EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistieken over migratie

Statistieken over migratie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 862/2007 — EU-statistieken over migratie en internationale bescherming

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Verordening (EG) nr. 862/2007 voorziet in EU-voorschriften voor het verzamelen en opstellen van statistieken over migratie (emigratie* en immigratie*), internationale bescherming (asiel), legale en illegale migratie* en terugkeer door landen van de EU en de EVA.
 • Om ervoor te zorgen dat er betrouwbare, relevante en tijdige statistieken beschikbaar zijn op het gebied van migratie en internationale bescherming, en om de Europese migratieagenda te ondersteunen, voert Wijzigingsverordening (EU) 2020/851 aanvullende statistieken in die door Eurostat moeten worden verzameld, en voegt ze regels toe voor de invoering van verkennende studies om de haalbaarheid van nieuwe verzamelingen of uitsplitsingen van gegevens te testen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 862/2007.

KERNPUNTEN

Statistische vereisten

In de verordening worden statistische vereisten vastgelegd voor verschillende categorieën van gegevens:

 • Voor internationale migratie moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over het aantal:
  • immigranten die hun grondgebied binnenkomen;
  • emigranten die hun grondgebied verlaten;
  • personen die hun gewone verblijfplaats op hun grondgebied hebben;
  • personen die staatsburgerschap hebben verworven.
 • Voor verblijfsvergunningen en verblijf van onderdanen van niet-EU-landen moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over:
  • verleende verblijfsvergunningen, vergunningen die zijn verleend als gevolg van een wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond, en verleende langlopende verblijfsvergunningen;
  • het aantal verblijfsvergunningen en langlopende verblijfsvergunningen.
 • Voor internationale bescherming moeten EU-landen Eurostat statistieken verstrekken over:
  • personen die een verzoek tot internationale bescherming indienen waaronder ook eerste en daaropvolgende verzoeken;
  • niet-begeleide kinderen die een verzoek tot internationale bescherming indienen;
  • nog in behandeling zijnde aanvragen voor internationale bescherming;
  • ingetrokken asielaanvragen;
  • verzoeken die via een versnelde procedure zijn behandeld;
  • aanvragers die materiële opvangvoorzieningen genieten;
  • afgekeurde verzoeken tot internationale bescherming;
  • verlening van vluchtelingen-, subsidiaire beschermings- en nationale humanitaire en tijdelijke beschermingsstatussen;
  • verzoeken en verzoeken om herziening, besluiten en overdrachten in het kader van de Dublin III-verordening;
  • begunstigden van hervestiging*.
 • Voor de preventie van illegale binnenkomst en illegaal verblijf moeten EU-landen statistieken verstrekken over het aantal:
  • niet-EU-burgers aan wie toegang tot het grondgebied van het land aan de buitengrens is geweigerd;
  • niet-EU-burgers die illegaal op hun grondgebied verblijven;
  • administratieve of gerechtelijke beslissingen waarin wordt verplicht het grondgebied te verlaten;
  • niet-EU-burgers dat is teruggekeerd na ontvangst van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Gegevensbronnen

De statistieken zijn gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder:

 • verslagen van administratieve en gerechtelijke handelingen;
 • bevolkingsregisters of registers over administratieve handelingen;
 • volkstellingen;
 • steekproefenquêtes.

In het algemeen worden de statistieken ingedeeld naar leeftijd, geslacht en staatsburgerschap. Er worden echter ook gegevens verzameld voor andere categorieën, zoals redenen voor de afgifte van een verblijfsvergunning of geboorteland en land van vorige of volgende verblijfplaats voor gegevens over migratie.

Verkennende studies

 • Met Wijzigingsverordening (EU) 2020/851 worden verkennende studies ingevoerd om de haalbaarheid van nieuwe verzamelingen of uitsplitsingen van gegevens te testen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 862/2007.

Financiële bijdragen van de EU-begroting zijn beschikbaar voor nationale instellingen om:

 • nieuwe methodieken te ontwikkelen voor statistieken over migratie en internationale bescherming, en
 • nieuwe verzamelingen en uitsplitsingen van gegevens te ontwikkelen en toe te passen, inclusief de actualisering van informatiebronnen en IT-systemen, voor een periode tot vijf jaar.

Uitvoering

De Europese Commissie dient om de drie jaar een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de verordening. In het verslag van 2018 werden duidelijke verbeteringen vastgesteld in de beschikbaarheid, volledigheid, kwaliteit en tijdigheid van gegevens.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 20 augustus 2007 van toepassing.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Emigratie: de handeling waarbij een persoon die daarvoor zijn/haar verblijfplaats in een EU-land had, zijn/haar verblijfplaats voor een periode van ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden verandert.
Immigratie: de handeling waarbij een persoon zijn of haar verblijfplaats voor ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden, op het grondgebied van een ander EU-land of niet-EU-land vestigt.
Illegale migratie: verkeer van personen over de grenzen dat niet overeenstemt met de administratieve of wettelijke normen van het verzendende, transit- of ontvangende land.
Hervestiging: het overbrengen van niet-EU-onderdanen in een EU-land waar zij toestemming hebben te verblijven op grond van internationale beschermingsmaatregelen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23-29)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 862/2007 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 104 van 24.4.2010, blz. 37-39)

Verordening (EU) nr. 216/2010 van de Commissie van 15 maart 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 66 van 16.3.2010, blz. 1-2)

Laatste bijwerking 24.08.2020

Top