Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0913

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

/* COM/2006/0913 def. - COD 2006/0301 */

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/2008

52006PC0913

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft /* COM/2006/0913 def. - COD 2006/0301 */


[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |

Brussel, 22.12.2006

COM(2006) 913 definitief

2006/0301 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

(door de Commissie ingediend)

2006/0301 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Richtlijn 2003/6/EG betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie[1],

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[2],

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag[3],

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad[4] bepaalt dat een aantal maatregelen dient te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden[5].

(2) Besluit 1999/468/EG is gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG, waardoor een regelgevingsprocedure met toetsing is ingevoerd, die moet worden gevolgd bij de vaststelling van maatregelen van algemene strekking die ten doel hebben niet-essentiële onderdelen van een volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag aangenomen basisbesluit te wijzigen, ook indien de wijziging behelst dat sommige van deze niet-essentiële onderdelen worden geschrapt of dat het besluit wordt aangevuld met nieuwe niet-essentiële onderdelen.

(3) Overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie[6] betreffende Besluit 2006/512/EG moeten de reeds geldende besluiten volgens de geldende procedures worden aangepast. Deze verklaring bevat een lijst van dringend aan te passen besluiten, waaronder Richtlijn 2003/6/EG.

(4) In het bijzonder moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om de voor de uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG vereiste maatregelen vast te stellen, teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, en om haar aan te vullen met de procedure en de bijzondere bepalingen voor het uitoefenen door de bevoegde autoriteiten van bevoegdheden inzake de uitwisseling van informatie en grensoverschrijdend onderzoek. Daar het maatregelen van algemene strekking betreft tot aanvulling van deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële onderdelen, die beogen definities aan te passen, de bepalingen van deze richtlijn uit te werken of aan te vullen met technische modaliteiten voor de openbaarmaking van voorwetenschap, voor het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, voor de melding van transacties van leidinggevende personen en van verdachte transacties en voor een billijke voorstelling van onderzoeksresultaten, moeten zij worden vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.

(5) Overeenkomstig Richtlijn 2003/6/EG zijn de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden beperkt in de tijd. In hun gemeenschappelijke verklaring betreffende Besluit 2006/512/EG hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gesteld dat Besluit 2006/512/EG een bevredigende horizontale oplossing biedt voor het verzoek van het Europees Parlement, de uitvoering van de volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen wetgevingsbesluiten te toetsen en dat aan de Commissie derhalve uitvoeringsbevoegdheden van onbeperkte duur moeten worden verleend. Het Europees Parlement en de Raad hebben ook verklaard erop te zullen toezien dat de voorstellen tot intrekking van bepalingen van besluiten die voorzien in een beperking in de tijd van de delegatie van de uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, met de grootste spoed worden aangenomen. Als gevolg van de invoering van de regelgevingsprocedure met toetsing moet de bepaling van Richtlijn 2003/6/EG waarin een dergelijke beperking in de tijd is opgenomen, worden geschrapt.

(6) Richtlijn 2003/6/EG dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(7) Daar de aan Richtlijn 2003/6/EG aan te brengen wijzigingen van technische aard zijn en alleen betrekking hebben op de comitéprocedure, dienen zij niet te worden omgezet door de lidstaten. Het is derhalve niet nodig daartoe bepalingen vast te stellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2003/6/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1) Artikel 1, tweede alinea, wordt als volgt gewijzigd:

(a) de woorden “overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure” worden geschrapt;

(b) de volgende zin wordt toegevoegd:

“Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 17, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”

(2) Artikel 6, lid 10, wordt als volgt gewijzigd:

(a) de woorden “overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure” worden geschrapt;

(b) de volgende alinea wordt toegevoegd:

“Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 17, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”

(3) Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

(a) de woorden “volgens de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure” worden geschrapt;

(b) de volgende zin wordt toegevoegd:

“Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 17, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”

(4) Artikel 16, lid 5, wordt als volgt gewijzigd:

(a) de woorden “overeenkomstig de in artikel 17, lid 2, bedoelde procedure” worden geschrapt;

(b) de volgende zin wordt toegevoegd:

“Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 17, lid 2 bis, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.”

(5) Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

(a) het volgende lid 2 bis wordt ingevoegd:

“2 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, overeenkomstig artikel 8 van dat besluit.”

(b) leden 3 en 4 worden geschrapt.

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de [..] dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, […]

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1]

[2]

[3]

[4] PB L 96 van 12.4.2003, blz. 16.

[5] PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

[6] PB C 255 van 21.10.2006, blz. 1.

Top