EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Douanewetboek van de Unie

Douanewetboek van de Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Bij de verordening wordt het douanewetboek van de Unie (DWU) vastgesteld, waarin de algemene voorschriften en procedures staan betreffende goederen die het douanegebied van de Europese Unie binnenkomen of verlaten, aangepast aan moderne handelsmodellen en communicatiemiddelen.

KERNPUNTEN

Het DWU en de bijbehorende gedelegeerde en uitvoeringshandelingen (vastgesteld door de Europese Commissie krachtens de verordening) moeten:

  • een grotere wettelijke zekerheid en uniformiteit voor bedrijven bieden;
  • duidelijkheid voor douaneambtenaren in de hele EU vergroten;
  • de overgang bij de douane naar een papierloze en volledig elektronische omgeving voltooien;
  • douaneregels en -procedures vereenvoudigen en efficiëntere douanetransacties die voldoen aan de eisen van deze tijd vergemakkelijken;
  • snellere douaneprocedures bevorderen voor betrouwbare bedrijven die de voorschriften in acht nemen (geautoriseerde marktdeelnemers);
  • de financiële en economische belangen van de EU en de lidstaten van de EU veiligstellen, en de veiligheid van de EU-burgers waarborgen.

Wijzigingen

De verordening is herhaaldelijk gewijzigd. Wijzigingen zijn:

  • Verordening (EU) 2016/2339 die voorziet in vrijstellingen van douaneaangiften voor goederen die het douanegebied van de Unie tijdelijk over zee of door de lucht hebben verlaten;
  • Verordening (EU) 2019/474 waarmee het toepassingsgebied van het douanegebied op verzoek van een lidstaat werd gewijzigd en enkele technische wijzigingen werden aangebracht;
  • Verordening (EU) 2019/632 die douaneautoriteiten en bedrijven de mogelijkheid biedt om uiterlijk tot en met 2025 voor een beperkt aantal douaneformaliteiten bestaande IT-systemen of op papier gebaseerde regelingen te blijven gebruiken, waarna nieuwe of gemoderniseerde IT-systemen operationeel zullen zijn.

De gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zijn eveneens herhaaldelijk gewijzigd (zie de geconsolideerde versies in de onderstaande paragraaf “Gerelateerde documenten”).

Elektronische douanesystemen

In Uitvoeringsverordening (EU) 2021/414 worden de technische regelingen vastgelegd voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische douanesystemen. Vanaf 29 maart 2021 wordt met de verordening Verordening (EU) 2019/1026 vervangen en ingetrokken. De uitvoeringsverordening is van toepassing op:

Het is ook van toepassing op de volgende elektronische systemen:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is volledig van toepassing sinds 1 mei 2016. Verordening (EU) nr. 952/2013 strekte tot herziening en vervanging van Verordening (EG) nr. 450/2008 en de achtereenvolgende wijzigingen daarvan.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking) (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1-101)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 952/2013 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/414 van de Commissie van 8 maart 2021 betreffende technische regelingen voor de ontwikkeling, het onderhoud en het gebruik van elektronische systemen voor de uitwisseling en de opslag van informatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 81 van 9.3.2021, blz. 37-64)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een actieplan om de douane-unie op een hoger plan te brengen (COM(2020) 581 final van 28.9.2020)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — 2e tweejaarlijks verslag over de vooruitgang in de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (SWD(2020) 213 final van 28.9.2020)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 325 van 16.12.2019, blz. 168-182)

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — Eerste tweejaarlijks verslag over de vooruitgang in de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (COM(2018) 524 final van 5.7.2018)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van het douanewetboek van de Unie en de uitoefening van de bevoegdheid tot het vaststellen van gedelegeerde handelingen krachtens artikel 284 van dat wetboek (COM(2018) 39 final van 22.1.2018)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — De ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (COM(2016) 813 final van 21.12.2016)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1-557)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 558-893)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 20.12.2022

Top