EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nieuwe voedingsmiddelen — Voorschriften vanaf 2018

Nieuwe voedingsmiddelen — Voorschriften vanaf 2018

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • In de verordening worden de voorschriften voor het in de handel van de Europese Unie (EU) brengen van nieuwe voedingsmiddelen* vastgesteld. Ze zijn bedoeld om een hoog beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument te bieden.

KERNPUNTEN

 • Levensmiddelenbedrijven die een levensmiddel in de EU in de handel willen brengen, moeten nagaan of dat levensmiddel binnen het toepassingsgebied van deze verordening valt. Indien ze daarvan niet zeker zijn:
  • kunnen ze de nationale autoriteiten van de betrokken markt raadplegen, waarbij ze die van alle nodige informatie voorzien;
  • kunnen die nationale autoriteiten andere EU-landen, exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de Europese Commissie raadplegen.
 • De Commissie stelt een positieve lijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen op tegen 1 januari 2018 en werkt die regelmatig bij.
 • Om toegelaten te worden, mag een product niet:
  • een veiligheidsrisico vormen voor de menselijke gezondheid volgens de beschikbare wetenschappelijke bewijzen;
  • misleidend zijn voor de consument, vooral indien het bedoeld is ter vervanging van een ander levensmiddel en de voedingswaarde een significante verandering ondergaat;
  • vanuit voedingsoogpunt nadelig zijn voor de consument, bij normale consumptie, indien het bedoeld is ter vervanging van een ander levensmiddel.
 • De toelatingsprocedure voor het in de EU in de handel brengen van een nieuw voedingsmiddel kan worden ingeleid op verzoek van een aanvrager (een EU-land, niet-EU-land of belanghebbende) of op initiatief van de Commissie.
 • De toelatingsaanvraag bevat alle noodzakelijke gegevens, zoals de benaming en beschrijving van het nieuwe voedingsmiddel, de gedetailleerde samenstelling en de productieprocedés, en wetenschappelijk bewijs waaruit blijkt dat het nieuwe voedingsmiddel geen veiligheidsrisico voor de menselijke gezondheid inhoudt.
 • De Commissie kan het advies vragen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over de veiligheid van het nieuwe voedingsmiddel.
 • De Commissie geeft haar definitieve advies over het al dan niet toelaten van een nieuw voedingsmiddel aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders. Het comité moet het nieuwe product bekrachtigen voordat het aan de positieve lijst wordt toegevoegd.
 • Er zijn specifieke procedures van toepassing voor traditionele levensmiddelen uit niet-EU-landen die bestemd zijn voor verkoop in de EU.
 • De wetgeving is niet van toepassing op:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2018 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Nieuwe voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die niet in significante mate binnen de Unie zijn gebruikt voor menselijke consumptie vóór 15 mei 1997. Daartoe horen allerlei verschillende producten, zoals levensmiddelen met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur, levensmiddelen waarvoor een nieuw productieprocedé wordt gebruikt (bijv. brood behandeld met uv-licht om de hoeveelheid vitamine D te verhogen) of die afgeleid zijn van micro-organismen, schimmels of algen (bijv. het gebruik van de microalgen Schizochytrium sp. in levensmiddelen zoals graanrepen of bakvetten als een alternatieve bron van docosahexaeenzuur).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (PB L 327, 11.12.2015, blz. 1-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2468 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van een regeling voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad voor 2017 vastgestelde quota voor textielproducten (PB L 351, 30.12.2017, blz. 55-63)

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2469 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351, 30.12.2017, blz. 64-71)

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351, 30.12.2017, blz. 72-201)

Laatste bijwerking 04.04.2018

Top