Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accreditatie en markttoezicht

Accreditatie en markttoezicht

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • De verordening bevat de algemene regels voor accreditatie-instanties die ervoor zorgen dat non-foodproducten in de Europese Unie (EU) aan bepaalde eisen voldoen.
 • Met de verordening wordt een systeem voor toezicht ingesteld om een hoog veiligheidsniveau van die producten te garanderen en te zorgen voor naleving van de toepasselijke eisen in het algemeen.
 • De verordening bevat ook voorschriften met betrekking tot controle van de invoer uit landen buiten de EU en stelt de algemene beginselen van CE-markering* vast.

KERNPUNTEN

Nationale accreditatie-instanties

 • EU-landen moeten:
  • één nationale accreditatie-instantie aanwijzen die werkt zonder winstoogmerk;
  • erop toezien dat die instantie beschikt over voldoende financiële en personele middelen voor de uitvoering van haar taken;
  • de instantie monitoren om ervoor te zorgen dat deze aan de gestelde eisen voldoet;
  • relevante gegevens mededelen aan de Europese Commissie, die een openbare lijst opstelt van de diverse nationale instanties.
 • Nationale accreditatie-instanties moeten:
  • bepalen of individuele conformiteitsbeoordelingsinstanties* bekwaam zijn voor hun werk alsmede hun prestaties monitoren;
  • het accreditatiecertificaat van beoordelingsinstanties beperken, opschorten of intrekken wanneer deze niet langer in staat zijn hun taken uit te voeren;
  • objectief en onpartijdig zijn, en zorgen voor doeltreffend beheer en een passende interne controle;
  • akkoord gaan met collegiale toetsing;
  • andere nationale accreditatie-instanties informeren over hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten;
  • regelmatig informatie over hun werk voor het publiek toegankelijk maken.
 • De Europese samenwerking voor accreditatie (EA) beheert het systeem van collegiale toetsing om de kwaliteit van de diensten van de nationale accreditatie-instanties te waarborgen.

EU-markttoezicht en invoercontrole

 • EU-landen moeten:
  • markttoezicht organiseren en uitvoeren om de veiligheid van producten te garanderen;
  • producten die een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid of veiligheid van gebruikers uit de handel nemen, of niet of in beperkte mate op de markt toelaten, en de Commissie onmiddellijk informeren over de maatregelen die ze hebben genomen;
  • procedures vaststellen voor het behandelen en afhandelen van klachten;
  • ervoor zorgen dat nationale markttoezichtautoriteiten worden aangewezen en over voldoende financiële middelen beschikken om hun taken uit te voeren;
  • ervoor zorgen dat nationale markttoezichtautoriteiten onderling samenwerken en informatie uitwisselen;
  • regels vaststellen voor sancties, eventueel ook strafrechtelijke sancties, voor ernstige wetsovertredingen.
 • Markttoezichtautoriteiten moeten:
  • op toereikende schaal controleren, waarbij zij rekening houden met risicobeoordeling, klachten en andere informatie;
  • gebruikers in hun eigen land waarschuwen voor gevaren die zij hebben ontdekt;
  • het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (RAPEX) informeren over ernstig risico's;
  • informatie uitwisselen over de naleving van productconformiteit via een gemeenschappelijke EU-database;
  • samenwerken met de autoriteiten in andere EU-landen.
 • Nationale douaneautoriteiten kunnen verhinderen dat een ingevoerd product in de EU wordt verkocht indien zij van mening zijn dat het een ernstig risico oplevert voor de gezondheid, veiligheid, het milieu of een ander algemeen belang.
 • CE-markering mag uitsluitend op een product worden aangebracht door de fabrikant of iemand die namens de fabrikant mag handelen, op voorwaarde dat het product aan alle conformiteitsnormen voldoet.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2010 van toepassing.

ACHTERGROND

 • Het is essentieel dat non-food producten die vrijelijk tussen EU-landen kunnen bewegen geen gevaar opleveren voor het publiek, het milieu of de algemene veiligheid.
 • Accreditatie maakt deel uit van een breder systeem dat ook conformiteitsbeoordeling en markttoezicht omvat. Bepalingen in de verordening die betrekking hebben op het laatste, vormen een aanvulling op bepalingen in andere EU-wetgeving.
 • Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

CE-markering: een markering waarmee de fabrikant aangeeft dat het product voldoet aan de EU- harmonisatiewetgeving.

Conformiteitsbeoordelingsinstantie: een instantie die activiteiten verricht, zoals ijken, testen, certificeren en inspecteren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30-47)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/95/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82-128)

Verordening (EG) nr. 764/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht, en tot intrekking van Beschikking nr. 3052/95/EG (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21-29)

Laatste bijwerking 14.02.2017

Top