EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vaststelling van de basisveiligheidsnormen voor de blootstelling aan ioniserende straling (vanaf 2018)

Vaststelling van de basisveiligheidsnormen voor de blootstelling aan ioniserende straling (vanaf 2018)

In de wet worden basisveiligheidsnormen vastgelegd om werknemers, de bevolking, patiënten en anderen te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling.

BESLUIT

Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom.

SAMENVATTING

In normale situaties is de hoeveelheid ioniserende straling zeer laag en veroorzaakt ze geen klinisch waarneembare schadelijke gevolgen. Op lange termijn kan ze echter leiden tot gezondheidsproblemen, in het bijzonder kanker. Daarom is er een uniforme beschermingsdrempel nodig in de hele EU, waarbij overheden indien gewenst strengere basisveiligheidsnormen kunnen opleggen.

Deze richtlijn vervangt vijf eerdere wettelijke bepalingen die inconsistenties bevatten, waarin de wetenschappelijke vooruitgang niet volledig werd weerspiegeld of waarin de natuurlijke stralingsbronnen of de bescherming van het milieu niet voldoende aan bod kwamen. Hierin wordt bepaald hoe de veiligheid en beveiliging van radioactief materiaal moeten worden gegarandeerd en welke informatie verplicht moet worden doorgegeven in geval van noodsituaties waarbij blootstelling voorkomt.

De normen in deze richtlijn zijn gebaseerd op aanbevelingen van de International Commission on Radiological Protection (ICRP) (Internationale Commissie voor Bescherming tegen Stralen).

De richtlijn is van toepassing op alle geplande, bestaande of noodsituaties waarbij risico bestaat op ioniserende straling. In het bijzonder is ze van toepassing op:

  • de fabricage, de productie, de bewerking, de hantering, de verwijdering, het gebruik, het opslaan, het voorhanden hebben, het vervoer, de invoer in en de uitvoer uit de EU van radioactieve stoffen;
  • de fabricage en het gebruik van elektrische apparatuur die ioniserende straling uitzendt;
  • menselijke handelingen waarbijnatuurlijke stralingsbronnen aanwezig zijn die leiden tot een aanzienlijke toename van blootstelling van werknemers of van de bevolking, zoals de blootstelling van de bemanning van ruimtevaartuigen aan kosmische straling;
  • de blootstelling aan radongas in binnenlucht en externe blootstelling aan gammastraling van bouwmaterialen;
  • hetbeheer van blootstellingssituaties in noodgevallen waarbij maatregelen vereist zijn voor de bevolking en werknemers.

In de wetgeving worden algemene principes van bescherming tegen straling vastgelegd, waarbij dosisbeperkingen voor beroepsmatige blootstelling, blootstelling van de bevolking en medische blootstelling een grotere rol krijgen. In de bijlage worden de groepen van referentieniveaus opgesomd die door de ICRP werden voorgesteld voor bestaande blootstellingssituaties en blootstelling in noodsituaties. Er zijn speciale bepalingen vastgelegd ter bescherming van zwangere en borstvoeding gevende werknemers en leerlingen en studenten.

Er zijn specifieke vereisten van toepassing op blootstelling aan straling voor medische doeleinden. Hier moet worden aangetoond dat de blootstelling per saldo voldoende voordeel oplevert voor de gezondheid van de persoon die de behandeling ondergaat en waarbij het maatschappelijk nut wordt afgewogen tegen de schade die de blootstelling kan veroorzaken. De patiënten moeten informatie krijgen over de voordelen en risico’s voor hun gezondheid, en alle medische blootstelling moet plaatsvinden onder de klinische verantwoordelijkheid van een gekwalificeerd arts.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/59/Euratomvan de Raad

-

-

PB L 13 van 17.1.2014

Laatste wijziging: 07.04.2014

Top