Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nieuwe financiële regels voor de EU-begroting (Financieel Reglement)

Nieuwe financiële regels voor de EU-begroting (Financieel Reglement)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 — de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de EU

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met de verordening worden de regels voor het opstellen en uitvoeren van de jaarlijkse begroting voor de EU en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) geactualiseerd en vereenvoudigd.
 • Met de verordening wordt het totale aantal regels gehalveerd en beknopter en gemakkelijker toepasbaar gemaakt.
 • De wijzigingen maken de hele begrotingsprocedure gebruiksvriendelijker voor zowel ontvangers als beheerders van EU-financiering.

KERNPUNTEN

Het nieuwe financieel reglement van de EU:

 • vervangt eerdere complexe voorschriften en procedures door één „rulebook” en minder bureaucratie;
 • helpt aanvragers van EU-financiering door
  • hen minder informatie te laten verstrekken
  • toe te staan dat de verstrekte gegevens en bewijsstukken een geldigheid van drie jaar hebben en opnieuw worden gebruikt
  • „excellentiekeurmerken” aan voortreffelijke projecten toe te kennen waarmee aanvullende financiering uit andere bronnen kan worden aangetrokken
  • vereenvoudigde subsidies, zoals vaste bedragen, forfaits en eenheidskosten, te gebruiken
  • financiering meer toe te spitsen op resultaten (bij voorbeeld het aantal mensen dat een opleiding met succes voltooit en succes heeft bij het vinden van een baan) en niet zozeer op werkelijke kosten en facturen
  • verschillende financieringsbronnen te combineren, met name voor de sectoren vervoer en energie en informatie- en communicatietechnologieprojecten;
 • introduceert een „single audit”-benadering om dubbel werk en dubbele controles te voorkomen door
  • informatie die reeds beschikbaar is bij EU-instellingen, beheerautoriteiten en andere organen opnieuw te gebruiken
  • rekening te houden met bestaande audits en beoordelingen die zijn uitgevoerd door vertrouwde partners, nationale autoriteiten en internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldbank;
 • versterkt maatregelen tegen fraude door
  • controles en audits te richten op mogelijk verdachte projecten
  • bescherming te bieden tegen belastingontduiking en het witwassen van geld door het gebruik van brievenbusfirma’s* en belastingparadijzen te verhinderen
  • regels inzake belangenconflicten uit te breiden tot nationale en regionale autoriteiten die financiële middelen van de EU ontvangen
  • de identiteit van alle aandeelhouders van een project bekend te maken.

Termijnen met betrekking tot de jaarlijkse begroting

 • 1 juli: elke EU-instelling zendt een raming van haar inkomsten en uitgaven voor het komende jaar aan de Europese Commissie toe.
 • 1 september: de Commissie dient de ontwerpbegroting in bij het Europees Parlement en de Raad.
 • 1 oktober: de Raad dient zijn advies over de ontwerpbegroting in bij het Europees Parlement.
 • 31 december: de Raad en het Europees Parlement komen tot afspraken over de begroting voor het komende jaar.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De meeste nieuwe regels zijn sinds 2 augustus 2018 van toepassing. Uitzonderingen worden in artikel 282 van de verordening vermeld.

ACHTERGROND

 • In de jaarlijkse begroting van de EU worden alle inkomsten en uitgaven van de EU en Euratom voor het komende begrotingsjaar (1 januari tot en met 31 december) geraamd en goedgekeurd. Inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn.
 • Uitgebreide interne en externe controles moeten financiële fouten of fraude voorkomen en corrigeren. Overtreders kunnen financiële sancties tegemoet zien. De identiteit van ontvangers van EU-middelen wordt openbaar gemaakt.
 • Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

Brievenbusfirma’s: vennootschappen die veelal geen eigen activiteiten ontplooien of geen belangrijke activa hebben. Hoewel dit type vennootschap niet noodzakelijkerwijs illegaal is, worden brievenbusfirma’s soms gebruikt voor belastingontduiking, belastingontwijking en het witwassen van geld, of om een bepaald doel, bijvoorbeeld anonimiteit, te bereiken.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verklaringen — Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (eerste lezing) — Vaststelling van de wetgevingshandeling (PB C 267I van 30.7.2018, blz. 1-3)

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1-96)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 22.03.2019

Top