Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gezondheid en veiligheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen

Gezondheid en veiligheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/91/EEG — minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Het doel van de richtlijn is om minimumvereisten vast te stellen voor het beschermen van de gezondheid en veiligheid van personen die onshore en offshore werken in winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen*.

KERNPUNTEN

Alle werkplekken die worden gebruikt voor het opsporen en winnen van delfstoffen met behulp van boringen, moeten voldoen aan de minimale gezondheids- en veiligheidsvereisten uit de richtlijn en de bijlage daarvan, waarbij rekening moet worden gehouden met de kenmerken van de werkplek, de activiteiten, de omstandigheden of een bijzonder risico.

Algemene verplichtingen van de werkgever

Werkgevers zijn verplicht om:

 • meteen tijdens de ontwerpfase al veiligheidsmaatregelen toe te passen op werkplekken;
 • erop toe te zien dat er toezicht wordt uitgeoefend;
 • arbeid waaraan een bijzonder risico is verbonden, uitsluitend op te dragen aan vakbekwaam personeel;
 • ervoor te zorgen dat veiligheidsinstructies voor alle betrokken werknemers begrijpelijk zijn;
 • eerste-hulpvoorzieningen ter beschikking te stellen en met regelmatige tussenpozen veiligheidsoefeningen te houden.

Gezondheids- en veiligheidsdocument

De werkgever moet erop toezien dat er, voorafgaand aan de start van de winningswerkzaamheden, een gezondheids- en veiligheidsdocument is opgesteld en dat dit actueel is (in overeenstemming met artikel 6, 9 en 10 van Richtlijn 89/391/EEG, waarin algemene regels zijn vastgelegd over gezondheid en veiligheid op het werk). Uit dit document moet met name blijken dat:

 • de risico’s voor werknemers op de werkplek zijn bepaald en geëvalueerd;
 • er afdoende maatregelen zijn getroffen; en
 • de werkplek is ontworpen en wordt gebruikt en onderhouden in overeenstemming met veiligheidsvereisten.

Wanneer er zich werknemers van meer dan één onderneming zich op dezelfde werkplek bevinden, moet de werkgever die volgens het nationaal recht en/of nationale praktijken verantwoordelijk is voor de werkplek de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die op deze werkgevers van toepassing zijn, coördineren en in het document uiteenzetten.

Deze coördinatie heeft geen gevolgen voor de aansprakelijkheid van individuele werkgevers.

Melding van ongevallen en gevaarlijke incidenten

De werkgever moet ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met dodelijke afloop, evenals gevaarlijke incidenten, onmiddellijk melden bij de bevoegde autoriteiten.

Preventieve maatregelen en communicatiemaatregelen

Om werknemers te beschermen tegen gevaren (inclusief die van brand, explosies en schadelijke atmosferen), moeten werkgevers:

 • passende preventieve maatregelen treffen om
  • het ontstaan en de uitbreiding van branden en explosies te voorkomen, op te sporen en te bestrijden;
  • te verhinderen dat er explosieve en/of voor de gezondheid schadelijke atmosferen ontstaan;
 • regelmatig veiligheidsoefeningen houden;
 • passende vlucht- en reddingsmiddelen beschikbaar stellen en onderhouden, zodat de werknemers bij gevaar de werkplekken snel en veilig kunnen verlaten;
 • de nodige waarschuwingssystemen en andere communicatiesystemen ter beschikking stellen, zodat indien nodig onmiddellijk hulp-, vlucht- en reddingswerkzaamheden in gang kunnen worden gezet;
 • werknemers uitgebreid voorlichten over alle maatregelen die zijn genomen met betrekking tot hun veiligheid en gezondheid.

Wijzigingen aan werkplekken

Wanneer werkplekken na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn worden aangepast, uitgebreid en/of verbouwd, moeten werkgevers ervoor zorgen dat ze voldoen aan de minimumvereisten uit de bijlage van de richtlijn.

Gezondheidscontrole werknemers

Elke werknemer moet een gezondheidscontrole ondergaan voordat hij of zij taken toegewezen krijgt met betrekking tot de activiteiten waarnaar in de richtlijn wordt verwezen, en daarna met regelmatige tussenpozen.

Raadpleging en deelname van de werknemers

Werkgevers moeten erop toezien dat werknemers worden voorgelicht over en deelnemen aan de kwesties die onder de richtlijn vallen.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 11 november 1992 van toepassing en moest voor 3 november 1994 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen: alle industrieën:
 • die delfstoffen winnen, in de strikte zin van het woord, door middel van putten (gaten die in de grond worden geboord om olie en andere delfstoffen op te sporen); en/of
 • die prospectiewerkzaamheden verrichten met het oog op dergelijke winning; en/of
 • die delfstoffen gereedmaken voor verkoop, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de verwerking van de gewonnen materialen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/91/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen (elfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 348 van 28.11.1992, blz. 9-24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/91/EEG zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.01.2019

Top