Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Elektronisch geld: bedrijfsmatige activiteiten en bedrijfseconomisch toezicht

Go to the summaries’ table of contents

Elektronisch geld: bedrijfsmatige activiteiten en bedrijfseconomisch toezicht

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/110/EG — bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot en toezicht op elektronisch geld

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

  • De richtlijn elektronisch geld geeft regels voor de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor elektronisch geld* (e-geld) om bij te dragen aan de opkomst van een echte interne markt voor e-gelddiensten in de Europese Unie (EU).
  • De richtlijn streeft ook naar consistentie met de EU-richtlijn betreffende betalingsdiensten (Richtlijn 2007/64/EG, bekend als de richtlijn betalingsdiensten of PSD, Payment Services Directive), waarmee wordt bijgedragen aan een interne EU-markt voor betalingen ten behoeve van consumenten, bedrijven en de bredere EU-economie.

KERNPUNTEN

Over het algemeen heeft de richtlijn elektronisch geld ten doel om:

  • de opkomst van nieuwe, innovatieve en veilige e-gelddiensten te bevorderen;
  • markten voor nieuwe bedrijven open te stellen;
  • effectieve mededinging tussen alle marktdeelnemers aan te moedigen.

Meer in het bijzonder moderniseert de richtlijn EU-regels inzake e-geld, met name door het stelsel voor het bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor elektronisch geld* in overeenstemming te brengen met de vereisten voor betalingsinstellingen in de PSD.

De richtlijn introduceert proportionele prudentiële vereisten om de toegang tot de markt voor nieuwkomers te versoepelen. Dit omvat onder meer de verlaging van het vereiste aanvangskapitaal tot 350 000 EUR en nieuwe regels inzake de berekening van het eigen vermogen.

De onder de richtlijn elektronisch geld vallende instellingen zijn banken, instellingen voor elektronisch geld, de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken.

De werkzaamheden die instellingen voor elektronisch geld mogen uitvoeren, omvatten het aanbieden van betalingsdiensten en de verlening van kredieten in verband met deze betalingen.

De EU nam in oktober 2015 een nieuwe richtlijn met betrekking tot betalingsdiensten aan, bekend als PSD2. Deze richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 2007/64/EG vanaf 13 januari 2018. De PSD2 heeft ten doel de veiligheid te verbeteren, de keuze van consumenten te vergroten en innovatie bij te houden.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 30 oktober 2009. EU-landen moesten deze voor 30 april 2011 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over elektronisch geld

KERNBEGRIPPEN

* Elektronisch geld is het digitale alternatief voor contant geld waarmee gebruikers in staat worden gesteld om geld op een instrument (kaart of telefoon) of via het internet te bewaren en om betalingstransacties te verrichten.

* Instellingen voor elektronisch geld zijn organisaties die bevoegd zijn om elektronisch geld uit te geven.

BESLUIT

Richtlijn 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7-17)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1-36) De opeenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2007/64/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35-127)

Laatste bijwerking 21.03.2016

Top