EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Richtlijn doorzichtigheid eengemaakte markt

Richtlijn doorzichtigheid eengemaakte markt

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2015/1535 — informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

  • Door deze richtlijn worden nationale autoriteiten verplicht de Europese Commissie te informeren over ieder ontwerp voor een technisch voorschrift betreffende de producten en diensten van de informatiemaatschappij vooraleer het wordt omgezet in nationaal recht. Er zijn een paar uitzonderingen voorzien.
  • Met deze richtlijn moet het ontstaan van nieuwe handelsbelemmeringen worden tegengaan.

KERNPUNTEN

  • EU-landen dienen de Commissie ieder ontwerp mee te delen voor een technisch voorschrift dat ze willen invoeren.
  • De Commissie informeert onmiddellijk de andere EU-landen via het informatiesysteem betreffende de technische voorschriften (Technical Regulations Information System — TRIS).
  • Gedurende een status-quo van drie maanden mag het EU-land zijn ontwerp voor een technisch voorschrift niet aannemen. Die periode kan, naargelang de omstandigheden, worden verlengd tot vier, zes, twaalf of achttien maanden.
  • Ondertussen kunnen de Commissie en andere EU-landen het ontwerp onderzoeken en erop reageren.
  • Om dringende redenen wegens een ernstige en onvoorziene situatie kan een EU-land een technisch voorschrift goedkeuren zonder de status-quo in acht te nemen („spoedprocedure”).
  • De Commissie brengt om de twee jaar verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de resultaten van de toepassing van deze richtlijn.
  • De wetgeving voorziet in een permanent comité waarvan de leden worden aangewezen door de EU-landen, onder het voorzitterschap van de Commissie.
  • Het comité komt minstens tweemaal per jaar samen. Het adviseert de Commissie hoe die handelsbelemmeringen kan vermijden en bespreekt kwesties in verband met de uitvoering van de richtlijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 98/34/EG wordt ingetrokken en vanaf 7 oktober 2015 vervangen door Richtlijn (EU) 2015/1535.

ACHTERGROND

De doelstelling van de procedure 2015/1535

BESLUIT

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1-15)

Laatste bijwerking 27.01.2016

Top