EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zorgen voor de persoonlijke levenssfeer van burgers: Europese Toezichthouder voor gegevens-bescherming

This summary has been archived and will not be updated. See 'De bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door instellingen, organen en instanties van de EU' for an updated information about the subject.

Zorgen voor de persoonlijke levenssfeer van burgers: Europese Toezichthouder voor gegevens-bescherming

Deze wet van de Europese Unie (EU) moet ervoor zorgen dat de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, met name het recht op persoonlijke levens-sfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (*) door EU-instellingen en -organen, worden gerespecteerd.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

SAMENVATTING

Deze wet van de Europese Unie (EU) moet ervoor zorgen dat de fundamentele rechten en vrijheden van burgers, met name het recht op persoonlijke levens-sfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (*) door EU-instellingen en -organen, worden gerespecteerd.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

De verordening richt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op. Ook staan hierin de regels die ervoor moeten zorgen dat persoonsgegevens in het beheer van EU-instellingen en -organen worden gerespecteerd en worden de rechten van burgers in dit opzicht bepaald.

KERNPUNTEN

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Deze verordening voorziet in de oprichting van een Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor - EDPS), de autoriteit die verantwoordelijk is voor controle op de toepassing van regels voor gegevensbescherming door EU-instellingen en -organen. Burgers kunnen rechtstreeks klachten indienen bij de EDPS als zij vinden dat hun rechten inzake gegevensbescherming in het kader van deze verordening niet worden gerespecteerd.

Iedere EU-instelling en ieder EU-orgaan moet ten minste één functionaris voor gegevensbescherming aanwijzen met de taak samen te werken met de EDPS en ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van betrokkenen niet door de verwerking van gegevens worden geschonden.

Persoonsgegevens en het verwerken van gegevens

In het kader van de verordening en voor het doel waarvoor ze zijn verzameld moeten persoonsgegevens:

  • eerlijk en rechtmatig worden verwerkt;
  • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en mogen niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt;
  • adequaat, ter zake dienend en niet buitensporig zijn;
  • nauwkeurig zijn en bijgewerkt;
  • in een vorm worden bewaard die de betrokkene niet langer dan noodzakelijk identificeert.

Verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden is toegestaan als er passende bescherming voor de anonimiteit is.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als:

  • het noodzakelijk is voor taken die in het algemeen belang worden verricht;
  • het noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  • er ondubbelzinnig toestemming is gegeven;
  • het noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van de betrokkene.

Rechten van burgers

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksueel gedrag betreffen, is in principe verboden, tenzij voor redenen die uitdrukkelijk door de wet worden toegestaan.

Burgers genieten juridisch afdwingbare rechten in het kader van de verordening, zoals het recht van toegang en rectificatie, afscherming of wissen van persoonsgegevens in handen van EU-instellingen en -organen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 februari 2001.

KERNBEGRIPPEN

(*)Persoonsgegevens: alle gegevens met betrekking tot een identificeerbare persoon of „betrokkene” in termen van kenmerken als fysieke, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

(*) Verwerking van persoonsgegevens: een handeling uitgevoerd op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken, wijzigen, overdragen, verspreiden of wissen.

Zie voor meer informatie de website van de Europese Commissie over de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 45/2001

1.2.2001

-

PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1-22.

Rectificatie

-

-

PB L 164 van 26.6.2007 blz. 36-36

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2008/597/EGvan de Commissie van 3 juni 2008 tot goedkeuring van uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot de functionaris voor gegevens-bescherming overeenkomstig artikel 24, lid 8, van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 193 van 22.7.2008, blz. 7-11).

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31-50).

Laatste bijwerking 12.06.2015

Top