Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees semester 2018 — Landspecifieke aanbevelingen

Europees semester 2018 — Landspecifieke aanbevelingen

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbevelingen van de Raad over de nationale hervormingsprogramma’s 2018 en met een advies van de Raad over de stabiliteits- of convergentieprogramma’s 2018

Mededeling van de Commissie (COM(2018) 400 final) — Europees semester 2018 — Landspecifieke aanbevelingen

WAT IS HET DOEL VAN DE AANBEVELINGEN EN DE MEDEDELING?

In de landspecifieke aanbevelingen en de mededeling:

 • wordt advies op maat geboden aan de afzonderlijke EU-landen over de wijze waarop de groei, werkgelegenheid en investeringen kunnen worden gestimuleerd met behoud van gezonde overheidsfinanciën;
 • worden de EU-regeringen aangespoord het gunstige economische klimaat te benutten voor de versterking van duurzame en inclusieve groei op de lange termijn;
 • wordt een reeks gebieden bestreken, waaronder
  • overheidsfinanciën
  • belasting
  • de arbeidsmarkt
  • onderwijs en sociaal beleid
  • innovatie
  • openbaar bestuur en
  • het ondernemingsklimaat;
 • wordt bijzonder belang gehecht aan de noodzaak om de sociale uitdagingen aan te pakken, in het licht van de in 2017 goedgekeurde Europese pijler van sociale rechten.

KERNPUNTEN

In de aanbevelingen van de Raad, die voor elk EU-land specifiek zijn, wordt aangemoedigd om zich te richten op aspecten die de basis vormen voor duurzame en inclusieve groei op de lange termijn. In bepaalde landen zijn er nog steeds problemen die uit de financiële crisis in 2008 voortkomen en die moeten worden aangepakt.

Aangezien de EU-economie als geheel momenteel het snelst groeit sinds de crisis en de werkgelegenheid en de investeringen zich aan het herstellen zijn, moeten de landen van deze gunstige omstandigheden profiteren om hun economische veerkracht bij een toekomstige neergang te waarborgen.

In de mededeling worden de EU-regeringen aangespoord om:

 • structurele hervormingen voort te zetten die het ondernemings- en investeringsklimaat verbeteren, met name door
  • hervormingen van de producten- en dienstenmarkten
  • ondersteuning van innovatie
  • verbetering van de toegang van het mkb tot financiering
  • maatregelen tegen corruptie;
 • beleid uit te voeren waarin
  • de beroepsbevolking wordt voorbereid op de toekomstige vraag en toegenomen digitalisering
  • inkomensverschillen worden verkleind
  • arbeidsmogelijkheden worden bevorderd, met name voor jongeren;
 • hun economie te versterken om de uitdagingen aan te pakken van
  • ouderen
  • toenemende migratie
  • klimaatverandering;
 • speciale aandacht te schenken aan sociale kwesties, met name door te zorgen voor
  • voldoende vaardigheden
  • de effectiviteit van sociale vangnetten
  • een versterkte sociale dialoog.

In de mededeling wordt opgemerkt dat sinds de invoering van het Europees semester in 2011, de EU-landen ten minste enige vooruitgang hebben geboekt met betrekking tot meer dan twee derde van de landspecifieke aanbevelingen van de Raad op basis van het voorstel van de Commissie.

ACHTERGROND

De Commissie publiceert de landspecifieke aanbevelingen elk voorjaar en de Raad bespreekt en valideert deze uiteindelijk in de zomer. Ze maken deel uit van het Europees semester, de jaarlijkse cyclus van de EU voor coördinatie van het economisch en sociaal beleid. De landen wordt hiermee een leidraad geboden voor wat redelijkerwijs binnen de volgende 12-18 maanden haalbaar is, voordat er nationale beleidsbeslissingen worden genomen.

In de aanbevelingen worden de EU-prioriteiten die zijn vastgesteld in de jaarlijkse groeianalyse die op 22 november 2017 is gepubliceerd en de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone die de EU-regeringen op 14 mei 2018 hebben aangenomen, aan de situatie in de verschillende landen aangepast.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Aanbevelingen van de Raad van 13 juli 2018 over het nationale hervormingsprogramma 2018 en met een advies van de Raad over het stabiliteits- of convergentieprogramma 2018 voor elk EU-land (PB C 320 van 10.9.2018)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank Europees semester 2018 — landspecifieke aanbevelingen (COM(2018) 400 final van 23 mei 2018)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Convergentieverslag 2018 (COM(2018) 370 final van 23 mei 2018)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank betreffende de evaluatie van de flexibiliteit binnen het stabiliteits- en groeipact (COM(2018) 335 final van 23 mei 2018)

Aanbeveling van de Raad van 14 mei 2018 over het economisch beleid van de eurozone (PB C 179 van 25.5.2018, blz. 1-5)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité: De uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten monitoren (COM(2018) 130 final van 13 maart 2018)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank: Jaarlijkse groeianalyse 2018 (COM(2017) 690 final van 22 november 2017)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Establishing a European Pillar of Social Rights (COM(2017) 250 final van 26 april 2017)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Eerste deel — De beginselen — Titel I — Categorieën en gebieden van bevoegdheden van de Unie — Artikel 2 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 50)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Eerste deel — De beginselen — Titel I — Categorieën en gebieden van bevoegdheden van de Unie — Artikel 5 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 52)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde Deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VIII — Economisch en monetair beleid — Artikel 119 (oud artikel 4 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 96-97)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde Deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VIII — Economisch en monetair beleid — Hoofdstuk 1 — Economisch beleid — Artikel 121 (oud artikel 99 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 97-98)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde Deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel VIII — Economisch en monetair beleid — Hoofdstuk 1 — Economisch beleid — Artikel 126 (oud artikel 104 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 99-102)

Laatste bijwerking 08.10.2018

Top