EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Toepassing van EU-voorschriften voor de agro-voedselketen

Toepassing van EU-voorschriften voor de agro-voedselketen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2017/625 — Officiële controles in de agro-voedselketen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In de verordening worden gemeenschappelijke voorschriften vastgelegd voor officiële controles in de Europese Unie (EU) om ervoor te zorgen dat wetgeving inzake de agro-voedselketen ter bescherming van de gezondheid van mensen, dieren en planten en het dierenwelzijn goed wordt toegepast en gehandhaafd.
 • De verordening introduceert een meer geharmoniseerd en coherent systeem van officiële controles en handhavingsmaatregelen in de agro-voedselketen en versterkt het beginsel van op risico gebaseerde controles.

KERNPUNTEN

Agro-voedselketen

De verordening bevat voorschriften betreffende officiële controles die worden uitgevoerd bij alle levensmiddelen- en diervoederbedrijven, van primaire producenten tot kleinhandelaren en restauranthouders, inclusief telers en fokkers van en handelaren in planten/dieren.

Toepassingsgebied

 • De verordening betreft officiële controles die worden uitgevoerd door nationale handhavingsautoriteiten om naleving van de voorschriften voor de agro-voedselketen te controleren als het gaat om:
  • levensmiddelen en voedselveiligheid, integriteit en heilzaamheid in elk stadium van productie, verwerking en distributie;
  • het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen voor de productie van levensmiddelen en diervoeders;
  • diervoeders en diervoederveiligheid in elk stadium van productie, verwerking, distributie en gebruik;
  • gezondheid en welzijn van dieren;
  • biologische productie en etikettering.
 • Deze verordening is eveneens van toepassing op de invoer van:
  • bepaalde dieren en goederen van buiten de EU die moeten worden gecontroleerd aan EU-grenscontroleposten;
  • goederen die via internet worden verkocht.
 • De verordening heeft ook betrekking op officiële controles betreffende ingevoerde dieren en producten van dierlijke oorsprong om naleving van bepaalde voorschriften voor het gebruik van diergeneesmiddelen te controleren.

Risicogebaseerd systeem

 • Er wordt een op risico gebaseerd controlesysteem opgezet zodat de nationale handhavingsautoriteiten officiële controles kunnen uitvoeren waar dat het hardst nodig is.
 • Over het algemeen worden deze officiële controles niet aangekondigd om te zorgen dat ze doeltreffend zijn.

Dierenwelzijn

 • Officiële controles die van toepassing zijn op voorschriften voor dierenwelzijn, ook tijdens het vervoer, de slacht en de veehouderij.
 • De Europese Commissie kan wetgeving aannemen om de vereisten voor officiële controles aan te passen, zodat deze voldoen aan de specifieke behoeften van dierenwelzijn.
 • Er worden referentiecentra voor dierenwelzijn ingesteld in de EU die:
  • de lidstaten van de EU bijstaan bij hun officiële controles door:
   • het uitvoeren van wetenschappelijke en technische studies,
   • het organiseren van opleidingen,
   • het verspreiden van onderzoeksresultaten en informatie over technische innovaties;
  • wetenschappelijke en technische deskundigheid verschaffen over methoden om het welzijn van dieren te beoordelen en te verbeteren.

Samenwerking tussen lidstaten

 • Verduidelijkt en versterkt de voorschriften inzake de samenwerking en administratieve bijstand tussen lidstaten.
 • Lidstaten moeten zorgen dat informatie wordt uitgewisseld tussen nationale autoriteiten en andere handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en gerechtelijke autoriteiten over mogelijke gevallen van niet-naleving.
 • Een geïntegreerd managementsysteem voor officiële controles zal alle bestaande (en toekomstige) door de Commissie beheerde computersystemen omvatten.

Transparantie

Nationale autoriteiten moeten jaarverslagen publiceren.

Financiering

Voorschriften voor het berekenen van de vergoedingen voor officiële controles zullen ervoor zorgen dat lidstaten hun controlesysteem goed financieren en dat de vergoedingen niet meer bedragen dan de kosten voor de uitvoering van officiële controles.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 14 december 2019 voor wat betreft de meeste artikelen in de verordening, waaronder artikelen die betrekking hebben op het toepassingsgebied, de definities, de voorschriften voor bevoegde autoriteiten, de financiering van officiële controles en de handhavingsacties van de bevoegde autoriteiten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1–142)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2017/625 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/405 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen of regio’s daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 118–150)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/466 van de Commissie van 30 maart 2020 betreffende tijdelijke maatregelen ter beperking van risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren en planten en voor het dierenwelzijn tijdens bepaalde ernstige storingen van de controlesystemen van de lidstaten als gevolg van de coronavirusziekte (COVID-19) (PB L 98 van 31.3.2020, blz. 30–33)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1014 van de Commissie van 12 juni 2019 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de minimumeisen voor de grenscontroleposten, met inbegrip van de inspectiecentra, en voor het formaat, de categorieën en de afkortingen die moeten worden gebruikt voor het opstellen van de lijst van grenscontroleposten en controlepunten (PB L 165 van 21.6.2019, blz. 10–22)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1012 van de Commissie van 12 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door af te wijken van de voorschriften inzake de aanwijzing van controlepunten en de minimumvoorschriften voor grenscontroleposten (PB L 165 van 21.6.2019, blz. 4–7)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1081 van de Commissie van 8 maart 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake specifieke opleidingsvereisten voor personeel voor het verrichten van bepaalde materiële controles aan grenscontroleposten (PB L 171 van 26.6.2019, blz. 1–4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/624 van de Commissie van 8 februari 2019 betreffende specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees en voor de productie- en de heruitzettingsgebieden van levende tweekleppige weekdieren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 131 van 17.5.2019, blz. 1–17)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/631 van de Commissie van 7 februari 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad door de instelling van referentielaboratoria van de Europese Unie voor plaagorganismen bij planten (PB L 105 van 25.4.2018, blz. 1–2)

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/329 van de Commissie van 5 maart 2018 tot aanwijzing van een referentiecentrum van de Europese Unie voor dierenwelzijn (PB L 63 van 6.3.2018, blz. 13–14)

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1–208)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1–32)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1–29)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1–50)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1–33)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1–30)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (Gecodificeerde versie) (PB L 47 van 18.2.2009, blz. 5–13)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie) (PB L 10 van 15.1.2009, blz. 7–13)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PB L 182 van 12.7.2007, blz. 19–28)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1–16)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1–44)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (PB L 203 van 3.8.1999, blz. 53–57)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PB L 221 van 8.8.1998, blz. 23–27)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.10.2021

Top