EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Persoonlijke beschermingsmiddelen

This summary has been archived and will not be updated. See 'Zorgen voor veilige persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruikers' for an updated information about the subject.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/686/EEG — persoonlijke beschermingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • Deze richtlijn is van toepassing op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en bevat de voorwaarden voor het in de handel brengen en het vrije verkeer ervan binnen de Europese Unie (EU), en de fundamentele eisen waaraan PBM moeten voldoen om de gezondheid te beschermen en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen.
 • Volgens deze richtlijn zijn EU-landen verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat PBM die in de handel zijn, de gezondheid beschermen en de veiligheid van gebruikers waarborgen zonder afbreuk te doen aan de gezondheid of veiligheid van anderen, huisdieren of goederen.

KERNPUNTEN

Definitie en toepassingsgebied

Onder PBM wordt een uitrustingsstuk of -middel verstaan dat:

 • ontworpen is om te worden gedragen of vastgehouden door een persoon als bescherming tegen een of meer gevaren die een bedreiging voor de gezondheid en veiligheid kunnen vormen (bijv. een zonnebril);
 • ontworpen is voor zowel voor beroepsdoeleinden als voor particulier gebruik (zoals sport, vrije tijd en huishoudelijk gebruik).

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • PBM die al onder een andere richtlijn vallen met dezelfde doelstellingen als deze richtlijn ten aanzien van het in de handel brengen, het vrije verkeer en de veiligheid ervan;
 • PBM die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd voor de strijdkrachten of de ordehandhaving;
 • PBM voor zelfverdediging;
 • PBM die bestemd zijn voor het beschermen of redden van personen aan boord van schepen of luchtvaartuigen en die niet permanent worden gedragen;
 • helmen en vizieren bestemd voor gebruikers van twee- of driewielige motorvoertuigen.

Essentiële eisen

 • Het ontwerp en de seriefabricage van PBM is onderworpen aan essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.
 • De essentiële eisen waaraan PBM moeten voldoen tijdens fabricage en voordat ze in de handel worden gebracht zijn:
  • algemene voorschriften die voor alle PBM gelden;
  • aanvullende eisen voor bepaalde typen PBM (bijv. PBM die aan veroudering onderhevig zijn en waarvan de werking door veroudering kan worden aangetast, moeten worden voorzien van een fabricagedatum);
  • aanvullende eisen voor bepaalde risico's (bijv. PBM voor vergroting van het drijvend vermogen die onder de beoogde gebruiksomstandigheden de gebruikers niet in hun bewegingsvrijheid mogen hinderen; ze moeten kunnen zwemmen of aan een gevaar kunnen ontsnappen of andere personen te hulp kunnen komen).

Geharmoniseerde normen

Conformiteitsbeoordeling en aangemelde instanties

 • Beoordeling van de conformiteit van PBM met de essentiële eisen en andere regels van deze richtlijn valt onder de verantwoordelijkheid van:
  • ofwel de instanties die door de EU-landen zijn aangemeld met bepaalde minimale beoordelingscriteria;
  • ofwel de fabrikanten zelf.

Verklaring van overeenstemming en CE-markering

EU-landen kunnen het in de handel brengen van PBM met CE-markering niet verbieden, beperken of belemmeren:

 • indien de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming kan overleggen;
 • indien voor PBM die tegen kleine risico's beschermen, conformiteit wordt aangetoond door de fabrikant zelf door middel van de EG-verklaring van overeenstemming;
 • indien PBM door een aangemelde instantie zijn onderworpen aan een EG-typeonderzoek*;
 • indien PBM die tegen heel ernstige risico's beschermen, ook zijn onderworpen aan een procedure die conformiteit met het productietype waarborgt, zoals ademhalingstoestellen. Voor dergelijke PBM is ook een certificaat voor EG-typeonderzoek nodig en
  • ofwel voortdurend toezicht op naleving door middel van audits om ervoor te zorgen dat er systemen voor kwaliteitsbeheer van kracht zijn die voor een veilig product zorgen
  • ofwel een jaarlijkse levering van monsters voor conformiteitscontroles.

De CE-markering voor overeenstemming wordt door de fabrikant of de vertegenwoordiger ervan in de EU aangehecht.

Intrekking

Richtlijn 89/686/EEG wordt ingetrokken en met ingang van 21 april 2018 vervangen door Verordening (EU) nr. 2016/425.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1991 omzetten in nationale wetgeving. Het besluit is sinds 1 juli 1992 van toepassing.

ACHTERGROND

Deze richtlijn wordt aangevuld met richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, met name Richtlijn 89/686/EEG inzake het gebruik van PBM op de werkvloer.

* KERNBEGRIPPEN

Typeonderzoek: wanneer een erkende keuringsinstantie vaststelt en verklaart dat het model voor PBM in kwestie voldoet aan de desbetreffende bepalingen van deze richtlijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399, 30.12.1989, blz. 18–38)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 89/686/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81, 31.3.2016, blz. 51–98)

Laatste bijwerking 20.09.2016

Top