EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (overgangsperiode tot 1 juni 2015)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Indeling, verpakking en etikettering van chemische stoffen en mengsels' for an updated information about the subject.

De indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (overgangsperiode tot 1 juni 2015)

De indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen zijn sinds 1967 geharmoniseerd om de bescherming van de gezondheid en het milieu te garanderen en het vrije verkeer van dergelijke producten te waarborgen. Dit systeem is ingrijpend veranderd door Verordening (EG) nr. 1272/2008, die de oorspronkelijke richtlijn in fasen vervangt.

BESLUIT

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

SAMENVATTING

De richtlijn gevaarlijke stoffen (DSD) is de eerste harmoniserende tekst op het gebied van chemische producten. Het eist van leveranciers dat gevaarlijke stoffen ingedeeld, verpakt en gekenmerkt worden in overeenstemming met de geharmoniseerde regels. Dit heeft als doel mensen en het milieu beter te beschermen tegen risico’s die voortkomen uit deze producten, en tegelijkertijd het vrije verkeer van de producten te waarborgen.

De inwerkingtreding in januari 2009 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen en vermengingen (CLP-verordening) begon met een overgangsperiode waarin beide systemen werkzaam waren. Dit betekent dat de CLP-verordening, die al veel bepalingen uit de DSD vervangt, deze vanaf 1 juni 2015 definitief vervangt.

Definities en toepassingsgebied

De DSD is van toepassing op stoffen, d.w.z. chemische elementen en hun verbindingen zoals deze voorkomen in natuurlijke toestand of bij de productie ontstaan. Preparaten, d.w.z. vermengingen of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen vallen onder Richtlijn 1999/45/EC (DPD).

In overeenstemming met de richtlijn worden stoffen die onder de volgende 15 gevarencategorieën vallen beschouwd als gevaarlijk:

 • ontplofbaar;
 • oxiderend;
 • heel licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar;
 • heel vergiftig of vergiftig;
 • schadelijk;
 • corrosief;
 • irriterend;
 • sensibiliserend;
 • carcinogeen;
 • mutageen;
 • vergiftig voor de voortplanting;
 • schadelijk voor het milieu.

Bepaalde producten worden speciaal uitgesloten van het toepassingsgebied van de tekst (bijv. medicijnen en cosmetica, radioactieve stoffen, afvalproducten enz.). De tekst is ook niet van toepassing op het vervoer van gevaarlijke goederen. Op dit gebied zijn de geldende verordeningen gebaseerd op internationale teksten.

Dubbele indeling tot 1 juni 2015

De indeling van stoffen weerspiegelt zowel het soort als de mate van gevaar van die stof, d.w.z. het potentiële risico voor mensen of het milieu. Leveranciers van chemische producten moeten ze indelen voordat ze deze op de markt brengen, ongeacht of ze bestaan uit stoffen:

 • waarvoor de indeling geharmoniseerd is en daarom dus verplicht is voor leveranciers (zie bijlage VI van de CLP-verordening die een lijst bevat met gevaarlijke stoffen waarvoor een indeling is geharmoniseerd in overeenstemming met respectievelijk de DSD en de CLP-verordening); of
 • waarvoor leveranciers zelf moeten indelen in verhouding tot bepaalde criteria, die bestaan uit de 15 gevarencategorieën die zijn gedefinieerd in de richtlijn (zie hierboven) of de 28 gevarenklassen die de categorieën hebben vervangen in de CLP-verordening.

Overgangsperiode

Vanaf december 2010 en tot juni 2015 moeten stoffen ingedeeld worden volgens zowel de DSD als de CLP-verordening. Dit betekent met name dat gedurende deze periode beide indelingen op de veiligheidsinformatiebladen moeten voorkomen. Deze bladen bevatten informatie over de eigenschappen, gevaren, voorzorgsmaatregelen enz. van de stoffen en moeten ervoor zorgen dat deze veilig te gebruiken zijn.

Verpakken en kenmerken

Kenmerken is de belangrijkste bron van essentiële, beknopte informatie voor de gebruiker over de gevaren met betrekking tot een stof en de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn voor gebruik. Een leverancier moet daarom alle verpakking van een stof die als gevaarlijk ingedeeld is kenmerken voordat deze op de markt gebracht wordt.

Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen gekenmerkt en verpakt worden in overeenstemming met de CLP-verordening die de bepalingen van de DSD intrekt en vervangt.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 67/548/EEG

29.6.1967

1.2.19721.1.1975 (Ierland)

PB L 196 van 16.8.1967

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 71/144/EEG

24.3.1971

-

PB L 74 Van 29.3.1971

Richtlijn 73/146/EEG

24.5.1973

24.11.1973

PB L 167 van 25.6.1973

Richtlijn 75/409/EEG

27.6.1975

1.6.1976

PB L 183 van 14.7.1975

Richtlijn 79/831/EEG

19.7.1979

18.9.1981 speciale maatregelen met betrekking tot producten die al op de markt waren voor die datum18.9.1983 voor overige producten

PB L 259 van 15.10.1979

Richtlijn 92/32/EEG

22.5.1992

31.10.1993

PB L 154 van 5.6.1992

Richtlijn 96/56/EG

21.9.1996

1.6.1998

PB L 236 van 18.9.1996

Richtlijn 1999/33/EG

19.8.1999

30.7.2000

PB L 199 van 30.7.1999

Verordening (EU) nr. 807/2003

5.6.2003

-

PB L 122 van 16.5.2003

Richtlijn 2006/121/EG

19.1.2007

1.6.2008

PB L 396 van 30.12.2006

Verordening (EU) nr. 1272/2008

20.1.2009

-

PB L 353 van 30.12.2008

Verordening (EU) nr. 790/2009

25.9.2009

-

PB L 235 van 5.9.2009

Verordening (EU) nr. 286/2011

19.4.2011

-

PB L 83 van 30.3.2011

Verordening (EU) nr. 618/2012

31.7.2012De belangrijkste bepalingen van de Verordening zijn van toepassing vanaf 1.12.2013

-

PB L 179 van 11.7.2012

Verordening (EU) nr. 487/2013

21.6.2013

-

PB L 149 van 1.6.2013

Verordening (EU) nr. 758/2013

13.8.2013

-

PB L 216 van 10.8.2013

Verordening (EU) nr. 944/2013

23.10.2013

-

PB L 261 van 3.10.2013

Laatste wijziging: 30.07.2014

Top