EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen (Verdrag van Rotterdam)

Internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen (Verdrag van Rotterdam)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag van Rotterdam

Besluit 2003/106/EG inzake de goedkeuring van het Verdrag van Rotterdam

Besluit 2006/730/EG betreffende de sluiting van het Verdrag van Rotterdam

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG EN DE BESLUITEN?

 • Het verdrag voorziet in een procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel.
 • De besluiten verzekeren de goedkeuring van het Verdrag van Rotterdam door de EU en de sluiting van en deelname aan het verdrag door de EU, nadat het Hof van Justitie het originele wetgevende besluit had vernietigd op basis van een rechtsvraag.

KERNPUNTEN

Het verdrag:

 • reglementeert de invoer en uitvoer van 52 gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden;
 • vereist voor elk van de in het verdrag opgesomde chemicaliën de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de invoerder voordat deze mogen worden uitgevoerd;
 • legt een procedure voor de uitwisseling van informatie vast voor beslissingen die worden genomen door invoerende landen;
 • eist dat elke ondertekenaar van het verdrag een nationale instantie aanwijst om te garanderen dat het verdrag volledig wordt uitgevoerd;
 • vraagt elke ondertekenaar of hij of zij bereid is om de invoer van de chemische stoffen en pesticiden die worden opgenoemd goed te keuren;
 • vereist dat uitvoerders verzekeren dat de opgesomde chemische stoffen niet worden uitgevoerd zolang het invoerende land zijn officiële toestemming niet heeft gegeven;
 • vereist dat partijen die een chemische stof hebben verboden of aan strenge beperkingen onderworpen, dat schriftelijk melden aan het secretariaat van het verdrag;
 • voorziet in de uitwisseling van wetenschappelijke, technische, economische en juridische informatie over de opgesomde chemische stoffen en de mogelijkheid om technische bijstand te verlenen aan ontwikkelingslanden op het gebied van de regelgeving inzake chemische stoffen;
 • staat een ondertekenaar toe zich uit het verdrag terug te trekken één jaar nadat de kennisgeving daartoe werd ontvangen;
 • is niet van toepassing op verdovende middelen, radioactief materiaal, afvalstoffen, chemische wapens, levensmiddelen en levensmiddelenadditieven, genetisch gemodificeerde organismen en chemische stoffen voor onderzoek.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

Het verdrag is op 24 februari 2004 in werking getreden.

ACHTERGROND

 • Op 10 januari 2006 gaf het Europees Hof van Justitie een uitspraak in zaak C-94/03. De Europese Commissie had de rechtszaak aangespannen tegen de Raad, waarbij het Hof werd verzocht om de vernietiging van Besluit 2003/106/EG van de Raad, dat het Verdrag van Rotterdam had goedgekeurd in naam van de Europese Unie.
 • De Commissie voerde aan dat het besluit uitsluitend op het artikel van het verdrag dat betrekking heeft op de gemeenschappelijke handelspolitiek (toen artikel 133 van het Verdrag van Amsterdam) gebaseerd moest zijn en niet op het gebruikte artikel (artikel 175 van hetzelfde verdrag) dat betrekking had op milieubeleid.
 • Het Hof oordeelde dat beide artikels nodig waren om de noodzakelijke wettelijke basis te leveren en vernietigde het originele besluit van de Raad. Het nieuwe besluit, dat van kracht werd op de dag dat zijn voorganger werd aangenomen, voorkomt dat er een rechtsvacuüm is.

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 29-47)

Besluit 2003/106/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande toestemming (PIC) ten aanzien van bepaalde chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 63 van 6.3.2003, blz. 27-28)

Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (PB L 299 van 28.10.2006, blz. 23-25)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60-106)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 649/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 06.08.2020

Top