EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Richtlijnen voor trans-Europese energie-infrastructuur

Richtlijnen voor trans-Europese energie-infrastructuur

Deze EU-verordening bevat richtlijnen om tijdig prioritaire corridors en gebieden voor trans-Europese energie-infrastructuur te ontwikkelen.

SAMENVATTING

In april 2013 werden de EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Europese energie-infrastructuur goedgekeurd.

Een van de prioriteiten van de Europa 2020-strategie is duurzame groei, te behalen door het bevorderen van een economie die zuiniger omspringt met grondstoffen, duurzamer en concurrerender is. Die strategie plaatst de energie-infrastructuurbij deze inspanning voorop door de noodzaak te onderstrepen om de Europese netwerken dringend te moderniseren door hen op continentaal niveau onderling te verbinden, voornamelijk om hernieuwbare energiebronnen te integreren.

De essentiële achtergrond hiervan is dat de EU-lidstaten in 2011 zijn overeengekomen dat:

  • de Europese energie-infrastructuur moet worden gemoderniseerd en uitgebreid;
  • netwerken over de grenzen heen moeten worden verbonden;
  • er behoefte is om te zorgen voor alternatieve bevoorradings- of doorvoerroutes;
  • er behoefte is aan alternatieve energiebronnen, waaronder hernieuwbare energiebronnen;
  • geen enkele EU-lidstaat na 2015 geïsoleerd mag blijven van de Europese gas- en elektriciteitsnetwerken of zijn energieveiligheid in gevaar gebracht weten door een gebrek aan de juiste verbindingen.

De richtsnoeren stelden twaalf regionale groepen samen voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E), die projecten selecteerden.

In oktober 2013 nam de Commissie een lijst aan van 248 belangrijke energie-infrastructuurprojecten („projecten van gemeenschappelijk belang”), die zullen profiteren van snellere en efficiëntere vergunningprocedures en verbeterde regelgevingsbehandeling.

De projecten kunnen ook toegang krijgen tot financiële steun van de Connecting Europe Facility(CEF), waarin tot 2020 bijna 6 miljard EUR is gereserveerd voor trans-Europese energie-infrastructuur.

Een project wordt in de lijst opgenomen als het:

  • belangrijke voordelen heeft voor minimaal twee EU-lidstaten;
  • bijdraagt tot de marktintegratieen verdere concurrentie;
  • de voorzieningszekerheid verbetert;
  • de CO2-uitstoot vermindert.

Een nieuwe EU-lijst zal elke twee jaar worden vastgesteld.

De richtsnoeren bepalen dat projecten van gemeenschappelijk belang zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd, nauwlettend worden gecontroleerd en geëvalueerd, terwijl de administratieve lasten voor projectontwikkelaars tot een minimum worden beperkt.

Bovendien bepalen ze dat de Commissie Europese coördinatoren moet aanwijzen voor projecten met specifieke moeilijkheden.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 347/2013

-

-

PB L 115 van 25.4.2013

Laatste bijwerking 04.04.2014

Top