Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Categorieën steun die verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt

This summary has been archived and will not be updated. See 'Procedurele regels voor staatssteun' for an updated information about the subject.

Categorieën steun die verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt

De Commissie kan bepaalde categorieën staatssteun vrijstellen van de aanmeldingsverplichting. Deze verordening vereenvoudigt en consolideert de regels van de Europese Unie (EU) die van toepassing zijn op de vrijgestelde steunmaatregelen. Zij verruimt het toepassingsgebied van de vrijstellingen aanzienlijk, verbetert de transparantie van de steunmaatregelen en verbetert de efficiëntie van de controles.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de algemene groepsvrijstellingsverordening”) (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Overeenkomstig artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (voorheen artikel 87 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (VEG)) en verordening 994/98 kan de Commissie bepaalde steunmaatregelen verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaren en ze vrijstellen van de aanmeldingsverplichting zoals voorzien in artikel 108 VWEU (voorheen artikel 88 VEG).

Deze verordening bepaalt de criteria voor de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt en de voorwaarden voor de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting die voor bepaalde categorieën staatssteun is voorzien, in overeenstemming met verordening 994/98/EG.

Toepassingsgebied

Om voor vrijstelling van de aanmeldingsverplichting in aanmerking te komen, moeten de betrokken categorieën steun voldoen aan alle voorwaarden van hoofdstuk I van deze verordening (met name een stimulerend effect hebben en voldoen aan de transparantiecriteria) en de relevante bepalingen van hoofdstuk II (steunintensiteit, subsidiabele kosten en maximumsteunbedrag). Zij moeten bovendien uitdrukkelijk verwijzen naar de bepalingen van deze verordening. De in aanmerking komende steuncategorieën zijn:

 • regionale steun, toegekend volgens de regionalesteunkaart voor de periode 2007-2013. Deze steun is bestemd voor investeringen en het scheppen van banen alsook voor kleine, pas opgerichte ondernemingen in regio’s die onder de in artikel 107 VWEU voorziene uitzonderingen vallen;
 • KMO-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid;
 • steun voor de oprichting van kleine ondernemingen door vrouwen;
 • steun voor milieubescherming, met name steun voor bedrijven om verder te gaan dan de communautaire normen ter zake *, in de vorm van belastingverlagingen of milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen en ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen;
 • KMO-steun ten behoeve van consultancy en deelneming aan beurzen;
 • steun in de vorm van risicokapitaal, in de vorm van een deelneming in een winstgericht private-equity-investeringsfonds, dat op zakelijke grondslag wordt beheerd;
 • steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, met name voor de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven, kosten in verband met de industriële-eigendomsrechten van KMO’s, innovatieondersteuning en de aanwerving van tijdelijke, hooggekwalificeerde medewerkers;
 • opleidingssteun;
 • steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers.

Steunintensiteit en -cumulering

Er gelden vaste drempels voor de bedragen van individuele steunmaatregelen * die zijn vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting en die ad hoc * of in het kader van een steunregeling * worden toegekend. Indien de bedragen deze drempels overschrijden moeten de individuele * steunmaatregelen bij de Commissie worden aangemeld. De verordening regelt ook de maximumsteunintensiteit * voor elke steuncategorie.

De hier bedoelde steun kan worden gecumuleerd met eender welke andere van de aanmeldingsverplichting vrijgestelde staatssteun op voorwaarde dat zij betrekking hebben op andere identificeerbare subsidiabele kosten. De steunmaatregelen die uit hoofde van deze verordening zijn vrijgesteld, mogen evenwel niet onderling worden gecumuleerd, noch met de-minimissteun * of andere Europese financieringsinstrumenten voor dezelfde subsidiabele kosten indien de cumulering ertoe leidt dat de intensiteit of het totaalbedrag van de steun boven de in deze verordening vastgestelde drempels uitkomt.

Transparantie en controle van de steunmaatregelen

EU-landen stellen de Commissie binnen de twintig werkdagen in kennis van de vankrachtwording van een steunregeling of van vrijgestelde ad-hocsteun met het formulier uit bijlage III van de verordening. Bovendien wordt alle informatie over deze maatregelen publiekelijk bekendgemaakt.

De Commissie controleert de steunmaatregelen. Zij kan verzoeken om toegang tot de gedetailleerde dossiers die alle informatie over de begunstigden, de toekenningsvoorwaarden, de subsidiabele kosten en het stimulerend effect van de steun bevatten. Indien de informatie niet wordt meegedeeld, kan de Commissie een beschikking geven die de aanmelding van toekomstige steunmaatregelen verplicht.

Context

Met het oog op vereenvoudiging en transparantie vervangt deze verordening 70/2001 betreffende staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen, verordening 2204/2002 betreffende werkgelegenheidssteun, verordening 68/2001 betreffende opleidingssteun en verordening 1628/2006 betreffende nationale regionale investeringssteun. Zij wordt van kracht op 31 december 2013.

Belangrijkste begrippen

 • Steunregeling: elke regeling op grond waarvan individuele steun dan wel steun die niet aan een bepaald project is gebonden, kan worden toegekend aan een of meer ondernemingen, voor onbepaalde tijd en/of voor een onbepaald bedrag.
 • Individuele steun: ad-hocsteun en steun die op grond van een steunregeling wordt toegekend en moet worden aangemeld.
 • Ad-hocsteun: individuele steun die niet op grond van een steunregeling wordt verleend.
 • Steunintensiteit: het steunbedrag, uitgedrukt als een percentage van de in aanmerking komende kosten.
 • Communautaire milieunorm: een verplichte norm waarbij de op milieugebied te bereiken normen per onderneming zijn vastgesteld of de verplichting de beste beschikbare technische middelen te gebruiken.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening 800/2008/EG

29.8.2008

-

PB L 214 van 9.8.2008

See also

 • Nadere inlichtingen kunt u vinden op de website van het directoraat-generaal Concurrentie (EN) van de Europese Commissie

Laatste wijziging: 17.10.2011

Top