Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Estland

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Estland

1) REFERENTIES

Advies van de Commissie [COM(97) 2006 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(98)705 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(1999)504 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2000)704 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verslag van de Commissie [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Verdrag betreffende de toetreding tot de Europese Unie [Publicatieblad L 236 van 23.9.2003]

2) SAMENVATTING

In haar advies van juli 1997 was de Europese Commissie van mening dat, met het oog op de toetreding, Estland op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken waarschijnlijk geen grote problemen zou ondervinden.

Het verslag van november 1998 vermeldde evenwel dat ter zake weliswaar enige vooruitgang was geboekt, maar dat nog inspanningen nodig waren om de nationale wetgeving volledig in overeenstemming te brengen met het acquis communautaire.

Het verslag van oktober 1999 onderstreepte dat enige vooruitgang was geboekt, met name op het gebied van onderwijs en opleiding.

Het verslag van november 2000 constateerde dat Estland nieuwe maatregelen had genomen om zijn onderwijs- en opleidingsstelsel te reorganiseren en de Europese normen toe te passen.

Het verslag van november 2001 bevestigde dat Estland aanzienlijke vooruitgang had geboekt maar dat het moest trachten zijn onderwijs-en beroepsopleidingsstelsel nog meer te hervormen. Estland nam deel aan de tweede generatie programma's Leonardo, Socrates en Jeugd.

Het verslag van oktober 2002 constateerde dat Estland nieuwe vooruitgang had geboekt. Estland moest echter trachten de hervorming van het onderwijs-en beroepsopleidingsstelsel door te voeren, met name door de sociale partners daarbij actief te betrekken.

Het verslag van november 2003 is van oordeel dat Estland aan de uit de toetredingsonderhandelingen voortvloeiende verplichtingen op dit gebied voldoet. Er moeten echter nog inspanningen geleverd worden bij de uitvoering van het acquis inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers.

Het toetredingsverdrag is ondertekend op 16 april 2003 en de toetreding vond plaats op 1 mei 2004.

ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Het EG-Verdrag bepaalt:

  • dat de Gemeenschap bijdraagt tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog gehalte, dat een Europese dimensie omvat, door samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en door hun activiteiten te ondersteunen, met volledige eerbiediging van hun culturele en taalkundige verscheidenheid met betrekking tot de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel (artikel 149, oud artikel 126);
  • dat de Gemeenschap inzake beroepsopleiding een beleid ten uitvoer legt waardoor de activiteiten van de lidstaten worden versterkt en aangevuld en dat erop gericht is de aanpassing aan veranderingen in het bedrijfsleven te vergemakkelijken en de opneming op de arbeidsmarkt te bevorderen (artikel 150, oud artikel 127).

Deze bepalingen zijn hoofdzakelijk in de praktijk omgezet door de tenuitvoerlegging van drie grote actieprogramma's: Socrates (es de en fr), Leonardo da Vinci en Jeugd voor Europa, die onlangs zijn bijgewerkt in een nieuwe generatie programma's (Socrates, Leonardo en Jeugd).

EVALUATIE

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Estland zijn wetgeving aan het acquis aangepast. Het heeft zijn wetgeving op het gebied van het hoger onderwijs gewijzigd om te voorkomen dat instellingen voor hoger onderwijs hogere inschrijvingsgelden vragen van buitenlandse studenten. Wat het hoger onderwijs betreft, is de wet op de universiteiten en de uitvoeringswetgeving terzake gewijzigd ter verduidelijking van de procedures betreffende de toekenning van studiebeurzen door de regering, de initiële opleiding van artsen en de overgang van het middelbaar beroepsonderwijs naar het universitair onderwijs. De werkzaamheden zijn voortgezet om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren.

Estland heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van het onderwijs en de beroepsopleiding. Het nodige juridische kader is in 1999 opgezet en in juni 2001 is een stichting - de Estse autoriteit voor beroepskwalificaties - opgericht. Aan de sector zou echter een grote financiële steun kunnen worden toegekend.

De deelname aan de communautaire programma's Socrates, Leonardo da Vinci en Jeugd is toereikend. De nationale agentschappen zijn operationeel.

Om de mobiliteit van studenten en assistenten in de Baltische landen te versterken is in februari 2000 bovendien een overeenkomst tussen Litouwen, Letland en Estland gesloten betreffende de erkenning van de kwalificaties van het hoger onderwijs in de Baltische ruimte.

De Estse wetgeving inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers is in overeenstemming met het acquis; er zijn echter nog inspanningen nodig om deze daadwerkelijk uit te voeren.

De ontwikkeling van het nationaal systeem van kwalificaties wordt voortgezet: in 2001 waren 181 beroepsnormen goedgekeurd; in juni 2002 heeft het Parlement ook de wetswijzigingen goedgekeurd voor het opzetten van de standaarddiplomastructuur (bachelor/master).

Sinds het advies van de Commissie van 1997 heeft Estland regelmatig vooruitgang geboekt. De onderhandelingen over dit hoofdstuk zijn voorlopig gesloten (zie Verslag 2002). Estland heeft geen overgangsregeling op dit gebied gevraagd.

Top