EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden

Verantwoorde handel in mineralen uit hoogrisico- of conflictgebieden

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2017/821 tot vaststelling van verplichtingen voor importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de EU-verordening wordt het volgende beoogd:

  • waarborgen dat EU-importeurs van tin, wolfraam, tantaal en goud (3TG) voldoen aan de internationale standaarden voor verantwoord betrekken die zijn ingesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
  • waarborgen dat smelterijen en raffinaderijen* in de EU tin, wolfraam, tantaal en goud verantwoord betrekken;
  • doorbreken van het verband tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen;
  • beëindigen van de exploitatie en het misbruik van lokale gemeenschappen, waaronder mijnwerkers, en ondersteuning van lokale ontwikkelingen.

KERNPUNTEN

In politiek instabiele gebieden kan de handel in mineralen als tin, wolfraam, tantaal en goud worden gebruikt om gewapende groeperingen te financieren, leiden tot gedwongen arbeid en andere schendingen van mensenrechten, en ondersteuning van corruptie en witwassen.

Deze zogeheten conflictmineralen worden vervolgens gebruikt in alledaagse producten, zoals mobiele telefoons en auto’s of in sieraden.

Passende zorgvuldigheid

De term passende zorgvuldigheid houdt in het handelen met redelijke zorgvuldigheid en het uitvoeren van gedegen onderzoek voordat een beslissing wordt genomen. Dit is een doorlopend, proactief en reactief proces waarvoor bedrijven systemen en processen opzetten voor het identificeren en beheren van en het rapporteren over risico’s in de toeleveringsketen.

Voor de mineralen waarop deze verordening van toepassing is, moeten bedrijven controleren of hetgeen zij aankopen verantwoord is betrokken en geen bijdrage levert aan een conflict of andere hieraan verwante illegale activiteiten.

Bedrijven die handelen met passende zorgvuldigheid, controleren eerst hoe riskant het is om grondstoffen te betrekken uit een onstabiel of door conflicten getroffen gebied. Ze beoordelen de waarschijnlijkheid dat middels deze grondstoffen conflicten, gedwongen arbeid of andere in de verordening uiteengezette risico’s worden gefinancierd. Door grondige controle van hun toeleveringsketen kunnen ze waarborgen dat zij deze risico’s verantwoord beheren.

De verordening is gebaseerd op de richtsnoeren van de OESO inzake passende zorgvuldigheid uit 2011, waarin de internationale standaard voor passende zorgvuldigheid is vastgesteld inzake de toeleveringsketen, en de gezamenlijke mededeling „Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: Naar een geïntegreerde EU-strategie” van 2014.

Krachtens de verordening moeten importeurs van mineralen in de EU:

  • de risico’s vaststellen en beoordelen in hun toeleveringsketen van mineralen;
  • een strategie ten uitvoer leggen om in te spelen op deze risico’s;
  • een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke derde ten aanzien van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;
  • jaarlijks verslag uitbrengen over passende zorgvuldigheid en hun praktijk inzake het verantwoord betrekken van grondstoffen.

De bevoegde autoriteiten van de EU-landen moeten controles uitvoeren om te waarborgen dat importeurs van mineralen en metalen in de EU hun verplichtingen ten aanzien van passende zorgvuldigheid naleven.

Regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen

Regeringen, sectorale organisaties en groepen van belanghebbende organisaties die regelingen voor passende zorgvuldigheid kennen, kunnen de Europese Commissie verzoeken te erkennen dat de regeling voldoet aan de verordening.

De Commissie stelt een register van erkende regelingen voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen op dat op internet openbaar wordt gemaakt, evenals een lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen wereldwijd.

Richtlijnen

In samenwerking met de Europese Dienst voor extern optreden en de OESO stelt de Commissie een handboek op voor bedrijven, met informatie betreffende het identificeren van conflict- en hoogrisicogebieden.

Evaluatie

De Commissie moet voor 1 januari 2023 en vervolgens om de drie jaar de werking en de doeltreffendheid van het nieuwe systeem evalueren, alsmede de effecten ervan, en nieuwe maatregelen voorstellen om een doorlopend verantwoorde wereldwijde toeleveringsketen van mineralen te waarborgen.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Importeurs in de EU moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de verordening. De Europese Commissie stimuleert echter alle bedrijven waarop de verordening van toepassing is al voor deze datum met passende zorgvuldigheid te handelen.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Smelterijen en raffinaderijen: personen of bedrijven die vormen van winningsmetallurgie uitvoeren met verwerkingsfasen die gericht zijn op de productie van een metaal uit een mineraal.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PB L 130 van 19.5.2017, blz. 1-20)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad — Het verantwoord betrekken van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden: Naar een geïntegreerde EU-strategie (JOIN(2014) 8 final van 5.3.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Het grondstoffeninitiatief: voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in Europa (COM(2008) 699 def. van 4.11.2008)

Laatste bijwerking 07.12.2017

Top