EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0590

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/590 van de Commissie van 12 januari 2023 tot rectificatie van de Letse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (Voor de EER relevante tekst)

C/2023/203

OJ L 79, 17.3.2023, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/590/oj

17.3.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 79/46


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/590 VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2023

tot rectificatie van de Letse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 3, lid 5, artikel 87, lid 3, artikel 94, lid 3, artikel 97, lid 2, artikel 101, lid 3, artikel 106, lid 1, artikel 118, leden 1 en 2, artikel 119, lid 1, artikel 122, lid 2, artikel 271, lid 2, en artikel 279, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Letse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie (2) bevat fouten in de titel en in overweging 1 met betrekking tot de regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, in overweging 2 met betrekking tot de erkenning van broederijen, in overweging (11) met betrekking tot broederijen van in gevangenschap levende vogels en broederijen van pluimvee. Die verordening bevat ook verschillende fouten die van invloed zijn op het toepassingsgebied van de volgende bepalingen: in artikel 1, lid 3, met betrekking tot broederijen van in gevangenschap levende vogels; in artikel 1, lid 3, tweede alinea, punt b), met betrekking tot broedeieren van broederijen; in artikel 1, lid 6, punt b), met betrekking tot de informatieverplichtingen van de bevoegde autoriteit met betrekking tot haar registers van broederijen; in artikel 1, lid 9, met betrekking tot geregistreerde of erkende broederijen; in deel II, titel I, de titel van hoofdstuk 2 met betrekking tot broederijen; in artikel 7, de titel en de inleidende zin met betrekking tot de voorschriften voor de erkenning van broederijen van waaruit broedeieren of eendagskuikens zullen worden verplaatst naar een andere lidstaat; in artikel 18, de titel en de inleidende zin met betrekking tot registers van inrichtingen voor gehouden landdieren en broederijen; in deel II, titel III, de titel van hoofdstuk 2 met betrekking tot broederijen; in artikel 33, de titel, de inleidende zin en punt a) met betrekking tot de documentatieverplichtingen van de exploitanten van broederijen; in deel 3 van bijlage I de titel met betrekking tot de voorschriften voor de erkenning van broederijen; in deel 3, punt 1, van bijlage I de inleidende zin en de punten a) en b) met betrekking tot de voorschriften inzake biobeveiligingsmaatregelen voor broederijen; in deel 3, punt 2, van bijlage I de inleidende zin en punt b) met betrekking tot de voorschriften inzake bewaking voor broederijen; in deel 3, punt 3, van bijlage I de inleidende zin en de punten a), c) en f) met betrekking tot de voorschriften inzake voorzieningen en uitrusting voor broederijen; in deel 3, punt 5, van bijlage I de inleidende zin en punt a), i), met betrekking tot de voorschriften inzake toezicht door de bevoegde autoriteit voor broederijen; in deel 4 van bijlage I punt 1, a), ii), met betrekking tot de voorschriften inzake biobeveiligingsmaatregelen voor inrichtingen waar pluimvee wordt gehouden; in deel 4 van bijlage I punt 2, b), met betrekking tot de voorschriften inzake bewaking voor inrichtingen waar pluimvee wordt gehouden; in deel 4 van bijlage I punt 3, b), iii), en punt 3, e), met betrekking tot de voorschriften inzake voorzieningen en uitrusting voor inrichtingen waar pluimvee wordt gehouden; in bijlage II de titel met betrekking tot het programma inzake microbiologische controle in broederijen en ziektebewakingsprogramma’s in inrichtingen waar pluimvee wordt gehouden en in broederijen; in deel 1 van bijlage II de titel met betrekking tot het programma inzake microbiologische controle in broederijen; in deel 2 van bijlage II de titel met betrekking tot ziektebewakingsprogramma’s in broederijen en inrichtingen waar pluimvee wordt gehouden; in deel 2, punt 2.4, b), van bijlage II de inleidende zin en punt iv) met betrekking tot de voorschriften inzake de bemonsteringsmatrix; in deel 2, punt 2.5, b), van bijlage II de eerste zin en de punten i) en ii) met betrekking tot de voorschriften inzake het steekproefkader en de bemonsteringsfrequentie.

(2)

De Letse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 moet daarom dienovereenkomstig worden gerectificeerd. Deze rectificatie heeft geen betrekking op de overige taalversies,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

(Heeft geen betrekking op het Nederlands)

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035 van de Commissie van 28 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 115).


Top