EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten in de EU

De gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Met deze verordening moet een veiligheidsnet worden geboden voor landbouwmarkten door het gebruik van marktondersteunende instrumenten (bijv. openbare interventie en particuliere opslag), uitzonderlijke maatregelen en steun aan bepaalde sectoren (vooral groenten en fruit en wijn).
 • Er wordt getracht samenwerking te stimuleren via producentenorganisaties en brancheoverkoepelende organisaties (d.w.z. organisaties die activiteiten als productie van, handel in en/of verwerking van producten in een aantal sectoren vertegenwoordigen).
 • De verordening bevat ook minimumkwaliteitseisen (handelsnormen) voor een aantal producten, alsmede regels inzake de handel in landbouwproducten en de specifieke regels voor mededinging.

KERNPUNTEN

De belangrijkste kenmerken van de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO’s) zijn:

Marktinterventie

In de verordening staan de regels met betrekking tot:

 • openbare interventie, in het kader waarvan EU-regeringen of hun instanties producten aankopen en opslaan totdat deze worden afgezet, en
 • de verlening van steun voor de opslag van producten door organisaties in de particuliere sector.

De bestaande openbare-interventieregeling en steun voor particuliere opslag worden herzien zodat ze beter kunnen inspelen op de situatie en doelmatiger zijn. Dit geschiedt bijvoorbeeld door technische aanpassingen voor vlees- en melkproducten en bepaalde kazen met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding.

Uitzonderlijke maatregelen

 • De Europese Commissie kan noodmaatregelen nemen tegen verstoringen van de markt door aanzienlijke prijsschommelingen of wanneer er dreiging van aanzienlijke prijsschommelingen bestaat. Ook kan de Commissie actie ondernemen om de invloed te beperken van maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van dierziekten of ernstige verstoringen van de markt door het verlies van vertrouwen bij de consument als gevolg van mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen, dieren of planten.
 • In het geval van grote marktverstoringen biedt de reserve voor crisissituaties extra steun om deze maatregelen te financieren.

Maatregelen aan de aanbodzijde

 • Melk- en suikerquota: door deze verordening zijn deze in 2015 en 2017 afgelopen, wordt waardoor EU-producenten zowel binnen de EU als wereldwijd concurrerender kunnen worden.
 • Verordening in de wijnsector: in 2016 werd met de verordening een nieuw stelsel voor aanplantrechten voor wijnstokken van kracht dat tot 2030 van toepassing is. Het voorziet in een groei van het beplante gebied van 1 % per jaar.

Andere maatregelen

De jaarlijkse begroting voor regelingen voor de bevordering van fruit- en melkconsumptie op scholen is verhoogd (van 90 miljoen EUR naar 150 miljoen EUR).

Producentenorganisaties en brancheoverkoepelende organisaties

De verordening bevordert de oprichting van producentenorganisaties om hun macht in de voedselketen te vergroten. De verordening wordt gewijzigd bij en aangevuld met:

 • Verordening (EU) 2017/2393 die erkende producentenorganisaties in alle sectoren waarin een GMO is ingevoerd, in staat stelt activiteiten uit te voeren zoals productieplanning, optimalisering van de productiekosten, afzet van de producten van de leden en contractonderhandelingen. Ook worden de doelstellingen van de brancheoverkoepelende organisaties uitgebreid tot het voorkomen en beheren van risico’s in verband met diergezondheid, gewasbescherming en het milieu.
 • Verordening (EU) 2017/891 en (EU) 2017/892, die de regels voor producentenorganisaties in de sector groenten en fruit ereenvoudigen en verduidelijken.

Handel met niet-EU-landen

Voor de in- en uitvoer van bepaalde producten kan een vergunning vereist zijn.

Invoerrechten in het Gemeenschappelijke douanetarief zijn van toepassing op landbouwproducten, ook al gelden er specifieke regels voor bepaalde producten (bijv. hennep, hop, wijn en suiker bestemd voor raffinage). Daarnaast kan de Commissie tariefcontingenten voor invoer vaststellen, d.w.z. specifieke limieten voor een hoeveelheid goederen die met gereduceerde invoerrechten kan worden ingevoerd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

De verordening inzake de gemeenschappelijke marktorganisatie voor landbouwproducten maakt onderdeel uit van een pakket hervormingsmaatregelen van het GLB. Het pakket bevat ook verordeningen inzake:

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15-49)

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juni 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV tegen TofuTown.com GmbH Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Trier. Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 78 en bijlage VII, deel III — Besluit 2010/791/EU — Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen — „Melk” en „Zuivelproducten” — Benamingen gebruikt voor de reclame voor en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen. Zaak C-422/16

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 van de Commissie van 13 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in deze sectoren toe te passen sancties en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 4-56)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 van de Commissie van 13 maart 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 57-91)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12-19).

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607).

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 18.09.2018

Top