EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

 • Alle EU-landen moeten het gewijzigde SOLAS en de internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten voor het internationaal zeescheepvaartverkeer volledig toepassen tegen 1 juli 2004. Voor de belangrijkste voor binnenlandse reizen gebruikte passagiersschepen is de tijdslimiet 1 juli 2005.
 • Na een verplichte risicoanalyse met betrekking tot de beveiliging besluiten alle EU-landen in hoeverre ze per 1 juli 2007 de bepalingen van deze verordening toepassen op andere categorieën schepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt.
 • Elk EU-land stelt de IMO, de Europese Commissie en de andere EU-landen op de hoogte van de maatregelen die het heeft genomen. Daarbij hoort informatie over de aanspreekpunten voor maritieme beveiliging die zijn aangeduid door elk EU-land.
 • Schepen die onder de speciale maatregelen vallen en een EU-haven willen binnenvaren, moeten beveiligingsinformatie verschaffen aan de relevante nationale autoriteiten:
  • ten minste 24 uur op voorhand, of
  • uiterlijk wanneer het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur minder dan vierentwintig uur bedraagt, of
  • zodra de aanloophaven bekend is, indien die nog niet bekend was bij vertrek.
 • De EU-landen mogen de geregelde zeevervoerdiensten tussen havenfaciliteiten op hun grondgebied of het grondgebied van twee EU-landen vrijstellen van de verplichting inlichtingen voorafgaand aan de aankomst te verschaffen. Die inlichtingen moeten wel te allen tijde op verzoek van de bevoegde autoriteiten kunnen worden verschaft.
 • De nationale autoriteiten stellen een lijst op van de maatschappijen en schepen die de vrijstelling genieten en werken de lijst regelmatig bij.
 • Tegen 1 juli 2004 dienden de EU-landen een centrale instantie aan te wijzen voor maritieme beveiliging.

Gevolgen van de COVID-19-pandemie

 • Aangezien de huidige volksgezondheidscrisis het voor nationale autoriteiten van EU-landen moeilijk maakt om inspecties en controles op het gebied van maritieme beveiliging uit te voeren met het oog op de vernieuwing van bepaalde documenten inzake maritieme beveiliging, verlengt Verordening (EU) 2020/698 de termijnen voor de herziening van veiligheidsbeoordelingen en -plannen voor havenfaciliteiten en havens om EU-landen en de scheepvaart in staat te stellen een flexibele en pragmatische benadering te hanteren, en om essentiële toeleveringsketens open te houden, zonder afbreuk te doen aan beveiliging.
 • Verordening (EU) 2020/698 biedt ruimte voor enige flexibiliteit voor trainingen en oefeningen op het gebied van maritieme beveiliging waarvan uitvoering in rechtshandelingen van de EU inzake maritieme beveiliging, waaronder Richtlijn 2005/65/EG (zie de samenvatting), binnen bepaalde tijdskaders is vereist.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juli 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Maritieme beveiliging: een combinatie van preventieve maatregelen om het zeescheepvaartverkeer en de havenfaciliteiten te beschermen tegen opzettelijke ongeoorloofde acties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PB L 129 van 29.4.2004, blz. 6-91)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) 725/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10-24)

Richtlijn 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 28-39)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.07.2020

Top