EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kwaliteit van het zwemwater (tot 2014)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zwemwaterkwaliteit' for an updated information about the subject.

Kwaliteit van het zwemwater (tot 2014)

De Europese Unie (EU) stelt regels vast voor de controle, de evaluatie en het beheer van de kwaliteit van het zwemwater en voor het verstrekken van informatie over de kwaliteit van dat water. Zij streeft hiermee een dubbel doel na: de verontreiniging van het zwemwater beperken en voorkomen en de Europeanen over de vervuilingsgraad ervan informeren.

BESLUIT

Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van het zwemwater in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Zij is van toepassing op water waarin het baden door de nationale autoriteiten is toegestaan en gewoonlijk door een groot aantal baders wordt beoefend. Zij geldt niet voor water dat bestemd is voor therapeutisch gebruik, noch voor het water van zwembaden.

Bij deze richtlijn worden minimumkwaliteitscriteria voor zwemwater vastgesteld, namelijk:

  • grenswaarden voor stoffen die beschouwd worden als een indicator van verontreiniging (zie de bijlage bij de richtlijn);
  • de minimumfrequentie van de monsternemingen en de methoden voor de analyse of inspectie van het water (zie de bijlage bij de richtlijn).

Het staat de lidstaten vrij strengere waarden vast te stellen dan die welke in deze richtlijn zijn aangegeven. Wanneer in de richtlijn voor bepaalde parameters geen waarden zijn bepaald, zijn de lidstaten evenwel niet verplicht om daarvoor grenswaarden vast te stellen.

Beoordeling van de waterkwaliteit

De lidstaten nemen monsters van het zwemwater. De frequentie waarmee dat gedaan wordt, varieert naargelang de verontreinigende stof waarop wordt getest (zie de bijlage bij de richtlijn). De monsters worden genomen op plaatsen waar de gemiddelde baddichtheid per dag het hoogst is. De monsternemingen vangen twee weken voor het badseizoen aan. De wateranalyse moet worden aangepast aan de geografische en de topografische omstandigheden en de aanwezigheid van verontreinigende en potentieel verontreinigende stortingen of lozingen.

Te lage waterkwaliteit

Wanneer het zwemwater niet voldoet aan de criteria van de richtlijn mogen de lidstaten geen toestemming geven om te baden zolang zij niet de nodige maatregelen hebben genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zij beschikken na de kennisgeving van de richtlijn over een termijn van tien jaar om de kwaliteit in overeenstemming te brengen met de vastgestelde grenswaarden.

Wanneer een bepaald percentage van de tijdens het badseizoen genomen monsters niet aan de grenswaarden voldeden, kan de zwemwaterkwaliteit onder bepaalde voorwaarden toch als conform de vastgestelde grenswaarden worden beschouwd. Er kan namelijk van de richtlijn worden afgeweken op voorwaarde dat de volksgezondheid daardoor niet in het gedrang brengen.

Bij de vaststelling van de waterkwaliteit wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van overstromingen, natuurrampen en uitzonderlijke weersomstandigheden.

Toezichtcomité

Een comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van de techniek zorgt ervoor dat de maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit worden aangepast. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Context

Deze richtlijn wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken bij Richtlijn 2006/7/EG. Zij blijft evenwel van toepassing in de lidstaten die de nieuwe richtlijn nog niet volledig hebben omgezet.

De wetgeving inzake zwemwater wordt herzien met het oog op een betere samenhang met het zesde milieuactieprogramma, de strategie voor duurzame ontwikkeling en de kaderrichtlijn water. De herziening heeft ook ten doel de procedures te vereenvoudigen door rekening te houden met de wetenschappelijke vooruitgang en door de participatieve processen van de betrokken actoren en de informatieverstrekking aan het publiek te verbeteren.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 76/160/EEG

10.12.1975

10.12.1977

L 31, 5.2.1976

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 91/692/EEG

23.12.1991

1.1.1993

L 377, 31.12.1991

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311, 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 76/160/EEG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 21 december 2000 - Ontwikkeling van een nieuw zwemwaterbeleid [COM(2000) 860 defintief - Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling analyseert de Commissie de sterke en zwakke punten van het huidige toezicht op de kwaliteit van het zwemwater en stelt zij op een aantal punten een nieuwe aanpak voor de uitwerking van een nieuwe richtlijn voor, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante technische vooruitgang.

Beschikking 92/446/EEG van de Commissie van 27 juli 1992 inzake de vragenlijsten voor de richtlijnen voor de sector water [Publicatieblad L 247 van 27.8.1992].

Bij deze beschikking worden de vragenlijsten vastgesteld die nodig zijn voor de controle op de tenuitvoerlegging en de naleving van alle richtlijnen in de sector water, waaronder Richtlijn 76/160/EEG.

Laatste wijziging: 16.03.2011

Top