EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen in een strafprocedure

Procedurele waarborgen voor kwetsbare personen in een strafprocedure

Deze aanbeveling heeft als doel de lidstaten ertoe aan te zetten bepaalde procedurele rechten van kwetsbare verdachten of beklaagden in een strafprocedure te versterken.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 27 november 2013 betreffende procedurele waarborgen voor kwetsbare personen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure.

SAMENVATTING

De aanbeveling heeft tot doel de procedurele rechten te versterken van verdachten en beklaagden die door hun leeftijd, geestelijke of lichamelijke toestand of handicap niet in staat zijn een strafprocedure te begrijpen en er effectief aan deel te nemen (hierna kwetsbare personen genoemd). Deze aanbeveling is ook van toepassing op kwetsbare personen die het voorwerp zijn van een procedure ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel.

Vaststelling van de kwetsbaarheid van personen

De kwetsbaarheid van personen moet onverwijld worden vastgesteld. Na een aanvankelijke vaststelling door gerechtelijke of justitiële autoriteiten dient een onafhankelijke medische expert de mate van kwetsbaarheid en de specifieke behoeften te onderzoeken en na te gaan of de met betrekking tot de kwetsbare persoon genomen of overwogen maatregelen geschikt zijn.

Rechten van kwetsbare personen

  • Kwetsbare personen mogen niet worden gediscrimineerd bij de uitoefening van hun procedurele rechten.
  • Voor personen met ernstige geestelijke stoornissen of lichamelijke of zintuiglijke beperkingen dient een vermoeden van kwetsbaarheid te gelden.
  • Kwetsbare personen en hun wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een door de rechter aangestelde voogd) of een geschikte volwassene (bijvoorbeeld een familielid) moeten op de hoogte worden gebracht van de procedurele rechten van de kwetsbare persoon. De wettelijke vertegenwoordiger moet ook op het politiebureau en tijdens rechtszittingen aanwezig zijn.
  • Van het recht op toegang tot een advocaat mag geen afstand worden gedaan als een kwetsbare persoon niet in staat is de procedure te begrijpen.
  • Kwetsbare personen van wie de vrijheid wordt ontnomen, moeten tijdens de hele strafprocedure toegang hebben tot medische bijstand.
  • Van politieverhoren moet een audiovisuele opname worden gemaakt.
  • In geval van kwetsbare personen dient slechts als ultieme maatregel tot vrijheidsbeneming vóór hun veroordeling te worden overgegaan. Deze maatregel dient bovendien evenredig te zijn en rekening te houden met de specifieke behoeften van de kwetsbare persoon.
  • Hun persoonlijke levenssfeer, persoonlijke integriteit en persoonsgegevens dienen tijdens de volledige strafprocedure te worden beschermd.

De in strafprocedures met betrekking tot kwetsbare personen bevoegde gerechtelijke en justitiële autoriteiten moeten een geschikte opleiding krijgen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Aanbeveling van de Commissie

-

-

PB C 378 van 24.12.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PB L 294 van 6.11.2013).

Laatste wijziging: 17.06.2014

Top