EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden

This summary has been archived and will not be updated. See 'Statistieken over onderwijs en een leven lang leren' , 'Europese statistieken over personen en huishoudens' for an updated information about the subject.

EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1177/2003 — EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Het doel van deze verordening is het vaststellen van een systeem voor het verzamelen en compileren van een statistiek van inkomens en levensomstandigheden in de Europese Unie (EU), bekend als EU-SILC.
 • Via die gegevens wordt de voortgang gemeten van de Europa 2020-strategie en meer in het bijzonder de doelstelling van armoedebestrijding. Daarom is het belangrijk dat de verzamelde gegevens met elkaar kunnen worden vergeleken, dankzij een harmonisatie van de regels voor verzameling en compilatie.

KERNPUNTEN

 • Via EU-SILC moeten actuele transversale* en longitudinale* gegevens worden verzameld over de inkomensverdeling en over het niveau en de structuur van armoede en sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau.
 • EU-SILC heeft betrekking op transversale gegevens over inkomen, armoede, sociale uitsluiting en andere levensomstandigheden, alsook op longitudinale gegevens die alleen betrekking hebben op inkomen, arbeid en een klein aantal niet-geldelijke indicatoren van sociale uitsluiting (bijv. moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, schulden hebben of niet in de basisbehoeften kunnen voorzien).
 • Transversale en longitudinale gegevens worden aan de hand van nationaal representatieve kanssteekproeven verkregen.
 • In deze verordening worden een aantal regels vastgesteld voor het opstellen van de geharmoniseerde lijsten van primaire en secundaire doelvariabelen die de EU-landen aan het bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, Eurostat, dienen voor te leggen:
  • primaire variabelen worden jaarlijks verzameld en omvatten, op het niveau van huishoudens, basisgegevens, huisvesting, materiële ontbering en inkomen, en op het niveau van personen, basisgegevens, onderwijs, gezondheid, arbeid en inkomen;
  • secundaire variabelen, die om de vier jaar of minder vaak worden verzameld, omvatten informatie op het niveau van huishoudens en personen over aspecten zoals woonomstandigheden, armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven, en materiële ontbering.
 • Om een multidimensionale analyse op het niveau van huishoudens en personen mogelijk te maken, in het bijzonder van belangrijke nieuwe sociale vraagstukken die specifiek onderzoek vereisen, moeten alle gegevens op het niveau van huishoudens en personen aan elkaar kunnen worden gerelateerd, zowel voor de transversale als de longitudinale gegevens.
 • Elk EU-land zorgt ervoor dat het moment waarop de gegevens worden verzameld, van jaar tot jaar ongewijzigd blijft.
 • Voor de eerste vier jaar van EU-SILC ontvangen de EU-landen een financiële bijdrage van de EU voor de kosten van het verzamelen van gegevens.
 • Eurostat kan in zijn lokalen toegang verlenen tot vertrouwelijke gegevens, of reeksen van anoniem gemaakte microgegevens uit het EU-SILC-bestand vrijgeven, voor wetenschappelijke doeleinden.
 • Het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat is samengesteld uit nationale deskundigen en wordt voorgezeten door de Commissie, staat de Commissie bij. Het beslist o.a. over de secundaire doelgebieden die moeten worden bestreken.
 • De verordening is driemaal gewijzigd naar aanleiding van:
  • de uitbreiding van de EU met tien nieuwe landen in 2004;
  • de verdere uitbreiding van de EU met Bulgarije en Roemenië in 2007;
  • de toetreding van Kroatië tot de EU in 2013.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 23 juli 2003.

ACHTERGROND

EU-SILC werd opgericht in 2003 voor zes EU-landen (België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg en Oostenrijk) plus Noorwegen en vormt een integrerend deel van het Europees statistisch systeem. In de loop der jaren werd het toepassingsgebied uitgebreid tot alle 28 EU-landen, de drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Noorwegen en Zwitserland), alsook de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Turkije.

* KERNBEGRIPPEN

Transversale gegevens: gegevens die betrekking hebben op een bepaald tijdstip of een bepaalde periode. Die gegevens kunnen worden verkregen via transversale steekproefenquêtes en kunnen worden gecombineerd met registergegevens (gegevens over personen, huishoudens of woningen uit een administratief of statistisch register).

Longitudinale gegevens: gegevens betreffende veranderingen in de tijd van een individueel kenmerk dat gedurende een bepaalde tijd periodiek wordt geobserveerd. Die gegevens kunnen worden verkregen door transversale enquêtes met een roterende steekproef, waarbij geselecteerde personen worden gevolgd, of door zuiver panelonderzoek. Ze kunnen met registergegevens worden gecombineerd.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1-9)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1177/2003 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1980/2003 van de Commissie van 21 oktober 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de definities en bijgewerkte definities betreft (PB L 298 van 17.11.2003, blz. 1-22)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1981/2003 van de Commissie van 21 oktober 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat het veldwerk en de imputatieprocedures betreft (PB L 298 van 17.11.2003, blz. 23-28)

Verordening (EG) nr. 1982/2003 van de Commissie van 21 oktober 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de voorschriften voor de steekproeftrekking en de opsporing betreft (PB L 298 van 17.11.2003, blz. 29-33)

Verordening (EG) nr. 1983/2003 van de Commissie van 7 november 2003 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van primaire doelvariabelen betreft (PB L 298 van 17.11.2003, blz. 34-85)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 28/2004 van de Commissie van 5 januari 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de gedetailleerde inhoud van het tussentijds en het eindverslag over de kwaliteit betreft (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 42-56)

Laatste bijwerking 18.11.2016

Top