Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-regeling inzake douanevrijstellingen

EU-regeling inzake douanevrijstellingen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1186/2009 - het instellen van een regeling inzake douanevrijstellingen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening voorziet in het toekennen van vrijstellingen van invoerrechten die normaliter worden geheven over goederen die in de EU worden ingevoerd en uit de EU worden uitgevoerd.

De verordening bepaalt in welke gevallen de in- en uitvoer van goederen in de EU kan worden vrijgesteld van de op basis van artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (het vroegere artikel 133 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) vastgestelde rechten en maatregelen op het gebied van in- en uitvoer in en uit de EU.

KERNPUNTEN

VRIJSTELLING VAN INVOERRECHTEN

Verschillende categorieën goederen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van invoerrechten. Het betreft met name de hieronder vermelde goederen:

Persoonlijke goederen:

 • persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats van een derde land naar een EU-land overbrengen, op voorwaarde dat zij hun verblijfplaats gedurende ten minste twaalf opeenvolgende maanden buiten de EU hebben gehad;
 • goederen die ter gelegenheid van een huwelijk worden ingevoerd, op voorwaarde dat de betrokken persoon ten minste twaalf opeenvolgende maanden zijn normale verblijfplaats buiten de EU heeft gehad en bewijs van het huwelijk kan voorleggen;
 • persoonlijke goederen die een natuurlijke persoon met verblijfplaats in de EU heeft verkregen in het kader van een erfenis;
 • kleding, studiebenodigdheden en meubilair van studenten die in de EU komen studeren.

Goederen van geringe waarde, goederen zonder handelskarakter, kapitaalgoederen en goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers:

 • goederen met een geringe waarde;
 • goederen zonder handelskarakter die rechtstreeks door een particulier in een derde land naar een particulier in de EU worden gezonden;
 • kapitaalgoederen en andere uitrusting van een bedrijf dat zijn activiteiten in een derde land definitief heeft gestaakt en naar de EU is verhuisd;
 • van btw vrijgestelde goederen die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers die van buiten de EU aankomen.

Landbouwproducten, biologische, chemische, farmaceutische en medische producten:

 • producten van landbouw, veeteelt, bijenteelt, tuin- of bosbouw die afkomstig zijn van landerijen in aan de EU grenzende derde landen die door Europese landbouwproducenten worden geëxploiteerd;
 • zaaigoed, meststoffen en producten voor de behandeling van bodem en gewassen die door landbouwproducenten uit derde landen worden ingevoerd om te worden gebruikt op het grondgebied van aangrenzende EU-landen;
 • proefdieren en voor onderzoek bestemde biologische of chemische stoffen;
 • therapeutische stoffen van menselijke oorsprong en testsera voor de vaststelling van bloed- en weefselgroepen;
 • instrumenten en apparatuur bestemd voor medisch onderzoek, diagnostiek of medische behandelingen;
 • referentiestoffen voor de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen;
 • farmaceutische producten die worden gebruikt tijdens internationale sportevenementen.

Andere categorieën:

 • goederen van opvoedende, wetenschappelijke of culturele aard en wetenschappelijke instrumenten of apparatuur;
 • goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter;
 • als eerbewijs verleende onderscheidingen en beloningen, geschenken ontvangen in het kader van internationale betrekkingen alsmede goederen bestemd voor gebruik door vorsten of staatshoofden;
 • voor klantenwerving ingevoerde goederen;
 • handelsmerken, modellen en ontwerpen die naar instellingen worden gezonden die auteursrechten of industriële en commerciële eigendom beschermen;
 • documentatiemateriaal van toeristische aard;
 • hulpmateriaal voor de stuwing en bescherming van goederen tijdens vervoer;
 • strooisel, foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens hun transport;
 • brandstoffen en smeermiddelen in motorvoertuigen en motorrijwielen die in de EU worden ingevoerd;
 • materiaal voor de aanleg of het onderhoud van gedenktekens voor oorlogsslachtoffers;
 • lijkkisten met een stoffelijk overschot, lijkurnen met as en grafornamenten.

Indien de vrijstelling van invoerrechten afhankelijk is van het gebruiksdoel van de goederen, moet de betrokken persoon de bevoegde autoriteit bewijsstukken voorleggen om aan te tonen dat aan de voorwaarden is voldaan. In dergelijke gevallen kan enkel de bevoegde autoriteit van het betrokken EU-land vrijstelling verlening.

VRIJSTELLING VAN UITVOERRECHTEN

Verschillende categorieën goederen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van uitvoerrechten. Het betreft met name de volgende goederen:

 • goederen met een geringe waarde;
 • huisdieren die worden uitgevoerd wanneer een landbouwbedrijf zijn activiteiten overbrengt van een EU-land naar een derde land;
 • producten van landbouw of veeteelt die zijn verkregen door landbouwers uit derde landen op landerijen in aangrenzende EU-landen;
 • zaaigoed dat door landbouwproducenten wordt uitgevoerd en bestemd is voor landerijen in derde landen;
 • foerage en voedermiddelen voor dieren tijdens hun transport.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 30 december 2009 in werking getreden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1186/2009 van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (PB L 324, 10.12.2009, blz. 23–57)

Laatste bijwerking 15.11.2015

Top