Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AP0062

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied SOCRATES (13327/98 - C4- 0018/99 98/0195(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

OJ C 153, 1.6.1999, p. 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AP0062

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied SOCRATES (13327/98 - C4- 0018/99 98/0195(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Publicatieblad Nr. C 153 van 01/06/1999 blz. 0024


A4-0062/99

Besluit betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de tweede fase van het communautaire actieprogramma op onderwijsgebied SOCRATES (13327/98 - C4-0018/99 - 98/0195(COD))(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

- gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 13327/98 - C4-0018/99 - 98/0195(COD),

- gezien zijn in eerste lezing uitgebrachte advies ((Deel II, punt 6 b) van de notulen van 5.11.1998.)) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(98)0329) ((PB C 314 van 13.10.1998, blz. 5.)),

- gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie COM(98)0719 ((PB C 34 van 9.2.1999, blz. 7.)),

- gelet op artikel 189 B, lid 2 van het EG-Verdrag,

- gelet op artikel 72 van zijn Reglement,

- gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media (A4-0062/99),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2. verzoekt de Commissie in haar overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, sub d) van het EG-Verdrag uit te brengen advies in te stemmen met de amendementen van het Parlement;

3. verzoekt de Raad zijn goedkeuring te hechten aan alle amendementen van het Parlement, zijn gemeenschappelijk standpunt dienovereenkomstig te wijzigen en het besluit definitief vast te stellen;

4. verzoekt zijn Voorzitter onderhavig besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(Amendement 1)

Overweging (12)

>Oorspronkelijke tekst>

(12) overwegende dat dit programma dient te worden opengesteld voor de deelneming van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE), overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europa-Overeenkomsten, in de aanvullende protocollen daarbij en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden, voor de deelneming van Cyprus overeenkomstig dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de EVA/EER-landen, op basis van aanvullende kredieten volgens met dat land overeen te komen procedures, alsmede voor de deelneming van Malta en van Turkije op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag,

>Tekst na stemming van het EP>

(12) overwegende dat dit programma dient te worden opengesteld voor de deelneming van de geassocieerde landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE), overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Europa-Overeenkomsten, in de aanvullende protocollen daarbij en in de besluiten van de onderscheiden associatieraden, voor de deelneming van Cyprus, op basis van aanvullende kredieten volgens met dat land overeen te komen procedures, alsmede voor de deelneming van Malta en van Turkije op basis van aanvullende kredieten overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag,

(Amendement 2)

Artikel 1, lid 3

>Oorspronkelijke tekst>

3. Dit programma draagt bij tot de bevordering van een Europa van de kennis via de ontwikkeling van een Europese ruimte van samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding door het bevorderen van permanente educatie. Het ondersteunt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en bekwaamheden die een actief burgerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.

>Tekst na stemming van het EP>

3. Dit programma draagt bij tot de bevordering van een Europa van de kennis via de ontwikkeling van een Europese

onderwijsruimte door het bevorderen van permanente educatie. Het ondersteunt de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en bekwaamheden die een actief burgerschap en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.

(Amendement 3)

Artikel 2, sub b)

>Oorspronkelijke tekst>

b) stimulering van een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de kennis van de talen van de Europese Unie, met name de talen die minder verspreid zijn en minder onderwezen worden, om zo tot meer begrip en solidariteit tussen de volkeren van de Europese Unie te komen, alsmede bevordering van de interculturele dimensie van het onderwijs;

>Tekst na stemming van het EP>

b) stimulering van een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de kennis van de talen van de Europese Unie, met name

van de talen die minder verspreid zijn en minder onderwezen worden of, in grensregio's van lidstaten van de officiële taal van de Gemeenschap in de aangrenzende regio van de andere lidstaat, om zo tot meer begrip en solidariteit tussen de volkeren van de Europese Unie te komen, alsmede bevordering van de interculturele dimensie van het onderwijs;

(Amendement 4)

Artikel 4, lid 2, vierde streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- sociale partners;

>Tekst na stemming van het EP>

- sociale partners

en hun organisaties op alle niveaus;

(Amendement 6)

Artikel 8

>Oorspronkelijke tekst>

1. De financiële middelen voor de uitvoering van het onderhavige programma in de in artikel 1 genoemde periode belopen 1.550 miljoen ecu.

>Tekst na stemming van het EP>

1. De financiële middelen voor de

beleidsmatige uitvoering van het onderhavige programma in de in artikel 1 genoemde periode belopen 2.500 miljoen EUR.

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

1 bis. Dit bedrag kan eventueel in het kader van het jaarlijks begrotingsoverleg met ten hoogste 20% worden bijgesteld.

>Oorspronkelijke tekst>

2. De jaarlijkse kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

>Tekst na stemming van het EP>

2. De jaarlijkse kredieten

, met inbegrip van de kredieten voor technische bijstand, worden in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

(Amendement 7)

Artikel 10, derde streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- Cyprus, onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de EVA/EER-landen, op basis van aanvullende kredieten volgens met dit land overeen te komen procedures;

>Tekst na stemming van het EP>

- Cyprus op basis van aanvullende kredieten volgens met dit land overeen te komen procedures;

(Amendement 8)

Artikel 12, lid 4, eerste streepje bis (nieuw)

>Oorspronkelijke tekst>

>Tekst na stemming van het EP>

- uiterlijk op 31 december 2002 een verslag over de resultaten van het programma, vergezeld van de voorstellen die zij opportuun acht, met inbegrip van voorstellen met betrekking tot de in artikel 8 genoemde financiële middelen. Het Europees Parlement en de Raad spreken zich zo spoedig mogelijk uit over deze voorstellen;

(Amendement 9)

Bijlage, Afdeling II, Actie 1.1, punt 2 b)

>Oorspronkelijke tekst>

b) projecten die in het bijzonder gericht zijn op het onderwijzen en verwerven van de officiële talen van de Gemeenschap, te zamen met het Iers (een van de talen waarin de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen zijn gesteld) en het Letzeburgs (een taal die overal op het grondgebied van Luxemburg wordt gesproken). Deze projecten kunnen bilateraal zijn in het bijzonder als ze gericht zijn op een minder verbreide of minder onderwezen taal en moeten naast de in punt a) genoemde activiteiten ook leerlingenuitwisselingen omvatten;

>Tekst na stemming van het EP>

b) projecten die in het bijzonder gericht zijn op het onderwijzen en verwerven van de officiële talen van de Gemeenschap, te zamen met het Iers (een van de talen waarin de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen zijn gesteld) en het Letzeburgs (een taal die overal op het grondgebied van Luxemburg wordt gesproken). Deze projecten kunnen bilateraal zijn in het bijzonder als ze gericht zijn op een minder verbreide of minder onderwezen taal

of, in grensregio's van lidstaten, op de officiële taal van de Gemeenschap in de aangrenzende regio van de andere lidstaat, en moeten naast de in punt a) genoemde activiteiten ook leerlingenuitwisselingen omvatten;

(Amendement 10)

Bijlage, Afdeling II, Actie 1.2, punt 2 b)

>Oorspronkelijke tekst>

b) mobiliteit ten behoeve van bijscholing en actualisering van de bekwaamheden van hetonderwijzend personeel;

>Tekst na stemming van het EP>

b) mobiliteit ten behoeve van bijscholing en actualisering van de bekwaamheden van personeel

met onderwijsbevoegdheid;

(Amendement 11)

Bijlage, Afdeling II, Actie 2.1, punt 2 c)

>Oorspronkelijke tekst>

c) Consolidatie van het Europees studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS) om academische erkenning te vereenvoudigen.

>Tekst na stemming van het EP>

c) Consolidatie van het Europees studiepuntenoverdrachtsysteem (ECTS) om

de onderlinge academische erkenning van in andere lidstaten van de EU voltooide studieonderdelen te vereenvoudigen. Bij de aan het programma deelnemende hogeronderwijsinstellingen wordt erop aangedrongen zorg te dragen voor een zo volledig mogelijke toepassing van het ECTS.

(Amendement 12)

Bijlage, Afdeling II, Actie 2.2, punt 3, eerste streepje

>Oorspronkelijke tekst>

- de mobiliteit van studenten. Aangezien de bijdrage van de Gemeenschap alleen het gedeelte van de kosten voor de mobiliteit van studenten dekt, wordt de lidstaten verzocht de noodzakelijke middelen te helpen verschaffen. In dit verband wordt erop gewezen dat de leningen of beurzen die in de lidstaat van herkomst voor de studenten beschikbaar zijn, tijdens hun studieperiode in een gastlidstaat worden doorbetaald;

>Tekst na stemming van het EP>

- de mobiliteit van studenten.

Bij de toekenning van beurzen en binnen de bevoegdheden van universiteiten moet naar behoren rekening worden gehouden met de sociaal-economische omstandigheden van de kandidaten. Aangezien de bijdrage van de Gemeenschap alleen het gedeelte van de kosten voor de mobiliteit van studenten dekt, wordt de lidstaten verzocht de noodzakelijke middelen te helpen verschaffen. In dit verband wordt erop gewezen dat de leningen of beurzen die in de lidstaat van herkomst voor de studenten beschikbaar zijn, tijdens hun studieperiode in een gastlidstaat worden doorbetaald;

(Amendement 13)

Bijlage, Afdeling II, Actie 4, punt 2

>Oorspronkelijke tekst>

2. In dit verband wordt onder "vreemde-talenonderwijs" verstaan het onderwijs in en leren, als vreemde taal, van alle officiële talen van de Unie, alsmede van het Iers (een van de talen waarin de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen zijn gesteld) en het Letzeburgs (een taal die over het hele grondgebied van Luxemburg gesproken wordt).

>Tekst na stemming van het EP>

2. In dit verband wordt onder "vreemde-talenonderwijs" verstaan het onderwijs in en leren, als vreemde taal, van alle officiële talen in de

lidstaten van de Europese Unie, het Iers en het Luxemburgs. In het programma wordt bijzondere aandacht besteed aan de weinig verbreide en weinig onderwezen officiële talen van de Unie.

(Amendement 14)

Bijlage, Afdeling III, punt 2, sub a) iii

>Oorspronkelijke tekst>

iii) in gevallen waarin de beoordeling van de Commissie afwijkt op het vlak van de kwaliteit of de geschiktheid van het project van het advies dat van de nationale agentschappen in het coördinerende land is ingewonnen, pleegt de Commissie met de betrokken lidstaten overleg;

>Tekst na stemming van het EP>

Schrappen

(Amendement 15)

Bijlage, Afdeling IV, deel B, punt 1, sub a), b) en c)

>Oorspronkelijke tekst>

a) de krachtens actie 1 (Comenius) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan 27% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag;

>Tekst na stemming van het EP>

a) de krachtens actie 1 (Comenius) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan

27% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag; de maatregelen en projecten moeten de mobiliteit van de personen in opleiding ten goede komen;

>Oorspronkelijke tekst>

b) de krachtens actie 2 (Erasmus) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan 51% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag;

>Tekst na stemming van het EP>

b) de krachtens actie 2 (Erasmus) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan

50% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag;

>Oorspronkelijke tekst>

c) de krachtens actie 3 (Grundtvig) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan 7% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag;

>Tekst na stemming van het EP>

c) de krachtens actie 3 (Grundtvig) toe te wijzen middelen mogen niet minder bedragen dan

6% van het totale voor dit programma beschikbare bedrag;

Top