EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programma’s om de ontwikkeling van microfinanciering in de EU aan te moedigen

Programma’s om de ontwikkeling van microfinanciering in de EU aan te moedigen

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting

Verordening (EU) nr. 1296/2013 betreffende een EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie („EaSI”) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN DE VERORDENING?

 • Bij Besluit nr. 283/2010/EU wordt een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting ingesteld.
 • Bij Verordening (EU) nr. 1296/2013 wordt het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) ingesteld, dat tot doel heeft:
  • duurzame groei en werkgelegenheid op de lange termijn te realiseren;
  • de verschillen tussen de EU-landen te verminderen; en
  • bij te dragen tot vermindering van de sociale ongelijkheid.
 • De verordening strekt bovendien tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU door voor te schrijven dat bij de afloop van de faciliteit het aan de EU verschuldigde saldo beschikbaar wordt gemaakt voor microfinanciering* en steun voor sociale ondernemingen*.

KERNPUNTEN

Krachtens het besluit was de faciliteit, die een budget van 100 miljoen euro voor vier jaar (2010-2013) had, bedoeld om microfinanciering toegankelijker te maken voor de volgende doelgroepen:

 • werklozen, mensen die de kans lopen hun baan te verliezen, de niet-werkende bevolking, mensen geconfronteerd met de dreiging van sociale uitsluiting en kwetsbare mensen die hun eigen micro-onderneming* wensen te starten of uit te breiden;
 • micro-ondernemingen, in het bijzonder degene die de hierboven genoemde mensen in dienst nemen.

Voor de periode 2014-2020 werd, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1296/2013, dit initiatief opgenomen in de pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap van het EU-programma EaSI dat de activiteit van de Progress-microfinancieringsfaciliteit heeft overgenomen. Bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 over de financiële regels voor de EU-begroting werd het indicatieve percentage geactualiseerd dat gemiddeld voor de hele programmaperiode voor de drie pijlers* geldt. Bijgevolg moet ten minste 18 % van de totale begroting worden gebruikt voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

Niet alleen verschaft het EaSI-programma doelgroepen en doelondernemingen eenvoudiger toegang tot microfinanciering, het heeft ook als doel:

 • de institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers op te bouwen;
 • de toegang te vereenvoudigen tot financiering van sociale ondernemingen met een omzet of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 30 miljoen euro, door hen te voorzien van aandelenvermogen, quasi-aandelenkapitaal, kredietinstrumenten en subsidies tot maximaal 500 000 euro.

De pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap is toegankelijk voor openbare en particuliere organisaties die gevestigd zijn in de EU-landen, IJsland, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije, mits ze microfinanciering voor personen en micro-ondernemingen of financiering aan sociale ondernemingen verstrekken. EU-steun vindt hoofdzakelijk plaats via de financiële instrumenten die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement van de EU (Verordening (EU) 2018/1046), dat onder andere strekt tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1296/2013 en actualisering en vereenvoudiging van de regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de EU.

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

 • Het besluit is sinds 8 april 2010 van toepassing.
 • De verordening is sinds 21 december 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Microfinanciering: leningen van minder dan 25 000 euro die hoofdzakelijk worden verstrekt aan kleine bedrijven en sociale ondernemers.
Sociale onderneming: een deelnemer in de sociale economie die vooral een sociaal effect beoogt, en niet zozeer een zo groot mogelijke winst voor de eigenaren of de aandeelhouders.
Micro-onderneming: een bedrijf met minder dan tien werknemers en een jaarlijkse omzet (het in een bepaalde periode omgezette bedrag) of balans (een staat van de activa en passiva van een onderneming) van minder dan 2 miljoen euro.
Pijlers: het EaSI-programma omvat drie pijlers. Zij ondersteunen:
 • de modernisering van het werkgelegenheids- en sociaal beleid (de Progress-pijler);
 • arbeidsmobiliteit (de EURES-pijler);
 • toegang tot microfinanciering en sociaal ondernemerschap (de pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap).

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit nr. 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 87 van 7.4.2010, blz. 1-5)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Besluit nr. 283/2010/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie („EaSI”) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 238-252)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.02.2020

Top