EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tijdelijke en mobiele arbeidsplaatsen

Tijdelijke en mobiele arbeidsplaatsen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/57/EEG — Minimumvoorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De richtlijn heeft tot doel om de arbeidsomstandigheden te verbeteren op bouwplaatsen waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan bijzonder grote risico’s.
 • Met de richtlijn wordt het verplicht:
  • om bij het ontwerp en de uitvoering van projecten rekening te houden met veiligheids- en gezondheidsoverwegingen;
  • om een verantwoordelijkheidsketen op te zetten met daarin alle betrokken personen, om risico’s te voorkomen.
 • Het is de achtste bijzondere richtlijn in de zin van Kaderrichtlijn 89/391/EEG, waarin algemene regels worden ingevoerd ter bevordering van de verbetering van de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen* in alle activiteitensectoren, zowel openbaar als particulier, waaronder industriële, agrarische, commerciële, administratieve, dienstverlenende, educatieve, culturele en recreatieve sectoren.

De richtlijn is niet van toepassing op boor- en winningswerkzaamheden in de winningsindustrie.

Veiligheids- en gezondheidsplan

De opdrachtgever* of de bouwdirectie* moet:

 • een of meer coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid aanstellen voor bouwplaatsen waarop meerdere ondernemingen aanwezig zijn. Deze coördinator ziet erop toe dat er, voor de opening van een bouwplaats, een gezondheids- en veiligheidsplan wordt opgesteld;
 • een voorafgaande kennisgeving (opgesteld in overeenstemming met bijlage III bij de richtlijn) doen uitgaan voor bouwplaatsen waar de vermoedelijke duur van werkzaamheden langer dan 30 werkdagen is en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, of waarvan de vermoedelijke duur langer dan 500 mandagen is.

Voorbereiding van het project

De opdrachtgever of bouwdirectie moet de algemene preventieprincipes uit Richtlijn 89/391/EEG en het veiligheidsplan toepassen:

 • gedurende de voorbereidingsfase van het project op de arbeidsplaats;
 • bij het maken van bouwkundige en organisatorische keuzes;
 • gedurende de verschillende werkfasen.

Coördinatoren moeten:

 • ervoor zorgen dat de algemene preventieprincipes worden toegepast;
 • een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen;
 • een bestand voorbereiden met daarin relevante veiligheids- en gezondheidsinformatie waarmee rekening moet worden gehouden tijdens eventuele latere werkzaamheden.

Projectuitvoering

Tijdens de uitvoering moeten coördinatoren:

 • ervoor zorgen dat werkgevers en zelfstandigen* de relevante preventieprincipes toepassen en het veiligheids- en gezondheidsplan indien nodig opvolgen;
 • samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid organiseren tussen werkgevers;
 • controleren of de werkprocedures op de juiste manier worden toegepast;
 • de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden.

Verantwoordelijkheden van opdrachtgevers, bouwdirecties en werkgevers

Ook wanneer een coördinator is aangesteld, heeft de opdrachtgever of bouwdirectie nog steeds verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid en gezondheid:

 • werkgevers moeten de minimumvereisten voor veiligheid en gezondheid naleven die van toepassing zijn op bouwplaatsen, zoals uiteengezet in bijlage IV (aspecten als installaties voor energiedistributie, vluchtroutes en nooduitgangen, ventilatie, temperatuur, verkeersroutes, sanitaire voorzieningen enzovoort). Ook moeten zij rekening houden met de aanwijzingen van de coördinator voor veiligheid en gezondheid;
 • zelfstandigen moeten de veiligheidsvoorschriften naleven, met name die met betrekking tot het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke bescherming.

Voorlichting, raadpleging en deelname van de werknemers

In overeenstemming met Richtlijn 89/391/EEG moeten werknemers en/of hun vertegenwoordigers:

 • uitgebreid worden voorgelicht over alle te nemen maatregelen voor hun veiligheid en gezondheid op de bouwplaats;
 • indien nodig worden geraadpleegd over aangelegenheden die onder deze richtlijn vallen.

Wijzigingsrichtlijn

Met Richtlijn 2007/30/EG werden de voorschriften vereenvoudigd voor de rapportage aan de Europese Commissie over de uitvoering van Richtlijn 89/391/EEG en de verschillende bijzondere richtlijnen daarvan. De landen van de Europese Unie (EU) moeten nu om de vijf jaar één verslag opstellen over de uitvoering van al deze richtlijnen.

In 2017 werd een onderzoek naar de invoering van de richtlijn gepubliceerd.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds vrijdag 17 juli 1992 van toepassing en moest vóór vrijdag 31 december 1993 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen: alle bouwplaatsen waar bouwkundige werken of bouwwerken worden uitgevoerd (in bijlage I bij de richtlijn is een niet-volledige lijst opgenomen).
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarvoor een bouwwerk wordt uitgevoerd.
Bouwdirectie: iedere natuurlijke of rechtspersoon die namens de opdrachtgever zorg draagt voor het ontwerp en/of de uitvoering en/of het toezicht op de uitvoering van het bouwwerk.
Zelfstandige: iedere andere persoon dan de werknemer of werkgever waarvan de beroepsactiviteit bijdraagt aan de verwezenlijking van een project.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 245 van 26.8.1992, blz. 6-22)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 92/57/EEG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 26.11.2018

Top