden (COM(2001) 76 - C5-0076/2001 - 2001/0038(CNS)) 86
3. Beginselen van internationale samenwerking bij het onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van intelligente productiesystemen: toetreding van de Republiek Korea * (procedure zonder debat)
A5-0107/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van een briefwisseling waarbij de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd over de toetreding van de Republiek Korea tot de beginselen van internationale samenwerking bij het onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van intelligente productiesystemen tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika, Japan, Australië, Canada en de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland (COM(2000) 728 - C5-0697/2000 - 2000/0288(CNS)) 87
4. Onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten *** I
A5-0095/2001
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (COM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) 88
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot zevende wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (COM(2000) 189 - C5-0244/2000 - 2000/0077(COD)) 104
5. Gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW *** I
A5-0101/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft (COM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) 104
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2223/96, wat het gebruik van het ESR 1995 bij de vaststelling van de betalingen van de lidstaten aan de eigen middelen uit de BTW betreft (COM(2000) 583 - C5-0469/2000 - 2000/0241(COD)) 105
6. Actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten
A5-0106/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de actualisering van de richtlijn beleggingsdiensten (93/22/EEG) (COM(2000) 729 - C5-0069/2001 - 2001/2039(COS)) 106
7. Toepassing van de gedragsregels inzake beleggingsdiensten
A5-0105/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over de toepassing van gedragsregels overeenkomstig artikel 11 van de richtlijn beleggingsdiensten (richtlijn 93/22/EEG) (COM(2000) 722 def. - C5-0068/2001 - 2001/2038(COS)) 109
8. Groenboek van de Commissie: PVC en het milieu
A5-0092/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het Groenboek van de Commissie: PVC en het milieu (COM(2000) 469 - C5-0633/2000 - 2000/2297(COS)) 112
9. Begrotingsrichtsnoeren 2002: Afdeling III
A5-0102/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2002 - Afdeling III - Commissie (2000/2324(BUD)) 117
10. Begrotingsrichtsnoeren 2002: Overige afdelingen
A5-0103/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2002: Afdeling II - Raad; Afdeling IV - Hof van Justitie; Afdeling V - Rekenkamer; Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité; Afdeling VII - Comité van de regio's; Afdeling VIII - Europese ombudsman en over het voorontwerp van raming van het Europees Parlement (Afdeling I) voor het begrotingsjaar 2002 (2000/2325(BUD)) 123
Woensdag, 4 april 2001
(2002/C 21 E/003)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 127
1. Opening van de vergadering 127
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 127
3. Ingekomen stukken 127
4. Van de Raad ontvangen verdragsteksten 127
5. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (bekendmaking van een voordracht) 127
6. Resultaten van de Europese Raad van 23 en 24 maart te Stockholm - Situatie in het Midden-Oosten (verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie gevolgd door een debat) 127
STEMMINGEN
7. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (stemming) 128
8. GMO voor granen en rijst in Portugal* (stemming) 128
9. Communautair actieprogramma op het gebied van volksgezondheid (2001-2006) *** I (stemming) 129
10. Uitvoering van de algemene begroting 1998 (stemming) 130
11. Uitvoering van de algemene begroting 1999 (stemming) 131
12. Uitvoering van de algemene begroting 1999 - Afdeling I (stemming) 132
13. Kwijting 1999 (Stichting Dublin, Cedefop en overige afdelingen) (stemming) 132
14. Uitvoering van de algemene begroting van de EGKS 1999 (stemming) 132
15. Kwijting 6de, 7de en 8ste Europees Ontwikkelingsfonds (1999) (stemming) 133
16. Mensen met een functiebeperking (stemming) 133
EINDE VAN DE STEMMINGEN
17. Resultaten van de Europese Raad van 23 en 24 maart te Stockholm - Situatie in het Midden-Oosten (verslag van de Europese Raad en verklaring van de Commissie) (voortzetting van het debat) 134
18. Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Illegale immigratie naar aanleiding van de schipbreuk van de East Sea (debat) 135
19. VN-Conferentie over de minst ontwikkelde landen (debat) 136
20. Vragenuur (vragen aan de Raad) 136
21. Samenstelling Parlement 138
22. Bekendmaking van gemeenschappelijke standpunten van de Raad 138
23. Nucleaire veiligheid vijftien jaar na Tsjernobyl (indieningstermijnen) 138
24. Aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen *** I (debat) 138
25. Steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren *** I (debat) 139
26. Zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals *** III (debat) 139
27. Witwassen van geld *** II (debat) 139
28. Programma's Grotius algemeen en strafrechtelijk II, OISIN II, STOP II en Hippokrates * - Justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken * (debat) 140
29. Steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen * (debat) 140
30. Agenda voor de volgende vergadering 140
31. Sluiting van de vergadering 140
PRESENTIELIJST 141
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 142
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Amendement 14, 2de deel 142
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Amendement 14, 3de deel 143
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Amendement 87 144
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Amendement 102 145
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Voorstel Commissie 147
Verslag Trakatellis A5-0104/2001 - Resolutie 148
Verslag Stauner A5-0112/2001 - Amendement 2, 1ste deel 150
Verslag Stauner A5-0112/2001 - Amendement 2, 2de deel 151
Verslag Stauner A5-0112/2001 - Amendement 3 153
Verslag Stauner A5-0112/2001 - Amendement 6 154
Verslag Blak A5-0113/2001 - Voorstel voor een beschikking 156
Verslag Blak A5-0113/2001 - Resolutie 157
Verslag Hermange A5-0084/2001 - Resolutie 159
AANGENOMEN TEKSTEN
1. GMO voor granen en rijst in Portugal * (procedure zonder verslag)
C5-0716/2000
Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 738/93 houdende wijziging van de overgangsbepalingen van de gemeenschappelijke marktordening voor granen en rijst in Portugal als vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3653/90 (COM(2000) 763 - C5-0716/2000 - 2000/0295(CNS)) 161
2. Communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006) *** I
A5-0104/2001
Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (2001-2006) (COM(2000) 285 - C5-0299/2000 - 2000/0119(COD)) 161
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van de volksgezondheid (COM(2000) 285 - C5-0299/2000 - 2000/0119(COD)) 192
3. Uitvoering van de algemene begroting 1998
A5-0112/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om gevolg te geven aan de opmerkingen in de resolutie bij het besluit over kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1998 (COM(2000) 558 - C5-0560/2000 - 2000/2263(DEC)) 193
4. Uitvoering van de algemene begroting 1999 (Commissie)
A5-0113/2001
1. Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 (Commissie) (SEC(2000) 537 - C5-0310/2000 - 2000/2155(DEC)) 196
2. Besluit van het Europees Parlement tot afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 (Commissie) (SEC(2000) 537 - C5-0310/2000 - 2000/2155(DEC)) 197
3. Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 (Commissie) (SEC(2000) 537 - C5-0617/2000 - 2000/2155(DEC)) 199
BIJLAGE 1
Samenvattingen van auditrapporten inzake het begrotingsjaar 1999 die de met de kwijting belaste rapporteur heeft ontvangen 216
BIJLAGE 2
Auditrapporten die de met de kwijting belaste rapporteur heeft gevraagd, maar nog niet heeft ontvangen 217
BIJLAGE 3
Audits die de financieel controleur heeft verricht 218
5. Kwijting 1999 (Afdeling I)
A5-0099/2001
Besluit van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 1999 - Afdeling I - Parlement/Bijlage Ombudsman (SEC(2000) 539 - C5-0312/2000 - 2000/2157(DEC)) 219
6. Kwijting 1999 (Stichting Dublin, Cedefop en overige afdelingen)
A5-0108/2001
1. Besluit van het Europees Parlement waarbij aan de Raad van beheer van de Europese Stichting ter verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) kwijting wordt verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 1999 (C5-0686/2000 - 2000/2166(DEC)) 225
2. Besluit van het Europees Parlement waarbij de Raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Thessaloniki) kwijting wordt verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 1999 (C5-0687/2000 - 2000/2165/(DEC)) 228
3. Besluit van het Europees Parlement waarbij kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1999: Afdeling IV - Hof van Justitie; Afdeling V - Rekenkamer; Afdeling VI - Deel B - Comité van de regio's (SEC(2000) 539 - C5-0312/2000 - C5-0617/2000 - 2000/2156(DEC)) 231
4. Resolutie van het Europees Parlement over het uitstel van het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de Algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1999 Afdeling VI - Deel A - Economisch en Sociaal Comité (SEC(2000) 539 - C5-0312/2000 - C5-0617/2000 - 2000/2156(DEC)) 236
7. Kwijting 1999 (EGKS)
A5-0097/2001
1. Besluit van het Europees Parlement inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in het begrotingsjaar 1999 (C5-0654/2000 - 2000/2167(DEC) 237
2. Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen die integrerend onderdeel uitmaken van het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in het begrotingsjaar 1999 (C5-0654/2000 - 2000/2167(DEC)) 238
BIJLAGE
Financiële staten van de EGKS per 31 december 1999 242
Winst- en verliesrekening over het begrotingsjaar eindigend op 31 december 1999 243
Uitvoering van de huishoudelijke begroting van de EGKS 244
8. Kwijting 6e, 7e en 8e Europees Ontwikkelingsfonds (1999)
A5-0109/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het financieel beheer van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 1999 (COM(2000) 357 - C5-0257/2000 - 2000/2164(DEC)) 244
9. Mensen met een functiebeperking
A5-0084/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's - Naar een Europa zonder drempels voor mensen met een functiebeperking (COM(2000) 284 - C5-0632/2000 - 2000/2296(COS)) 246
Donderdag, 5 april 2001
(2002/C 21 E/004)NOTULEN
VERLOOP VAN DE VERGADERING 252
1. Opening van de vergadering 252
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 252
3. Ingekomen stukken 252
4. Verkeer van mengvoeders *** II/Stimulering van de productie van plantaardige eiwitten (debat) 253
5. Blokkering van de onderhandelingen over het visserijakkoord tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko (debat) 253
6. In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen * (debat) 253
7. Welkomstwoord 254
STEMMINGEN
8. Wijziging van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting van de EG (stemming) 254
9. Zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals *** III (stemming) 254
10. Witwassen van geld *** II (stemming) 254
11. Verkeer van mengvoeders *** II (stemming) 255
12. Aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen *** I (stemming) 256
13. Steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren *** I (stemming) 256
14. Programma's Grotius algemeen en strafrechtelijk II, OISIN II, STOP II en Hippocrates * (stemming) 257
15. Justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken * (stemming) 258
16. In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen * (stemming) 258
17. Steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen * (stemming) 258
18. Intracommunautaire investeringen (stemming) 259
19. Mond- en klauwzeer (stemming) 259
20. Resultaten van de Europese Raad van 23 en 24 maart te Stockholm - Situatie in het Midden-Oosten (stemming) 260
21. Derde VN-Conferentie over de minst ontwikkelde landen (stemming) 261
EINDE VAN DE STEMMINGEN
ACTUALITEITENDEBAT
22. Commissie mensenrechten van de Verenigde Naties en de Volksrepubliek China (debat) 264
23. Eerbiediging van de doelstellingen van de Conferentie van Kyoto (debat) 264
24. Mensenrechten (debat) 264
25. Situatie in Mexico (debat) 265
26. Situatie in Somalië en aanval op Artsen zonder grenzen (debat) 265
EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
27. Bekendmaking van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad 265
28. Tijdschema GAB nr. 2/2001 266
29. Ongevallen tijdens visserijactiviteiten (debat) 266
30. Tarieven voor vrije beroepen (debat) 266
31. Samenstelling Parlement 267
STEMMINGEN
ACTUALITEITENDEBAT (Gewone meerderheid)
32. Commissie mensenrechten van de Verenigde Naties en de Volksrepubliek China (stemming) 267
33. Eerbiediging van de doelstellingen van de Conferentie van Kyoto (stemming) 267
34. Mensenrechten: ontvoering van de heer Tsiakourmas op Cyprus (stemming) 268
35. Mensenrechten: verkrachting van katholieke zusters (stemming) 268
36. Mensenrechten: Pakistan (stemming) 268
37. Mensenrechten: rechten van homoseksuelen in Namibië (stemming) 269
38. Situatie in Mexico (stemming) 269
39. Situatie in Somalië en aanval op Artsen zonder grenzen (stemming) 269
EINDE VAN HET ACTUALITEITENDEBAT
40. Ongevallen tijdens visserijactiviteiten (stemming) 270
41. Tarieven voor vrije beroepen (stemming) 270
EINDE VAN DE STEMMINGEN
42. Aanwijzing commissies - Procedure Hughes/uitgebreide procedure Hughes 270
43. In het register ingeschreven verklaringen (artikel 51 van het Reglement) 271
44. Verzending van de tijdens de huidige vergadering aangenomen resoluties 271
45. Rooster van de volgende vergaderingen 271
46. Onderbreking van de zitting 271
PRESENTIELIJST 272
UITSLAG VAN DE HOOFDELIJKE STEMMINGEN 273
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 3 273
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 4 274
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 5 275
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 6 277
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 13 278
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 22, 1ste deel 279
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 22, 2de deel 281
Verslag Lehne A5-0090/2001 - Amendement 24 282
Verslag Camisón Asensio A5-0096/2001 - Amendement 24 284
Verslag Camisón Asensio A5-0096/2001 - Amendement 35 285
Verslag Camisón Asensio A5-0096/2001 - Amendement 51/rev. 286
Verslag Camisón Asensio A5-0096/2001 - Amendement 52 288
Verslag Jové Peres A5-0098/2001 - Resolutie 289
B5-0304/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Mond- en klauwzeer - Amendement 3 290
B5-0304/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Mond- en klauwzeer - Resolutie 292
B5-0237/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Europese Raad van Stockholm (Lissabon) - Resolutie 293
B5-0239/2001 - 2de gemeenschappelijke resolutie - Europese Raad van Stockholm (Lissabon) - Resolutie 294
B5-0239/2001 - Europese Raad van Stockholm - Resolutie 296
B5-0244/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Europese Raad van Stockholm (Financiële markten) - Resolutie 297
B5-0246/2001 - Derde VN-Conferentie over de minst ontwikkelde landen - Amendement 2, 1ste deel 298
B5-0246/2001 - Derde VN-Conferentie over de minst ontwikkelde landen - Amendement 2, 2de deel 299
B5-0267/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Conferentie van Kyoto - Amendement 1 300
B5-0267/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Conferentie van Kyoto - Amendement 2 301
B5-0261/2001 - Gemeenschappelijke resolutie - Verkrachtingen - Resolutie 302
AANGENOMEN TEKSTEN
1. Wijziging van het Financieel Reglement (procedure zonder debat)
A5-0100/2001
Besluit van het Europees Parlement over de resultaten van de procedure van overleg, als bedoeld in de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 4 maart 1975, over de gemeenschappelijke richtsnoeren, goedgekeurd door de Raad, met het oog op de aanneming van een verordening (Euratom, EGKS, EG) van de Raad tot wijziging van het Financieel Reglement van 21 december 1977, van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (14380/2000 - C5-0006/2001 - 2000/0135(CNS)) 303
BIJLAGE
RESULTATEN VAN HET OVERLEG 304
2. Zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals *** III
A5-0111/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van beschikking nr. 1692/96/EG ten aanzien van zeehavens, binnenhavens en intermodale terminals alsmede ten aanzien van project nr. 8 in bijlage III (C5-0050/2001 - 1997/0358(COD)) 304
3. Witwassen van geld *** II
A5-0090/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (12469/1/2000 - C5-0678/2000 - 1999/0152(COD)) 305
4. Verkeer van mengvoeders *** II
A5-0079/2001
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende het verkeer van mengvoeders en tot intrekking van Richtlijn 91/357/EEG van de Commissie (13292/1/2000 - C5-0002/2001 - 2000/0015(COD)) 310
5. Aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen *** I
A5-0093/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (COM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD)) 312
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (COM(2000) 340 - C5-0294/2000 - 2000/0145(COD)) 317
6. Steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren *** I
A5-0096/2001
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (COM(2000) 5 - C5-0402/2000 - 2000/0023(COD)) 318
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (COM(2000) 5 - C5-0402/2000 - 2000/0023(COD)) 326
7. Programma's Grotius algemeen en strafrechtelijk II, OISIN II, STOP II en Hippokrates *
A5-0094/2001
1. Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking voor beoefenaars van juridische beroepen (Grotius: algemeen en strafrechtelijk II) (COM(2000) 828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)) 326
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking voor beoefenaars van juridische beroepen (Grotius: algemeen en strafrechtelijk II) (COM(2000) 828 - C5-0754/2000 - 2000/0339(CNS)) 327
2. Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten van de Europese Unie (OISIN II) (COM(2000) 828 - C5-0755/2000 - 2000/0340(CNS)) 327
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten van de Europese Unie (OISIN II) (COM(2000) 828 - C5-0755/2000 - 2000/0340(CNS)) 328
3. Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking voor personen die verantwoordelijk zijn voor acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen (STOP II) (COM(2000) 828 - C5-0756/2000 - 2000/0341(CNS)) 328
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een tweede fase van het programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking voor personen die verantwoordelijk zijn voor acties tegen mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen (STOP II) (COM(2000) 828 - C5-0756/2000 - 2000/0341(CNS)) 329
4. Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates) (COM(2000) 786 - C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) 329
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma voor stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates) (COM(2000) 786 - C5-0753/2000 - 2000/0304(CNS)) 330
8. Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken *
A5-0091/2001
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken (COM(2000) 592 - C5-0561/2000 - 2000/0240(CNS)) 330
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de oprichting van een Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke en handelszaken (COM(2000) 592 - C5-0561/2000 - 2000/0240(CNS)) 333
9. In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen *
A5-0098/2001
Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in bepaalde uitgaven van de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen (COM(2000) 684 - C5-0583/2000 - 2000/0273(CNS)) 334
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in bepaalde uitgaven van de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen (COM(2000) 684 - C5-0583/2000 - 2000/0273(CNS)) 335
10. Steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen *
A5-0117/2001
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (COM(2001) 87 - C5-0083/2001 - 2001/0043(CNS)) 336
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (COM(2001) 87 - C5-0083/2001 - 2001/0043(CNS)) 338
11. Intracommunautaire investeringen
B5-0249, 0250, 0255 en 0256/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het actualiseren van bepaalde juridische aspecten met betrekking tot intracommunautaire investeringen 338
12. Mond- en klauwzeer
B5-0304, 0305, 0306, 0307, 0308 en 0309/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de verklaring van de Commissie over mond- en klauwzeer in de Europese Unie 339
13. Europese Raad te Stockholm: Financiële markt
B5-0244/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de zitting van de Europese Raad te Stockholm op 23 en 24 maart 2001 341
14. Europese Raad van Stockholm: Buitenlands beleid
B5-0252, 0253, 0254 en 0258/2001
Resolutie van het Europees Parlement over het resultaat op het gebied van buitenlandse zaken van de Europese Raad van 23/24 maart 2001 in Stockholm 342
15. Derde VN-Conferentie over de minst ontwikkelde landen
B5-0246/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de derde Conferentie van de Verenigde Naties in Brussel over de minst ontwikkelde landen (14-20 mei 2001) 344
16. Commissie mensenrechten van de Verenigde Naties en de Volksrepubliek China
B5-0269, 0285 en 0294/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de indiening van een resolutie, of gezamenlijke indiening met de Verenigde Staten, op de 57e zitting van de VN-Commissie voor de rechten van de mens in Genève, over de bedroevende toestand van de rechten van de mens in de Volksrepubliek China 348
17. Eerbiediging van de doelstellingen van de Conferentie van Kyoto
B5-0267, 0270, 0278, 0287 en 0295/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de doelstellingen van de Conferentie van Kyoto 349
18. Mensenrechten: Ontvoering van de heer Tsiakourmas op Cyprus
B5-0266, 0271, 0279, 0286 en 0296/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de ontvoering van de heer Tsiakourmas op Cyprus 352
19. Mensenrechten: Verkrachting van katholieke zusters
B5-0261, 0272, 0280 en 0298/2001
Resolutie van het Europees Parlement over seksueel geweld tegen vrouwen, meer in het bijzonder katholieke zusters 353
20. Mensenrechten: Pakistan
B5-0265, 0273, 0281, 0288 en 0299/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de mensenrechten in Pakistan 354
21. Mensenrechten: Rechten van homoseksuelen in Namibië
B5-0264, 0274, 0282 en 0300/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de rechten van homoseksuelen in Namibië 355
22. Situatie in Mexico
B5-0262, 0275, 0283, 0289 en 0297/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Mexico 356
23. Situatie in Somalië en aanval op Artsen zonder grenzen
B5-0263, 0276, 0284, 0290, 0292 en 0301/2001
Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Somalië en de gijzeling van humanitaire hulpverleners 357
24. Visserij: veiligheid en oorzaken van ongevallen
A5-0087/2001
Resolutie van het Europees Parlement over visserij: veiligheid en oorzaken van ongevallen (2000/2028(INI)) 359
25. Tarieven voor vrije beroepen
B5-0247/2001
Resolutie van het Europees Parlement over verplichte tarieven voor bepaalde vrije beroepen, met name advocaten en over de specifieke rol en positie van de vrije beroepen in de moderne samenleving 364
Verklaring van de gebruikte tekens
*Raadpleginsprocedure
** ISamenwerkingsprocedure, eerste lezing
** IISamenwerkingsprocedure, tweede lezing
***Instemmingsprocedure
*** IMedebeslissingsprocedure, eerste lezing
*** IIMedebeslissingsprocedure, tweede lezing
*** IIIMedebeslissingsprocedure, derde lezing
(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag)
Aanwijzingen betreffende de stemmingen
Tenzij anders vermeld, hebben de rapporteurs hun standpunt inzake de amendementen schriftelijk aan de Voorzitter medegedeeld.
Afkortingen van de commissies
AFETCommissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
BUDGBegrotingscommissie
CONTCommissie begrotingscontrole
LIBECommissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binenlandse zaken
ECONEconomische en monetaire Commissie
JURICommissie juridische zaken en interne markt
ITRECommissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
EMPLCommissie werkgelegenheid en sociale zaken
ENVICommissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
AGRICommissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECHCommissie visserij
RETTCommissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
CULTCommissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport
DEVECommissie ontwikkelingssamenwerking
AFCOCommissie constitutionele zaken
FEMMCommissie rechten van de vrouw en gelijke kansen
PETICommissie verzoekschriften
Naam en afkorting van de diverse fracties
PPE-DEFractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten
PSEFractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten
ELDRFractie van de Europese Liberale en Democratische Partij
Verts/ALEFractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
GUE/NGLConfederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
UENFractie Unie voor een Europa van Nationale Staten
TDITechnische Fractie van Onafhankelijke Leden - Gemengde Fractie
EDDFractie Europa van Democratieën in Diversiteit
NINiet-ingeschrevenen
NL
Top