EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0092

Schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2009 over schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen

PB C 285E van 21.10.2010, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 285/42


Woensdag, 25 november 2009
Schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen

P7_TA(2009)0092

Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2009 over schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen

2010/C 285 E/04

Het Europees Parlement,

onder verwijzing naar de vraag van 15 oktober 2009 aan de Commissie over schadevergoeding voor passagiers bij faillissement van luchtvaartmaatschappijen (O–0089/09 – B7–0210/2009),

gelet op Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten (1),

gelet op Verordening (EG) nr. 2027/97 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 1997 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage (2),

gelet op Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (3),

gelet op Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (4),

gelet op Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (5),

gelet op artikel 115, lid 5, van zijn Reglement,

A.

overwegende dat Richtlijn 90/314/EEG (pakketreizenrichtlijn) aspecten van pakketreizen regelt en voorziet in passende schadeloosstelling en repatriëring van consumenten bij faillissement van bedrijven die pakketreizen organiseren,

B.

overwegende dat Verordening (EG) nr. 2027/97 de aard van de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen vaststelt en voorziet in schadevergoedingsregelingen voor passagiers,

C.

overwegende dat Verordening (EG) nr. 785/2004 vaststelt aan welke verzekeringseisen luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen moeten voldoen,

D.

overwegende dat Verordening (EG) nr. 261/2004 voorziet in compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten,

E.

overwegende dat Verordening (EG) nr. 1008/2008 strenge financiële normen voor exploitanten van luchtdiensten vaststelt,

F.

overwegende dat er het laatste decennium een aanzienlijke groei was van het aantal vrij kleine lagekostenluchtvaartmaatschappijen die op populaire vakantiebestemmingen vliegen en van het aantal passagiers dat zij vervoeren,

G.

overwegende dat er de afgelopen negen jaar 77 faillissementen in de luchtvaartsector waren, wat in sommige gevallen tot gevolg had dat vele duizenden passagiers op hun bestemming vastzaten en geen terugvlucht hadden,

1.

wijst erop dat de Commissie reeds uitvoerig met diverse belanghebbenden overleg heeft gepleegd over het thema faillissement van luchtvaartmaatschappijen;

2.

herinnert eraan dat de Commissie een grote studie heeft verricht naar de problemen met betrekking tot het faillissement van luchtvaartmaatschappijen en de gevolgen ervan voor passagiers, en in februari 2009 haar bevindingen aan het Parlement heeft doen toekomen;

3.

wijst op de bevindingen van deze studie en op de reeks opties die deze onderzoekt;

4.

herinnert er in dit opzicht aan dat er een aantal opties zijn die de Commissie verder kan uitwerken om de positie van passagiers van failliete luchtvaartmaatschappijen te versterken, onder meer een verplichte verzekering voor luchtvaartmaatschappijen, een vrijwillige verzekering voor passagiers die de luchtvaartmaatschappijen moet voorstellen, en de oprichting van een garantiefonds;

5.

verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is een wetgevingsvoorstel op te stellen dat met name voorziet in schadevergoeding voor passagiers van luchtvaartmaatschappijen die failliet gaan en waarin financiële en administratieve regelingen worden vastgesteld, met inbegrip van het beginsel van collectieve aansprakelijkheid voor passagiers, waarbij alle luchtvaartmaatschappijen die dezelfde route vliegen en nog vrije plaatsen hebben, de repatriëring van gestrande passagiers waarborgen indien een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, en om, indien zij dit passend acht, een dergelijk wetgevingsvoorstel uiterlijk 1 juli 2010 in te dienen; verzoekt de Commissie bij de herziening van de pakketreizenrichtlijn een uitbreiding voor te stellen inzake repatriëring of een andere route voor de betrokken passagiers;

6.

verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen dergelijke maatregelen uit te breiden tot luchtvaartmaatschappijen die hun activiteiten gestaakt hebben en de passagiers dezelfde ongemakken hebben berokkend als luchtvaartmaatschappijen die failliet gaan;

7.

verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is snel vliegtuigen vrij te geven die de nationale regelgevende instanties in beslag hebben genomen zodat deze toestellen kunnen worden ingezet om gestrande reizigers naar huis te brengen;

8.

verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


(1)  PB L 158 van 23.6.1990, blz. 59.

(2)  PB L 285 van 17.10.1997, blz. 1.

(3)  PB L 138 van 30.4.2004, blz. 1.

(4)  PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

(5)  PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3.


Top