EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mediageletterdheid in de digitale omgeving

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Mediageletterdheid in de digitale omgeving

De productie en het verbruik van media in de digitale omgeving betekenen een radicale transformatie van de mediasector. De toegang tot het breedbandnetwerk wordt steeds democratischer en de deelname van het publiek aan de totstandbrenging van online-inhoud creëert een ongekend volume aan informatie en inhoud. Daarom ondersteunt de Commissie initiatieven ter bevordering van de mediageletterdheid

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een Europese aanpak van mediageletterdheid in de digitale omgeving [COM(2007) 833 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

SAMENVATTING

Mediageletterdheid wordt gedefinieerd als het vermogen om toegang te hebben tot de media, de verschillende aspecten van media en media-inhoud met een kritisch oog te kunnen evalueren en communicatie tot stand te kunnen brengen.

Mediageletterdheid is onmisbaar om een volledig en actief burgerschap te kunnen ontplooien. Zij biedt de Europese burgers de mogelijkheid de culturele en economische dimensie van alle mediatypes verbonden aan de digitale technologie (televisie, film, video, websites, radio, videospelletjes en virtuele gemeenschappen) beter te vatten.

Een hoog niveau van mediageletterdheid kan bijdragen tot de verwezenlijking van de Lissabondoelstellingen door de totstandbrenging van een kenniseconomie te bevorderen en bij te dragen tot het concurrentievermogen van de sectoren van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en de media.

Mediageletterdheid kan een nieuw elan geven aan het Europees audiovisueel beleid. In het rapport van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de nieuwe richtlijn „ audiovisuele mediadiensten " wordt een overzicht gegeven van het niveau van de mediageletterdheid in alle lidstaten in de periode tot 2011. Deze richtlijn heeft ook betrekking op het ondersteuningsprogramma MEDIA 2007 waarbij de klemtoon wordt gelegd op de toegang tot audiovisuele werken en de bevordering van het Europees audiovisueel erfgoed.

Hoe de doeltreffendheid van de mediageletterdheid waarborgen?

Wat mediageletterdheid betreft, richt de Commissie de aandacht op de volgende gebieden:

  • online-inhoud;
  • commerciële communicatie;
  • audiovisuele werken.

Een afdoende mediageletterdheid maakt het de gebruikers van online-diensten mogelijk de aangeboden inhoud met kritische visie te beoordelen. De Commissie wenst bijvoorbeeld een kritische aanpak van reclame te bevorderen, veeleer dan bepaalde praktijken te verbieden.

Mediageletterdheid moet in het algemeen de online-toegankelijkheid vergroten opdat ook gehandicapten, mensen in een achtergestelde positie en mensen die om reden van geslacht, etnische afstamming, leeftijd, religie of seksuele geaardheid gediscrimineerd worden, kunnen profiteren van de voordelen van de informatiemaatschappij.

Wat de audiovisuele werken betreft, houdt mediageletterdheid in dat het publiek bewust wordt gemaakt van het Europese cinematografische erfgoed en dat creativiteit op audiovisueel gebied wordt ondersteund.

Deze mededeling is gebaseerd op de conclusies van de brede in oktober 2006 opgezette openbare raadpleging (pdf (DE) (EN) (FR)), waarin de klemtoon wordt gelegd op de verspreiding van lokale en nationale goede praktijken op het gebied van mediageletterdheid.

Gezien al deze prioriteiten worden de lidstaten verzocht:

  • de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving inzake audiovisuele en elektronische communicatie aan te moedigen om mee te werken aan de verbetering van de verschillende hierboven beschreven niveaus van mediageletterdheid;
  • een systematische follow-up te waarborgen van initiatieven ter bevordering van mediageletterdheid en daarvoor nieuwe evaluatiecriteria uit te werken;
  • gedragscodes te ontwikkelen en toe te passen kaders uit te werken waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, namelijk de nationale regelgevende instanties, consumentenorganisaties, producenten en aanbieders van inhoud, ondernemingen van de mediabranche, onderwijsinstellingen en culturele en onderzoeksinstellingen.

Context

In de aanbeveling (esdeenfr) betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese audiovisuele industrie en online informatiediensten wordt het belang onderstreept van programma's voor mediageletterdheid.

De initiatieven die worden gepland met het oog op de bevordering van mediageletterdheid worden uitgewerkt in het kader van het Europees jaar van Interculturele dialoog.

Laatste wijziging: 30.01.2008

Top