EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023B1469

Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2023/1469 van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023

OJ L 189, 27.7.2023, p. 1–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2023/1/oj

27.7.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/1


DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2023/1469

van de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, punt a), en artikel 314, lid 9,

gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (1),

gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (2), en met name artikel 43,

gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (3),

gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (4),

gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, definitief vastgesteld op 23 november 2022 (5),

gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023, goedgekeurd door de Commissie op 16 maart 2023,

gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2023, vastgesteld door de Raad op 16 mei 2023 en de volgende dag toegezonden aan het Europees Parlement,

gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 13 juni 2023,

gezien de artikelen 94 en 96 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is afgerond en de gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2023 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 13 juni 2023.

De voorzitter

R. METSOLA


(1)  PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.

(2)  PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(3)  PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.

(4)  PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.

(5)  PB L 58 van 23.2.2023.


GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 1 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2023

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

AFDELING III: COMMISSION 4
— STAAT VAN UITGAVEN 5

— TITEL 02:

EUROPESE STRATEGISCHE INVESTERINGEN 7

— TITEL 03:

EENGEMAAKTE MARKT 14

— TITEL 04:

RUIMTEVAART 21

— TITEL 06:

HERSTEL EN VEERKRACHT 25

— TITEL 08:

LANDBOUW EN MARITIEM BELEID 30

— TITEL 09:

MILIEU EN KLIMAATACTIE 35

— TITEL 16:

UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA 45

— TITEL 20:

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE 49

— TITEL 30:

RESERVES 61
— PERSONEEL 65
AFDELING IX: EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING 72
— STAAT VAN UITGAVEN 73

— TITEL 3:

EUROPEES COMITÉ VOOR GEGEVENSBESCHERMING 74

AFDELING III

COMMISSION

UITGAVEN

Titel

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ONDERZOEK EN INNOVATIE

13 496 916 265

12 871 750 089

 

 

13 496 916 265

12 871 750 089

02

EUROPESE STRATEGISCHE INVESTERINGEN

4 878 772 853

4 815 239 148

 

 

4 878 772 853

4 815 239 148

 

Reserves (30 02 02)

3 972 000

3 972 000

 

 

3 972 000

3 972 000

 

 

4 882 744 853

4 819 211 148

 

 

4 882 744 853

4 819 211 148

03

EENGEMAAKTE MARKT

939 232 234

943 158 600

 

 

939 232 234

943 158 600

 

Reserves (30 02 02)

3 335 270

3 335 270

–3 335 270

–3 335 270

 

 

 

 

942 567 504

946 493 870

–3 335 270

–3 335 270

939 232 234

939 232 234

04

RUIMTEVAART

2 117 913 237

2 163 472 237

50 000 000

 

2 167 913 237

2 163 472 237

 

Reserves (30 01 01, 30 02 02)

108 250 000

100 500 000

 

 

108 250 000

100 500 000

 

 

2 226 163 237

2 263 972 237

50 000 000

 

2 276 163 237

2 263 972 237

05

REGIONALE ONTWIKKELING EN COHESIE

46 185 600 509

37 889 317 525

 

 

46 185 600 509

37 889 317 525

06

HERSTEL EN VEERKRACHT

2 637 868 591

2 640 836 067

 

 

2 637 868 591

2 640 836 067

07

INVESTEREN IN MENSEN, SOCIALE COHESIE EN WAARDEN

21 759 568 963

17 524 841 807

 

 

21 759 568 963

17 524 841 807

 

Reserves (30 02 02)

3 666 000

3 666 000

 

 

3 666 000

3 666 000

 

 

21 763 234 963

17 528 507 807

 

 

21 763 234 963

17 528 507 807

08

LANDBOUW EN MARITIEM BELEID

54 874 041 540

56 830 516 403

 

 

54 874 041 540

56 830 516 403

 

Reserves (30 02 02)

48 725 000

28 225 000

 

 

48 725 000

28 225 000

 

 

54 922 766 540

56 858 741 403

 

 

54 922 766 540

56 858 741 403

09

MILIEU EN KLIMAATACTIE

2 333 588 081

594 099 579

4 752 000

2 167 679

2 338 340 081

596 267 258

 

Reserves (30 02 02)

2 903 604

2 903 604

– 602 000

– 602 000

2 301 604

2 301 604

 

 

2 336 491 685

597 003 183

4 150 000

1 565 679

2 340 641 685

598 568 862

10

MIGRATIE

1 626 790 540

1 502 088 787

 

 

1 626 790 540

1 502 088 787

11

GRENSBEHEER

2 100 520 978

1 536 291 465

 

 

2 100 520 978

1 536 291 465

 

Reserves (30 02 02)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

 

2 100 520 978

2 100 520 978

 

 

2 100 520 978

2 100 520 978

12

VEILIGHEID

688 722 828

559 037 952

 

 

688 722 828

559 037 952

13

DEFENSIE

1 240 886 302

547 336 660

 

 

1 240 886 302

547 336 660

 

Reserves (30 02 02)

187 027 699

102 000 000

 

 

187 027 699

102 000 000

 

 

1 427 914 001

649 336 660

 

 

1 427 914 001

649 336 660

14

EXTERN OPTREDEN

14 680 808 005

11 404 310 319

 

 

14 680 808 005

11 404 310 319

15

PRETOETREDINGSSTEUN

2 531 071 473

2 590 627 526

 

 

2 531 071 473

2 590 627 526

16

UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA

50 000 000

80 000 000

 

 

50 000 000

80 000 000

20

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE

4 058 209 111

4 058 209 111

1 469 591

1 469 591

4 059 678 702

4 059 678 702

21

EUROPESE SCHOLEN EN PENSIOENEN

2 566 476 000

2 566 476 000

 

 

2 566 476 000

2 566 476 000

30

RESERVES

3 163 032 602

2 844 395 874

–3 937 270

–3 937 270

3 159 095 332

2 840 458 604

 

Totaal (exclusief reserves)

181 930 020 112

163 962 005 149

52 284 321

– 300 000

181 982 304 433

163 961 705 149

 

Reserves: 30 01 01, 30 02 02

357 879 573

244 601 874

–3 937 270

–3 937 270

353 942 303

240 664 604

TITEL 02

EUROPESE STRATEGISCHE INVESTERINGEN

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE CLUSTER “EUROPESE STRATEGISCHE INVESTERINGEN” CLUSTER

38 188 450

38 188 450

 

 

38 188 450

38 188 450

02 02

INVESTEU-FONDS

339 742 000

388 842 211

 

 

339 742 000

388 842 211

02 03

CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

2 980 622 530

2 876 980 370

–2 772 000

–2 772 000

2 977 850 530

2 874 208 370

02 04

PROGRAMMA DIGITAAL EUROPA

1 289 908 996

1 267 658 511

 

 

1 289 908 996

1 267 658 511

02 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

198 674 565

198 674 565

2 772 000

2 772 000

201 446 565

201 446 565

 

Reserves (30 02 02)

3 972 000

3 972 000

 

 

3 972 000

3 972 000

 

 

202 646 565

202 646 565

 

 

205 418 565

205 418 565

02 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

31 636 312

44 895 041

 

 

31 636 312

44 895 041

 

Titel 02 — Totaal

4 878 772 853

4 815 239 148

 

 

4 878 772 853

4 815 239 148

 

Reserves (30 02 02)

3 972 000

3 972 000

 

 

3 972 000

3 972 000

 

Totaal inclusief reserves

4 882 744 853

4 819 211 148

 

 

4 882 744 853

4 819 211 148

HOOFDSTUK 02 03 —   CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 03

CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

02 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) — Vervoer

1

1 842 813 707

994 760 000

 

 

1 842 813 707

994 760 000

02 03 02

Connecting Europe Facility (CEF) — Energie

1

854 144 269

256 000 000

–2 772 000

–2 772 000

851 372 269

253 228 000

02 03 03

Connecting Europe Facility (CEF) — Digital

02 03 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) — Digital

1

283 664 554

147 646 530

 

 

283 664 554

147 646 530

02 03 03 02

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC)

1

p.m.

50 000 000

 

 

p.m.

50 000 000

 

Artikel 02 03 03 — Subtotaal

 

283 664 554

197 646 530

–2 772 000

–2 772 000

283 664 554

197 646 530

02 03 99

Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

02 03 99 01

Voltooiing van eerdere activiteiten van de Connecting Europe Facility (CEF) — Vervoersactiviteiten (van vóór 2021)

1

p.m.

939 000 000

 

 

p.m.

939 000 000

02 03 99 02

Voltooiing van eerdere activiteiten van de Connecting Europe Facility (CEF) — Energieactiviteiten (van vóór 2021)

1

p.m.

448 000 000

 

 

p.m.

448 000 000

02 03 99 03

Voltooiing van eerdere activiteiten van de Connecting Europe Facility (CEF) — ICT-activiteiten (van vóór 2021)

1

p.m.

26 973 840

 

 

p.m.

26 973 840

02 03 99 04

Voltooiing van eerdere energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel (2007-2013)

1

p.m.

14 600 000

 

 

p.m.

14 600 000

 

Artikel 02 03 99 — Subtotaal

 

p.m.

1 428 573 840

 

 

p.m.

1 428 573 840

 

Hoofdstuk 02 03 — Totaal

 

2 980 622 530

2 876 980 370

–2 772 000

–2 772 000

2 977 850 530

2 874 208 370

Toelichting

De in dit hoofdstuk opgenomen kredieten dienen om acties te financieren die zijn gericht op de ontwikkeling en modernisering van de trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitalisering en om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hernieuwbare energie te faciliteren, rekening houdend met de langetermijntoezeggingen op het gebied van decarbonisatie en met de nadruk op synergieën tussen sectoren.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2021/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 (PB L 249 van 14.7.2021, blz. 38).

02 03 02
Connecting Europe Facility (CEF) — Energie

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

854 144 269

256 000 000

–2 772 000

–2 772 000

851 372 269

253 228 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van projecten van gemeenschappelijk belang met het oog op de verdere integratie van een doelmatige en concurrerende interne energiemarkt, op de sector- en grensoverschrijdende interoperabiliteit van de netwerken, op het faciliteren van de decarbonisatie van de economie, op het bevorderen van de energie-efficiëntie en op het waarborgen van de voorzieningszekerheid, en van projecten voor het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van energie, inclusief hernieuwbare energie.

HOOFDSTUK 02 10 —   GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

02 10 01

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

1

40 709 818

40 709 818

 

 

40 709 818

40 709 818

 

Reserves (30 02 02)

 

2 520 000

2 520 000

 

 

2 520 000

2 520 000

 

 

 

43 229 818

43 229 818

 

 

43 229 818

43 229 818

02 10 02

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

1

85 537 819

85 537 819

 

 

85 537 819

85 537 819

02 10 03

Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

1

27 348 636

27 348 636

 

 

27 348 636

27 348 636

02 10 04

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)

1

23 544 889

23 544 889

 

 

23 544 889

23 544 889

 

Reserves (30 02 02)

 

610 000

610 000

 

 

610 000

610 000

 

 

 

24 154 889

24 154 889

 

 

24 154 889

24 154 889

02 10 05

Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)

1

7 647 494

7 647 494

 

 

7 647 494

7 647 494

02 10 06

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

1

13 885 909

13 885 909

2 772 000

2 772 000

16 657 909

16 657 909

 

Reserves (30 02 02)

 

842 000

842 000

 

 

842 000

842 000

 

 

 

14 727 909

14 727 909

2 772 000

2 772 000

17 499 909

17 499 909

 

Hoofdstuk 02 10 — Totaal

 

198 674 565

198 674 565

2 772 000

2 772 000

201 446 565

201 446 565

 

Reserves (30 02 02)

 

3 972 000

3 972 000

 

 

3 972 000

3 972 000

 

Totaal inclusief reserves

 

202 646 565

202 646 565

2 772 000

2 772 000

205 418 565

205 418 565

Toelichting

De kredieten uit hoofde van dit hoofdstuk dienen ter dekking van de administratieve en de personeelsuitgaven van de gedecentraliseerde agentschappen (titels 1 en 2) en, in voorkomend geval, de beleidsuitgaven met betrekking tot het werkprogramma (titel 3).

De personeelsformatie van de agentschappen is opgenomen in de bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overdracht van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

02 10 06
Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Cijfers (Gesplitste kredieten)

 

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 10 06

13 885 909

13 885 909

2 772 000

2 772 000

16 657 909

16 657 909

Reserves (30 02 02)

842 000

842 000

 

 

842 000

842 000

Totaal

14 727 909

14 727 909

2 772 000

2 772 000

17 499 909

17 499 909

Toelichting

ACER is een onafhankelijk orgaan en neutraal arbiter in regelgevingsaangelegenheden, dat bindende besluiten kan vaststellen voor de integratie van de Europese interne energiemarkt, zowel voor elektriciteit als aardgas, en zodoende bijdraagt aan de Europese Green Deal en de totstandbrenging van een weerbaarder Europa. ACER is tevens belast met het toezicht op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas, om marktmanipulatie te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

In nauwe samenwerking met de nationale energieregulatoren, zorgt ACER ervoor dat de marktintegratie en de uitvoering van de Uniewetgeving worden verwezenlijkt conform de doelstellingen van het energiebeleid en het regelgevend kader van de Unie.

Totale bijdrage Unie

16 257 071

Waarvan bedrag afkomstig van de terugvordering van overschotten

(ontvangstenartikel 6 6 2)

1 529 162

In de begroting opgenomen bedrag

14 727 909

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER

431 528

6 6 0 0

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1).

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22).

Verordening (EU) 2022/869 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943, en Richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 2019/944, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013 (PB L 152 van 3.6.2022, blz. 45).

Verordening (EU) 2022/2576 van de Raad van 19 december 2022 inzake de bevordering van solidariteit via een betere coördinatie van de aankoop van gas, betrouwbare prijsbenchmarks en de uitwisseling van gas over de grenzen heen (PB L 335 van 29.12.2022, blz. 1).

Verordening (EU) 2022/2578 van de Raad van 22 december 2022 tot vaststelling van een marktcorrectiemechanisme om de burgers van de Unie en de economie te beschermen tegen buitensporig hoge prijzen (PB L 335 van 29.12.2022, blz. 45).

Referentiebesluiten

Besluit (EU) 2020/2152 van de Commissie van 17 december 2020 betreffende de aan het Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators verschuldigde vergoedingen voor het verzamelen, hanteren, verwerken en analyseren van informatie die overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad is gerapporteerd (PB L 428 van 18.12.2020, blz. 68).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 december 2021, inzake de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikking) (COM(2021) 804 final).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 december 2021, inzake de beperking van de methaanemissies in de energiesector en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/942 (COM(2021) 805 final).

TITEL 03

EENGEMAAKTE MARKT

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

03 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “EENGEMAAKTE MARKT”

28 196 090

28 196 090

 

 

28 196 090

28 196 090

03 02

PROGRAMMA VOOR DE EENGEMAAKTE MARKT

575 224 000

587 663 946

 

 

575 224 000

587 663 946

03 03

FRAUDEBESTRIJDINGSPROGRAMMA VAN DE UNIE

24 850 000

26 370 516

 

 

24 850 000

26 370 516

03 04

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN BELASTINGEN (FISCALIS)

37 378 659

35 870 000

 

 

37 378 659

35 870 000

03 05

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN DOUANE (DOUANE)

132 753 000

119 560 000

 

 

132 753 000

119 560 000

03 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

125 630 485

125 630 485

 

 

125 630 485

125 630 485

 

Reserves (30 02 02)

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

 

 

 

 

126 715 755

126 715 755

–1 085 270

–1 085 270

125 630 485

125 630 485

03 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES

15 200 000

19 867 563

 

 

15 200 000

19 867 563

 

Reserves (30 02 02)

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

 

 

17 450 000

22 117 563

–2 250 000

–2 250 000

15 200 000

15 200 000

 

Titel 03 — Totaal

939 232 234

943 158 600

 

 

939 232 234

943 158 600

 

Reserves (30 02 02)

3 335 270

3 335 270

–3 335 270

–3 335 270

 

 

 

Totaal inclusief reserves

942 567 504

946 493 870

–3 335 270

–3 335 270

939 232 234

939 232 234

HOOFDSTUK 03 10 —   GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

03 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

03 10 01

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

03 10 01 01

Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten

1

68 362 343

68 362 343

 

 

68 362 343

68 362 343

03 10 01 02

Europees Agentschap voor chemische stoffen — Activiteiten in verband met de biocidenwetgeving

1

6 516 194

6 516 194

 

 

6 516 194

6 516 194

 

Artikel 03 10 01 — Subtotaal

 

74 878 537

74 878 537

 

 

74 878 537

74 878 537

03 10 02

Europese Bankautoriteit (EBA)

1

19 036 991

19 036 991

 

 

19 036 991

19 036 991

03 10 03

Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

1

13 367 877

13 367 877

 

 

13 367 877

13 367 877

03 10 04

Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

1

18 347 080

18 347 080

 

 

18 347 080

18 347 080

 

Reserves (30 02 02)

 

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

 

 

18 347 080

18 347 080

 

 

18 347 080

18 347 080

03 10 05

Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA)

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Reserves (30 02 02)

 

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

 

 

 

 

 

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 03 10 — Totaal

 

125 630 485

125 630 485

 

 

125 630 485

125 630 485

 

Reserves (30 02 02)

 

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

 

 

 

Totaal inclusief reserves

 

126 715 755

126 715 755

–1 085 270

–1 085 270

125 630 485

125 630 485

Toelichting

De kredieten onder dit hoofdstuk dienen ter dekking van de administratieve en de personeelsuitgaven van de gedecentraliseerde agentschappen (titels 1 en 2) en, in voorkomend geval, de beleidsuitgaven met betrekking tot het werkprogramma (titel 3).

De personeelsformatie van de agentschappen is opgenomen in de bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overschrijving van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

03 10 05
Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA)

Cijfers (Gesplitste kredieten)

 

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

03 10 05

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Reserves (30 02 02)

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

 

 

Totaal

1 085 270

1 085 270

–1 085 270

–1 085 270

p.m.

p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Gezien het VWEU, en met name artikel 114 daarvan, is de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen (AMLA) opgericht met als voornaamste doelstellingen witwassen en terrorismefinanciering in de Unie te voorkomen, onder andere door bij te dragen tot beter toezicht en betere samenwerking tussen nationale financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) en toezichthoudende autoriteiten.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 20 juli 2021, tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr. 1095/2010 (COM(2021) 421 final).

HOOFDSTUK 03 20 —   PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

03 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN ANDERE ACTIES

03 20 01

Proefprojecten

1

4 700 000

4 469 777

 

 

4 700 000

4 469 777

03 20 02

Voorbereidende acties

1

800 000

5 697 786

 

 

800 000

5 697 786

03 20 03

Overige acties

03 20 03 01

Procedures voor de plaatsing en de bekendmaking van overheidsopdrachten voor leveringen, voor de uitvoering van werken en voor dienstverlening

1

9 700 000

9 700 000

 

 

9 700 000

9 700 000

03 20 03 02

Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

1

p.m.

p.m.

 

 

 

 

 

Reserves (30 02 02)

 

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

 

 

 

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

 

Artikel 03 20 03 — Subtotaal

 

9 700 000

9 700 000

 

 

9 700 000

9 700 000

 

Reserves (30 02 02)

 

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

 

 

 

11 950 000

11 950 000

–2 250 000

–2 250 000

9 700 000

9 700 000

 

Hoofdstuk 03 20 — Totaal

 

15 200 000

19 867 563

 

 

15 200 000

19 867 563

 

Reserves (30 02 02)

 

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

 

Totaal inclusief reserves

 

17 450 000

22 117 563

–2 250 000

–2 250 000

15 200 000

19 867 563

03 20 03
Overige acties

Toelichting

De kredieten van dit artikel dienen ter financiering van acties en activiteiten die niet in de vorige hoofdstukken van deze titel zijn opgenomen, maar waarvoor een basishandeling is vastgesteld.

03 20 03 02
Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Cijfers (Gesplitste kredieten)

 

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

03 20 03 02

p.m.

p.m.

 

 

 

 

Reserves (30 02 02)

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

Totaal

2 250 000

2 250 000

–2 250 000

–2 250 000

 

 

TITEL 04

RUIMTEVAART

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “RUIMTEVAART”

6 950 000

6 950 000

 

 

6 950 000

6 950 000

 

Reserves (30 01 01)

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

 

7 200 000

7 200 000

 

 

7 200 000

7 200 000

04 02

RUIMTEVAARTPROGRAMMA VAN DE UNIE

2 038 151 000

2 083 710 000

 

 

2 038 151 000

2 083 710 000

04 03

PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT

p.m.

p.m.

50 000 000

 

50 000 000

p.m.

 

Reserves (30 02 02)

106 050 000

98 300 000

 

 

106 050 000

98 300 000

 

 

106 050 000

98 300 000

50 000 000

 

156 050 000

98 300 000

04 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

72 812 237

72 812 237

 

 

72 812 237

72 812 237

 

Reserves (30 02 02)

1 950 000

1 950 000

 

 

1 950 000

1 950 000

 

 

74 762 237

74 762 237

 

 

74 762 237

74 762 237

 

Titel 04 — Totaal

2 117 913 237

2 163 472 237

50 000 000

 

2 167 913 237

2 163 472 237

 

Reserves (30 01 01, 30 02 02)

108 250 000

100 500 000

 

 

108 250 000

100 500 000

 

Totaal inclusief reserves

2 226 163 237

2 263 972 237

50 000 000

 

2 276 163 237

2 263 972 237

HOOFDSTUK 04 03 —   PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 03

PROGRAMMA VAN DE UNIE VOOR BEVEILIGDE CONNECTIVITEIT

04 03 01

Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 1

1

p.m.

p.m.

50 000 000

 

50 000 000

p.m.

 

Reserves (30 02 02)

 

106 050 000

98 300 000

 

 

106 050 000

98 300 000

 

 

 

106 050 000

98 300 000

50 000 000

 

156 050 000

98 300 000

 

Hoofdstuk 04 03 — Totaal

 

p.m.

p.m.

50 000 000

 

50 000 000

p.m.

 

Reserves (30 02 02)

 

106 050 000

98 300 000

 

 

106 050 000

98 300 000

 

Totaal inclusief reserves

 

106 050 000

98 300 000

50 000 000

 

156 050 000

98 300 000

Toelichting

Nieuw hoofdstuk

De algemene doelstelling van het programma van de Unie voor veilige connectiviteit is het waarborgen van de wereldwijde toegang tot beveiligde gouvernementele satellietcommunicatiediensten voor de bescherming van kritieke infrastructuur, bewaking, extern optreden en crisisbeheer. Het doel ervan is ook de verlening van commerciële diensten door de particuliere sector mogelijk te maken om snelle en naadloze breedbandconnectiviteit in de hele Unie beschikbaar te maken en dode zones weg te werken.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 15 februari 2022, tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027 (COM(2022) 57 final).

04 03 01
Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 1

Cijfers (Gesplitste kredieten)

 

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

04 03 01

p.m.

p.m.

50 000 000

 

50 000 000

p.m.

Reserves (30 02 02)

106 050 000

98 300 000

 

 

106 050 000

98 300 000

Totaal

106 050 000

98 300 000

50 000 000

 

156 050 000

98 300 000

Toelichting

Nieuwe post

De algemene doelstelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit is de totstandbrenging van een beveiligd en autonoom connectiviteitssysteem in de ruimte om gegarandeerde en veerkrachtige satellietcommunicatiediensten te verlenen.

Het programma kan aanvullende financiële bijdragen of bijdragen in natura ontvangen van: a) agentschappen en organen van de Unie; b) lidstaten; c) derde landen die aan het programma deelnemen; d) het Europees Ruimteagentschap of andere internationale organisaties, overeenkomstig de desbetreffende overeenkomsten.

TITEL 06

HERSTEL EN VEERKRACHT

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

06 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE CLUSTER “HERSTEL EN VEERKRACHT”

32 410 237

32 410 237

 

 

32 410 237

32 410 237

06 02

HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

118 984 192

112 885 000

 

 

118 984 192

112 885 000

06 03

BESCHERMING VAN DE EURO TEGEN VALSEMUNTERIJ

667 060

1 005 570

 

 

667 060

1 005 570

06 04

HERSTELINSTRUMENT VOOR DE EUROPESE UNIE (EURI)

1 309 775 000

1 309 775 000

 

 

1 309 775 000

1 309 775 000

06 05

UNIEMECHANISME VOOR CIVIELE BESCHERMING

188 005 975

312 019 857

 

 

188 005 975

312 019 857

06 06

EU4HEALTH-PROGRAMMA

715 121 072

602 712 378

 

 

715 121 072

602 712 378

06 07

NOODHULP BINNEN DE UNIE

p.m.

5 878 000

 

 

p.m.

5 878 000

06 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

260 905 055

253 150 025

 

 

260 905 055

253 150 025

06 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN OVERIGE ACTIES

12 000 000

11 000 000

 

 

12 000 000

11 000 000

 

Titel 06 — Totaal

2 637 868 591

2 640 836 067

 

 

2 637 868 591

2 640 836 067

HOOFDSTUK 06 02 —   HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

06 02

HERSTEL- EN VEERKRACHTFACILITEIT EN INSTRUMENT VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING

06 02 01

Herstel- en veerkrachtplan — Niet-terugbetaalbare steun

2.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

06 02 02

Instrument voor technische ondersteuning

2.2

118 984 192

97 685 000

 

 

118 984 192

97 685 000

06 02 99

Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

06 02 99 01

Voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen — Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds (CF) (vóór 2021)

2.2

p.m.

12 200 000

 

 

p.m.

12 200 000

06 02 99 02

Voltooiing van het Steunprogramma voor structurele hervormingen — Operationele technische bijstand overgeschreven van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (vóór 2021)

2.2

p.m.

3 000 000

 

 

p.m.

3 000 000

 

Artikel 06 02 99 — Subtotaal

 

p.m.

15 200 000

 

 

p.m.

15 200 000

 

Hoofdstuk 06 02 — Totaal

 

118 984 192

112 885 000

 

 

118 984 192

112 885 000

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk dienen ter dekking van uitgaven in verband met Verordeningen (EU) 2021/240 en (EU) 2021/241 tot instelling van een herstel- en veerkrachtfaciliteit en tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit heeft als doel de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie te bevorderen door de veerkracht, de crisisparaatheid en het aanpassings- en groeivermogen van de lidstaten te verbeteren, de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-crisis te verzachten en de groene en de digitale transitie te ondersteunen, en aldus bij te dragen aan het herstel van het groeipotentieel van de economieën van de Unie, het bevorderen van nieuwe banen in de nasleep van de COVID-19-crisis en het bevorderen van duurzame groei. De faciliteit verstrekt de lidstaten financiële steun ter verwezenlijking van de in hun herstel- en veerkrachtplannen vastgelegde mijlpalen en streefdoelen voor de hervormingen en investeringen.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/2094 geven externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengst van het herstelinstrument voor de Europese Unie die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van deze titel voor een totaalbedrag van 337 969 000 000 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van deze titel vermelde bedragen geven informatie over het verwachte bedrag van de vastleggingen in 2023.

Overeenkomstig het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060, Verordening (EU) 2021/2115, Richtlijn 2003/87/EG en Besluit (EU) 2015/1814, geven daarnaast externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengsten van de emissiehandelsregelingen die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van deze titel voor een totaalbedrag van 20 000 000 000 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van deze titel vermelde bedragen geven informatie over het verwachte bedrag van de vastleggingen in 2023.

Het instrument voor technische ondersteuning heeft als doel de economische, sociale en territoriale cohesie van de Unie te bevorderen door de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen om hervormingen door te voeren. Dit is noodzakelijk om investeringen aan te moedigen, het concurrentievermogen te vergroten en duurzame economische en sociale convergentie, veerkracht en herstel te bewerkstelligen. De doelstelling van het instrument is het ondersteunen van de inspanningen van de lidstaten om hervormingen op te zetten, te ontwikkelen en uit te voeren en om herstel- en veerkrachtplannen op te stellen, te ontwikkelen, te wijzigen en uit te voeren overeenkomstig Verordening (EU) 2021/241. Dit omvat het versterken van hun institutionele en bestuurlijke capaciteit, met het oog op een behoorlijke kwantificering van kosten, mijlpalen en streefdoelen, onder meer op regionaal en lokaal niveau, het vergemakkelijken van maatschappelijk inclusieve, groene en digitale transities, het doeltreffend aanpakken van de in de landspecifieke aanbevelingen vastgestelde uitdagingen en het uitvoeren van het Unierecht.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 23).

Verordening (EU) 2021/240 van het Europees Parlement en de Raad van 10 februari 2021 tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17).

06 02 01
Herstel- en veerkrachtplan — Niet-terugbetaalbare steun

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de uitvoering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit om de lidstaten financiële steun te verlenen teneinde de in de herstel- en veerkrachtplannen vastgelegde mijlpalen en streefdoelen van de hervormingen en de investeringen te bereiken. Deze specifieke doelstelling wordt nagestreefd in nauwe en transparante samenwerking met de betrokken lidstaten.

Deze steun zal met name gericht zijn op het leveren van financiële bijdragen aan structurele hervormingen en investeringen om uitdagingen aan te pakken die tijdens het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid zijn geïdentificeerd.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

Opbrengst van het herstelinstrument

103 451 050 000

5 0 4 0

Andere bestemmingsontvangsten

1 900 000 000

6 1 1 0

TITEL 08

LANDBOUW EN MARITIEM BELEID

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “LANDBOUW EN MARITIEM BELEID”

14 115 296

14 115 296

 

 

14 115 296

14 115 296

08 02

EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS (ELGF)

40 687 640 851

40 693 611 207

 

 

40 687 640 851

40 693 611 207

08 03

EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

12 932 826 920

15 085 340 175

 

 

12 932 826 920

15 085 340 175

08 04

EUROPEES FONDS VOOR MARITIEME ZAKEN, VISSERIJ EN AQUACULTUUR (EFMZVA)

1 095 129 432

880 910 362

 

 

1 095 129 432

880 910 362

08 05

PARTNERSCHAPSOVEREENKOMSTEN INZAKE DUURZAME VISSERIJ (PODV’S) EN REGIONALE ORGANISATIES VOOR VISSERIJBEHEER (ROVB’S)

113 293 754

122 918 754

 

 

113 293 754

122 918 754

 

Reserves (30 02 02)

48 725 000

28 225 000

 

 

48 725 000

28 225 000

 

 

162 018 754

151 143 754

 

 

162 018 754

151 143 754

08 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

29 535 287

29 535 287

 

 

29 535 287

29 535 287

08 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, PREROGATIEVEN EN OVERIGE ACTIES

1 500 000

4 085 322

 

 

1 500 000

4 085 322

 

Titel 08 — Totaal

54 874 041 540

56 830 516 403

 

 

54 874 041 540

56 830 516 403

 

Reserves (30 02 02)

48 725 000

28 225 000

 

 

48 725 000

28 225 000

 

Totaal inclusief reserves

54 922 766 540

56 858 741 403

 

 

54 922 766 540

56 858 741 403

HOOFDSTUK 08 03 —   EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 03

EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)

08 03 01

Interventietypes voor plattelandsontwikkeling

08 03 01 01

Interventietypes voor plattelandsontwikkeling in het kader van de strategische GLB-plannen

3.2

12 904 404 700

1 612 000 000

 

 

12 904 404 700

1 612 000 000

08 03 01 02

Interventietypes voor plattelandsontwikkeling — Programma’s voor 2014-2022

3.2

p.m.

13 450 000 000

 

 

p.m.

13 450 000 000

08 03 01 03

Interventietypes voor plattelandsontwikkeling die worden gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

3.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 08 03 01 — Subtotaal

 

12 904 404 700

15 062 000 000

 

 

12 904 404 700

15 062 000 000

08 03 02

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand

3.2

28 422 220

23 340 175

 

 

28 422 220

23 340 175

08 03 03

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand gefinancierd uit het herstelinstrument voor de Europese Unie (EURI)

3.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 03 04

InvestEU-fonds — Bijdrage uit het Elfpo

3.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 03 05

Herstel- en veerkrachtfaciliteit — Bijdrage uit het Elfpo

3.2

p.m.

p.m.

 

 

 

 

08 03 99

Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

08 03 99 01

Voltooiing van vorige plattelandsontwikkelingsprogramma’s — Beleidsuitgaven (vóór 2014)

3.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 03 99 02

Voltooiing van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) — Operationele technische bijstand (vóór 2021)

3.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 08 03 99 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 08 03 — Totaal

 

12 932 826 920

15 085 340 175

 

 

12 932 826 920

15 085 340 175

Toelichting

De in dit hoofdstuk opgenomen kredieten dienen ter dekking van de financiering van de uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) gefinancierde interventies in de strategische GLB-plannen in de programmeringsperiode 2023-2027, alsmede van de programma’s van 2014-2020 uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1305/2013 die op grond van overgangsregels bij Verordening (EU) 2020/2220 zijn verlengd tot in 2021 en 2022. Die kredieten kunnen ook worden gebruikt ter dekking van uitstaande betalingen voor Elfpo-maatregelen van vóór 2014 en ter financiering van technische bijstand op initiatief van de Commissie binnen de grens van 0,25 % van het Elfpo-budget.

Het Elfpo levert specifieke collectieve klimaat- en milieugoederen, verbetert het concurrentievermogen van de landbouw- en de bosbouwsector en bevordert de diversificatie van de economische activiteit en de levens- en arbeidskwaliteit in plattelandsgebieden, met inbegrip van gebieden met specifieke beperkingen.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de betrokken begrotingsonderdelen vermeld.

Daarnaast gaven, overeenkomstig Verordening (EU) 2020/2094, externe bestemmingsontvangsten uit de opbrengst van het Next Generation EU/herstelinstrument voor de Europese Unie die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, in 2021 en 2022 aanleiding tot de opvoering van kredieten voor dit programma in het kader van dit hoofdstuk voor een totaal bedrag van 8 070 486 840 EUR aan vastleggingen. De in de toelichting bij de desbetreffende begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk vermelde bedragen geven informatie over het verwachte betalingskredieten in 2023.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487).

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad van 14 december 2020 tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning van het herstel na de COVID-19-crisis (PB L 433I van 22.12.2020, blz. 23).

Verordening (EU) 2020/2220 van het Europees Parlement en de Raad van 23 december 2020 tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in de jaren 2021 en 2022 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft de middelen en toepassing in de jaren 2021 en 2022 en van Verordening (EU) nr. 1308/2013 wat betreft de middelen en verdeling van die steun voor de jaren 2021 en 2022 (PB L 437 van 28.12.2020, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 30).

Verordening (EU) 2021/2115 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/2116 van het Europees Parlement en de Raad van 2 december 2021 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (PB L 435 van 6.12.2021, blz. 187).

08 03 05
Herstel- en veerkrachtfaciliteit — Bijdrage uit het Elfpo

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

p.m.

p.m.

 

 

 

 

TITEL 09

MILIEU EN KLIMAATACTIE

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR DE CLUSTER “MILIEU EN KLIMAATACTIE”

25 786 341

25 786 341

 

 

25 786 341

25 786 341

09 02

PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)

729 734 939

496 902 826

602 000

602 000

730 336 939

497 504 826

09 03

FONDS VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE (JTF)

1 466 200 981

2 800 000

 

 

1 466 200 981

2 800 000

09 04

LEENFACILITEIT VOOR DE OVERHEIDSSECTOR IN HET KADER VAN HET MECHANISME VOOR EEN RECHTVAARDIGE TRANSITIE (JTM)

50 000 000

p.m.

 

 

50 000 000

p.m.

09 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

56 665 820

56 665 820

 

 

56 665 820

56 665 820

 

Reserves (30 02 02)

2 903 604

2 903 604

– 602 000

– 602 000

2 301 604

2 301 604

 

 

59 569 424

59 569 424

– 602 000

– 602 000

58 967 424

58 967 424

09 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

5 200 000

11 944 592

4 150 000

1 565 679

9 350 000

13 510 271

 

Titel 09 — Totaal

2 333 588 081

594 099 579

4 752 000

2 167 679

2 338 340 081

596 267 258

 

Reserves (30 02 02)

2 903 604

2 903 604

– 602 000

– 602 000

2 301 604

2 301 604

 

Totaal inclusief reserves

2 336 491 685

597 003 183

4 150 000

1 565 679

2 340 641 685

598 568 862

HOOFDSTUK 09 02 —   PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 02

PROGRAMMA VOOR HET MILIEU EN KLIMAATACTIE (LIFE)

09 02 01

Natuur en biodiversiteit

3.2

279 011 676

99 323 396

 

 

279 011 676

99 323 396

09 02 02

Circulaire economie en levenskwaliteit

3.2

179 112 556

71 129 430

602 000

602 000

179 714 556

71 731 430

09 02 03

Klimaatmitigatie en -adaptatie

3.2

128 608 139

48 625 000

 

 

128 608 139

48 625 000

09 02 04

Transitie naar schone energie

3.2

143 002 568

56 825 000

 

 

143 002 568

56 825 000

09 02 99

Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

09 02 99 01

Voltooiing van eerdere programma’s op het gebied van milieu en klimaatactie (LIFE) (voor 2021)

3.2

p.m.

221 000 000

 

 

p.m.

221 000 000

 

Artikel 09 02 99 — Subtotaal

 

p.m.

221 000 000

 

 

p.m.

221 000 000

 

Hoofdstuk 09 02 — Totaal

 

729 734 939

496 902 826

602 000

602 000

730 336 939

497 504 826

Toelichting

De kredieten van dit hoofdstuk dienen ter dekking van acties die bijdragen aan de overgang naar een schone, circulaire, energie-efficiënte, koolstofarme en klimaatbestendige economie, onder meer door de overgang naar schone energie, alsmede aan de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu en aan het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, en aldus bijdragen tot duurzame ontwikkeling.

In het kader van het LIFE-programma kan financiering worden verstrekt in een van de vormen als vastgesteld in het Financieel Reglement, met name subsidies, prijzen en aanbestedingen. Er kan ook financiering worden verstrekt in de vorm van financieringsinstrumenten in het kader van blendingverrichtingen, die worden uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EU) 2021/523.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2021/523 van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 2021 tot vaststelling van het InvestEU-programma en tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1017 (PB L 107 van 26.3.2021, blz. 1).

Verordening (EU) 2021/783 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (PB L 172 van 17.5.2021, blz. 53).

Referentiebesluiten

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s van 11 december 2019 — De Europese Green Deal (COM(2019) 640 final).

09 02 02
Circulaire economie en levenskwaliteit

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

179 112 556

71 129 430

602 000

602 000

179 714 556

71 731 430

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het specifieke subprogramma voor circulaire economie en levenskwaliteit van het LIFE-programma.

Dit subprogramma is bedoeld om de transitie naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte en klimaatbestendige economie mogelijk te maken en om de kwaliteit van het milieu te beschermen, te herstellen en te verbeteren.

Het ondersteunt projecten die gericht zijn op de uitvoering van de Europese Green Deal. Het betreft acties in verband met de overgang naar een hulpbronnenefficiënte economie, het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals lucht, water en bodem ter verwezenlijking van de ambitie om alle verontreiniging tot nul terug te dringen, de versterking van de uitvoering van milieuwetgeving, en de bevordering van goed milieubeheer.

Het omvat:

de financiering van innovatieve technieken, methoden en benaderingen om de doelstellingen van de wetgeving en het beleid van de Unie inzake milieu te verwezenlijken en om bij te dragen aan de kennisbasis en de toepassing van de beste praktijken;

de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van, het toezicht op en de handhaving van de desbetreffende wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie inzake milieu, onder meer door de governance op alle niveaus te verbeteren, met name door middel van capaciteitsopbouw onder publieke en private actoren en betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld;

de ondersteuning van acties die als katalysator moeten fungeren voor de grootschalige invoering van succesvolle technische en beleidsmatige oplossingen voor de tenuitvoerlegging van de desbetreffende wetgeving en beleidsmaatregelen van de Unie inzake milieu, door resultaten te dupliceren, verwante milieudoelstellingen te integreren in andere beleidsgebieden en in de praktijken in de publieke en private sector, duurzame investeringen te mobiliseren en de toegang tot financiering te verbeteren.

Met dit krediet kunnen ook de kosten van technische bijstand voor de selectie, monitoring, evaluatie en audit van projecten en van de ondersteuning voor communicatie, IT-acties, het organiseren van workshops, conferenties en bijeenkomsten alsook andere governance-activiteiten (met inbegrip van niet-gouvernementele organisaties die via exploitatiesubsidies worden gesteund) worden gefinancierd.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstig(e) artikel of post van de staat van ontvangsten).

EVA-EER

268 669

6 6 0 0

HOOFDSTUK 09 10 —   GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

09 10 01

Europees Agentschap voor chemische stoffen — Milieurichtlijnen en internationale verdragen

3.2

4 786 813

4 786 813

 

 

4 786 813

4 786 813

 

Reserves (30 02 02)

 

602 000

602 000

– 602 000

– 602 000

 

 

 

 

 

5 388 813

5 388 813

– 602 000

– 602 000

4 786 813

4 786 813

09 10 02

Europees Milieuagentschap

3.2

51 879 007

51 879 007

 

 

51 879 007

51 879 007

 

Reserves (30 02 02)

 

2 301 604

2 301 604

 

 

2 301 604

2 301 604

 

 

 

54 180 611

54 180 611

 

 

54 180 611

54 180 611

 

Hoofdstuk 09 10 — Totaal

 

56 665 820

56 665 820

 

 

56 665 820

56 665 820

 

Reserves (30 02 02)

 

2 903 604

2 903 604

– 602 000

– 602 000

2 301 604

2 301 604

 

Totaal inclusief reserves

 

59 569 424

59 569 424

– 602 000

– 602 000

58 967 424

58 967 424

Toelichting

De kredieten uit hoofde van dit hoofdstuk dienen ter dekking van de administratieve en de personeelsuitgaven van de gedecentraliseerde agentschappen (titels 1 en 2) en, in voorkomend geval, de beleidsuitgaven met betrekking tot het werkprogramma (titel 3).

De personeelsformatie van de agentschappen is opgenomen in de bijlage “Personeel” bij deze afdeling.

De agentschappen moeten het Europees Parlement en de Raad in kennis stellen van elke overdracht van kredieten tussen administratieve en beleidsuitgaven.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven van derde landen (de EVA-staten uit hoofde van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, of andere derde landen) ontvangen bijdragen voor deelname aan programma’s van de Unie, bedragen teruggestort overeenkomstig artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/715 van de Commissie van 18 december 2018 houdende de financiële kaderregeling van de bij het VWEU en het Euratom-Verdrag opgerichte organen, bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 122 van 10.5.2019, blz. 1) en eventuele andere bestemmingsontvangsten die in de staat van ontvangsten zijn opgenomen, aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

09 10 01
Europees Agentschap voor chemische stoffen — Milieurichtlijnen en internationale verdragen

Cijfers (Gesplitste kredieten)

 

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 10 01

4 786 813

4 786 813

 

 

4 786 813

4 786 813

Reserves (30 02 02)

602 000

602 000

– 602 000

– 602 000

 

 

Totaal

5 388 813

5 388 813

– 602 000

– 602 000

4 786 813

4 786 813

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de gemaakte personeelsuitgaven, administratieve uitgaven en beleidsuitgaven die voortvloeien uit de activiteiten van het Europees Agentschap voor chemische stoffen in verband met de uitvoering van wetgeving inzake de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, inzake persistente organische verontreinigende stoffen, inzake afval en inzake de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.

Totale bijdrage Unie

5 509 490

Waarvan afkomstig van de terugvordering van overschotten

(ontvangstenartikel 6 6 2)

120 677

In de begroting opgenomen bedrag

5 388 813

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstig(e) artikel of post van de staat van ontvangsten):

EVA-EER

157 892

6 6 0 0

Rechtsgronden

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).

Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109).

Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 45).

Richtlijn (EU) 2020/2184 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 435 van 23.12.2020, blz. 1).

Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030 (PB L 114 van 12.4.2022, blz. 22).

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020 (COM (2020) 798 final).

HOOFDSTUK 09 20 —   PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

09 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

09 20 01

Proefprojecten

3.2

5 200 000

4 703 289

 

 

5 200 000

4 703 289

09 20 02

Voorbereidende acties

3.2

p.m.

7 241 303

 

 

p.m.

7 241 303

09 20 04

Acties gefinancierd uit hoofde van de prerogatieven van de Commissie en bijzondere bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend

09 20 04 01

Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

 

 

 

4 150 000

1 565 679

4 150 000

1 565 679

 

Artikel 09 20 04 — Subtotaal

 

 

 

4 150 000

1 565 679

4 150 000

1 565 679

 

Hoofdstuk 09 20 — Totaal

 

5 200 000

11 944 592

4 150 000

1 565 679

9 350 000

13 510 271

09 20 04
Acties gefinancierd uit hoofde van de prerogatieven van de Commissie en bijzondere bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend

09 20 04 01
Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

 

 

4 150 000

1 565 679

4 150 000

1 565 679

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor de uitvoering van het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM).

Het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) is bedoeld om broeikasgasemissies aan te pakken die in de in de voorgestelde verordening bedoelde goederen zijn ingebed, bij de invoer van die goederen in het douanegebied van de Unie, teneinde het risico van koolstoflekkage te voorkomen. Het CBAM zal een aanvulling vormen op het bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie doordat er gelijkwaardige regels worden toegepast op de invoer van de in de voorgestelde verordening bedoelde goederen in het douanegebied van de Unie.

Referentiebesluiten

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad, door de Commissie ingediend op 14 juli 2021, tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (COM(2021) 564 final).

TITEL 16

UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

16 01

ONDERSTEUNENDE ADMINISTRATIEVE UITGAVEN BUITEN DE IN HET MEERJARIG FINANCIEEL KADER VASTGESTELDE JAARLIJKSE MAXIMA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

16 02

MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)

50 000 000

80 000 000

 

 

50 000 000

80 000 000

16 03

ONDERSTEUNING VAN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN KOOLSTOFARME TECHNOLOGIEËN EN PROCESSEN IN HET KADER VAN HET EMISSIEHANDELSSYSTEEM (ETS)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

16 04

GARANTIE VAN DE EUROPESE UNIE VOOR TEN BEHOEVE VAN LIDSTATEN OPGENOMEN EN VERSTREKTE LENINGEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

16 05

OVERIGE UITGAVEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 16 — Totaal

50 000 000

80 000 000

 

 

50 000 000

80 000 000

HOOFDSTUK 16 02 —   MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

16 02

MOBILISERING VAN SOLIDARITEITSMECHANISMEN (SPECIALE INSTRUMENTEN)

16 02 01

Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

16 02 01 01

Steun aan lidstaten in verband met gebeurtenissen die in aanmerking komen voor steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

S

50 000 000

50 000 000

 

 

50 000 000

50 000 000

16 02 01 02

Steun aan landen waarmee over toetreding tot de Europese Unie wordt onderhandeld in verband met gebeurtenissen die in aanmerking komen voor steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

S

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 16 02 01 — Subtotaal

 

50 000 000

50 000 000

 

 

50 000 000

50 000 000

16 02 02

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG)

S

p.m.

30 000 000

 

 

p.m.

30 000 000

16 02 03

Brexitaanpassingsreserve (BAR)

S

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

16 02 04

Herstel- en veerkrachtfaciliteit - bijdrage uit de reserve voor aanpassing aan de Brexit

 

 

 

 

 

p.m.

p.m.

16 02 99

Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

16 02 99 01

Voltooiing van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (vóór 2021)

S

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Artikel 16 02 99 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 16 02 — Totaal

 

50 000 000

80 000 000

 

 

50 000 000

80 000 000

Toelichting

Dit hoofdstuk dient voor de opvoering van kredieten voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers en de reserve voor aanpassing aan de brexit, alle speciale instrumenten die zijn opgenomen in Verordening (EU, Euratom) 2020/2093.

Overeenkomstig de artikelen 21, 22 en 24 van het Financieel Reglement geven in de staat van ontvangsten geboekte bestemmingsontvangsten aanleiding tot de opvoering van overeenkomstige kredieten en tot uitvoering onder dit hoofdstuk.

De desbetreffende geraamde bedragen en de overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten worden waar mogelijk in de relevante begrotingsonderdelen vermeld.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11).

Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28).

16 02 04
Herstel- en veerkrachtfaciliteit - bijdrage uit de reserve voor aanpassing aan de Brexit

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

 

 

 

 

p.m.

p.m.

Toelichting

Dit krediet dient ter aanvulling van de middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit naar aanleiding van een verzoek van een lidstaat of lidstaten om de voorlopige toewijzing als bedoeld in Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1803 van de Commissie van 8 oktober 2021 geheel of gedeeltelijk over te dragen overeenkomstig artikel 4 bis van Verordening (EU) 2021/1755. Overgedragen middelen worden uitgevoerd overeenkomstig de regels van de herstel- en veerkrachtfaciliteit en ten voordele van de betrokken lidstaat/lidstaten.

TITEL 20

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

20 01

LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

2 652 971 000

2 652 971 000

945 000

945 000

2 653 916 000

2 653 916 000

20 02

ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN

274 990 584

274 990 584

524 591

524 591

275 515 175

275 515 175

20 03

ADMINISTRATIEVE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

897 445 223

897 445 223

 

 

897 445 223

897 445 223

20 04

UITGAVEN DIE VERBAND HOUDEN MET INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

232 802 304

232 802 304

 

 

232 802 304

232 802 304

20 10

GEDECENTRALISEERDE AGENTSCHAPPEN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

20 20

PROEFPROJECTEN, VOORBEREIDENDE ACTIES, RECHTEN EN ANDERE ACTIES

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titel 20 — Totaal

4 058 209 111

4 058 209 111

1 469 591

1 469 591

4 059 678 702

4 059 678 702

HOOFDSTUK 20 01 —   LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

20 01

LEDEN, AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

20 01 01

Leden

20 01 01 01

Salarissen, toelagen en betalingen voor de leden van de instelling

7.2

11 228 000

 

11 228 000

20 01 01 02

Overige beheersuitgaven van leden van de instelling

7.2

3 102 000

 

3 102 000

20 01 01 03

Vergoedingen van gewezen leden

7.2

p.m.

 

p.m.

 

Artikel 20 01 01 — Subtotaal

 

14 330 000

 

14 330 000

20 01 02

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

20 01 02 01

Salarissen en vergoedingen — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

7.2

2 444 004 000

764 000

2 444 768 000

20 01 02 02

Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

7.2

14 006 000

181 000

14 187 000

20 01 02 03

Salarissen en vergoedingen — Delegaties van de Unie

7.2

141 550 000

 

141 550 000

20 01 02 04

Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Delegaties van de Unie

7.2

8 221 000

 

8 221 000

 

Artikel 20 01 02 — Subtotaal

 

2 607 781 000

945 000

2 608 726 000

20 01 03

Tijdelijk bij nationale overheidsdiensten, internationale organisaties of overheids- of particuliere instellingen of ondernemingen gedetacheerde ambtenaren

7.2

200 000

 

200 000

20 01 04

Terbeschikkinggestelde, van het ambt ontheven of ontslagen ambtenaren

7.2

8 992 000

 

8 992 000

20 01 05

Personeelsbeleid en -beheer

20 01 05 01

Medische dienst

7.2

5 576 000

 

5 576 000

20 01 05 02

Kinderopvangvoorzieningen

7.2

6 073 000

 

6 073 000

20 01 05 03

Andere sociale uitgaven

7.2

5 787 000

 

5 787 000

20 01 05 04

Mobiliteit

7.2

1 751 000

 

1 751 000

20 01 05 05

Uitgaven voor vergelijkende onderzoeken, selectie en aanwerving

7.2

2 481 000

 

2 481 000

 

Artikel 20 01 05 — Subtotaal

 

21 668 000

 

21 668 000

 

Hoofdstuk 20 01 — Totaal

 

2 652 971 000

945 000

2 653 916 000

20 01 02
Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Toelichting

Op de salarissen is een extra forfaitaire verlaging van 1,8 procentpunten toegepast.

20 01 02 01
Salarissen en vergoedingen — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

2 444 004 000

764 000

2 444 768 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven ten behoeve van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat op de lijst van het aantal ambten voorkomt, met uitzondering van de in derde landen tewerkgestelde personeelsleden:

de salarissen, vergoedingen en andere aan de salarissen gekoppelde betalingen;

de ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten in het land van herkomst van tijdelijke functionarissen;

diverse toelagen en vergoedingen;

de vergoedingen aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen voor continudienst, ploegendienst of verplichte beschikbaarheid op het werk en/of thuis;

de vergoeding bij ontslag wegens gebleken ongeschiktheid van ambtenaren op proef;

de vergoeding bij opzegging door de instelling van overeenkomsten met tijdelijke functionarissen;

de vergoeding van uitgaven voor woningbeveiliging van ambtenaren die werkzaam zijn in de vertegenwoordigingen van de Commissie in de Unie en in delegaties van de Unie op het grondgebied van de Unie;

de vaste vergoedingen en de vergoedingen volgens uurtarief voor overuren van de ambtenaren van de functiegroep AST, die niet volgens de desbetreffende regeling met vrije tijd konden worden gecompenseerd;

de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, alsmede de aanpassingscoëfficiënten op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van tewerkstelling wordt overgeboekt;

de kosten van eventuele actualiseringen van de bezoldigingen in de loop van het begrotingsjaar.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

Andere bestemmingsontvangsten

46 010 070

3 2 0 1

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 01 02 02
Uitgaven en vergoedingen voor aanwerving, overplaatsing en beëindiging van de dienst — Centrale diensten en vertegenwoordigingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

14 006 000

181 000

14 187 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven ten behoeve van de ambtenaren en de tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden dat op de lijst van het aantal ambten voorkomt, met uitzondering van de in derde landen tewerkgestelde personeelsleden:

de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die, na hun indiensttreding of ingevolge hun aanstelling op een andere plaats van tewerkstelling, moeten verhuizen, alsmede bij de definitieve stopzetting van hun beroepsbezigheden gevolgd door een herinrichting op een andere plaats;

de kosten van verhuizing die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die, na hun indiensttreding of ingevolge hun aanstelling op een andere plaats van tewerkstelling, moeten verhuizen, alsmede bij de definitieve stopzetting van hun beroepsbezigheden gevolgd door een herinrichting op een andere plaats;

de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

de tijdelijke kosten in verband met ambtenaren die vóór de toetreding in een nieuwe lidstaat zijn tewerkgesteld en van wie wordt gevraagd om na de datum van toetreding in dat land in dienst te blijven; voor deze ambtenaren gelden, bij wijze van uitzondering, de financiële en de materiële voorwaarden die vóór de toetreding door de Commissie werden toegepast overeenkomstig bijlage X van het Statuut en de Regeling.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

HOOFDSTUK 20 02 —   ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

20 02

ANDER PERSONEEL EN UITGAVEN INZAKE PERSONEN

20 02 01

Extern personeel — Centrale diensten

20 02 01 01

Arbeidscontractanten

7.2

90 806 902

122 591

90 929 493

20 02 01 02

Uitzendkrachten en technisch-administratieve bijstand ter ondersteuning van verschillende activiteiten

7.2

13 193 435

 

13 193 435

20 02 01 03

Ambtenaren uit de lidstaten die tijdelijk zijn gedetacheerd bij de instelling

7.2

42 459 647

 

42 459 647

 

Artikel 20 02 01 — Subtotaal

 

146 459 984

122 591

146 582 575

20 02 02

Extern personeel — Vertegenwoordigingen van de Commissie

20 02 02 01

Arbeidscontractanten

7.2

18 214 000

 

18 214 000

20 02 02 02

Plaatselijke functionarissen

7.2

1 540 000

 

1 540 000

20 02 02 03

Uitzendkrachten

7.2

500 000

 

500 000

20 02 02 04

Overuren van extern personeel

7.2

10 000

 

10 000

 

Artikel 20 02 02 — Subtotaal

 

20 264 000

 

20 264 000

20 02 03

Extern personeel — Delegaties van de Unie

20 02 03 01

Arbeidscontractanten

7.2

718 000

 

718 000

20 02 03 02

Plaatselijke functionarissen

7.2

9 505 000

 

9 505 000

20 02 03 03

Uitzendkrachten

7.2

66 000

 

66 000

20 02 03 04

Opleiding van jonge deskundigen en gedetacheerde nationale deskundigen

7.2

2 152 000

 

2 152 000

20 02 03 05

Kosten van ander personeel en betaling voor andere diensten

7.2

411 000

 

411 000

 

Artikel 20 02 03 — Subtotaal

 

12 852 000

 

12 852 000

20 02 04

Kosten voor de organisatie van stages voor afgestudeerden bij de instelling

7.2

14 478 000

 

14 478 000

20 02 05

Bijzondere adviseurs

7.2

997 000

 

997 000

20 02 06

Overige beheersuitgaven — Centrale diensten

20 02 06 01

Dienstreizen en representatiekosten

7.2

38 023 000

75 000

38 098 000

20 02 06 02

Kosten voor vergaderingen, deskundigengroepen en conferenties

7.2

14 992 000

200 000

15 192 000

20 02 06 03

Vergaderingen van comités

7.2

6 783 000

27 000

6 810 000

20 02 06 04

Studies en raadplegingen

7.2

3 550 000

100 000

3 650 000

20 02 06 05

Bijscholing en managementopleidingen

7.2

10 020 000

 

10 020 000

 

Artikel 20 02 06 — Subtotaal

 

73 368 000

402 000

73 770 000

20 02 07

Overige beheersuitgaven — Delegaties van de Unie

20 02 07 01

Dienstreizen en representatiekosten

7.2

3 573 600

 

3 573 600

20 02 07 02

Bijscholing

7.2

450 000

 

450 000

 

Artikel 20 02 07 — Subtotaal

 

4 023 600

 

4 023 600

20 02 08

Taalcursussen

7.2

2 548 000

 

2 548 000

 

Hoofdstuk 20 02 — Totaal

 

274 990 584

524 591

275 515 175

20 02 01
Extern personeel — Centrale diensten

20 02 01 01
Arbeidscontractanten

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

90 806 902

122 591

90 929 493

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven, die op het grondgebied van de Unie worden gedaan:

de bezoldiging van arbeidscontractanten (in de zin van titel IV van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), het stelsel van sociale verzekering voor arbeidscontractanten van de instelling, en de kosten van aanpassingscoëfficiënten die op de bezoldiging van dergelijke personeelsleden van toepassing zijn;

de bedragen die nodig zijn om arbeidscontractanten die personen met een handicap begeleiden, te vergoeden;

de kosten van eventuele actualiseringen van de bezoldigingen in de loop van het begrotingsjaar.

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER

192 204

6 6 0 0

Andere landen

2 981 432

6 0 1 0, 6 0 3 2, 6 0 3 3, 6 5 0 0, 6 5 2 0

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Modaliteiten in verband met de aanstelling en de bezoldiging en andere financiële voorwaarden vastgesteld door de Commissie.

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 22 juni 2005 betreffende de gedragscode ten aanzien van de aanwerving van mensen met een handicap.

20 02 06
Overige beheersuitgaven — Centrale diensten

20 02 06 01
Dienstreizen en representatiekosten

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

38 023 000

75 000

38 098 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Dienstreizen:

vervoerskosten, met inbegrip van de kosten die verband houden met het opstellen van plaatsbewijzen en reserveringen, dagvergoedingen en bijkomende of bijzondere kosten bij dienstreizen voor het onder het statuut vallende personeel van de Commissie, alsmede voor de nationale of internationale deskundigen of ambtenaren welke bij de diensten van de Commissie zijn gedetacheerd (terug te ontvangen bedragen van kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen van de Unie of voor rekening van derden, vormen bestemmingsontvangsten). Indien mogelijk maakt de Commissie gebruik van luchtvaartmaatschappijen die collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten en de ter zake geldende IAO-verdragen naleven.

Representatiekosten:

kosten in verband met representatieverplichtingen namens de Commissie in het belang van de dienst, die voor vergoeding in aanmerking komen (er bestaat geen representatieverplichting jegens ambtenaren of andere personeelsleden van de Commissie of van andere instellingen van de Unie).

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 02
Kosten voor vergaderingen, deskundigengroepen en conferenties

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

14 992 000

200 000

15 192 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Vergaderingen van deskundigen:

vergoeding van de kosten voor de werking van door de Commissie ingestelde of bijeengeroepen deskundigengroepen: reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen die worden uitgenodigd om deel te nemen aan studiegroepen en werkgroepen, en de overige kosten van dergelijke vergaderingen, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur in de plaatsen van vestiging van de instellingen of in de externe vertegenwoordigingen (deskundigen worden vergoed op basis van de besluiten van de Commissie).

Conferenties:

uitgaven voor door de Commissie georganiseerde conferenties, congressen en vergaderingen met het oog op de uitvoering van het beleid op de verschillende gebieden, evenals uitgaven voor een netwerk voor organen en instellingen op het gebied van financiële controle, inclusief een jaarlijkse bijeenkomst tussen deze organisaties en leden van de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, zoals gevraagd in paragraaf 88 van de resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2006 met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie over het begrotingsjaar 2004, afdeling III — Commissie (PB L 340 van 6.12.2006, blz. 5);

uitgaven met betrekking tot de organisatie van conferenties, studiebijeenkomsten, opleidingscursussen en stages voor de ambtenaren van de lidstaten die de door de Uniefondsen gefinancierde acties of de inning van eigen middelen van de Unie beheren of controleren of meewerken aan het Uniesysteem van statistieken, alsmede uitgaven voor de ambtenaren van de staten van Midden- en Oost-Europa die de in het kader van de Unieprogramma’s gefinancierde acties beheren of controleren;

uitgaven in verband met de opleiding van ambtenaren uit derde landen, wanneer de uitoefening van hun beheers- of controlefunctie rechtstreeks verband houdt met de bescherming van de financiële belangen van de Unie;

uitgaven voor de deelneming door de Commissie aan conferenties, congressen en vergaderingen;

inschrijvingskosten voor conferenties, met uitsluiting van uitgaven voor vorming;

de kosten voor deelname aan beroepsorganisaties en wetenschappelijke organisaties;

de kosten voor verfrissingen, en incidenteel voor lichte maaltijden, die tijdens interne vergaderingen worden verstrekt.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 03
Vergaderingen van comités

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

6 783 000

27 000

6 810 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Vergaderingen van comités:

reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen die zijn opgeroepen in het kader van de krachtens het Verdrag en krachtens verordeningen van het Europees Parlement en de Raad of verordeningen van de Raad opgerichte comités, en overige kosten van de vergaderingen, voor zover deze niet worden gedekt door de bestaande infrastructuur in de plaatsen van vestiging van de instellingen of in de externe bureaus (deskundigen worden vergoed op basis van de besluiten van de Commissie).

Bestemmingsontvangsten (oorsprong, geraamde bedragen en overeenkomstige artikelen of posten van de staat van ontvangsten).

EVA-EER

819 500

6 6 0 0

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

20 02 06 04
Studies en raadplegingen

Cijfers (Niet-gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

3 550 000

100 000

3 650 000

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende gedecentraliseerde huishoudelijke uitgaven:

Studies en raadplegingen:

uitgaven voor het verrichten van gespecialiseerde studies en het verstrekken van advies onder contract door hooggekwalificeerde deskundigen (natuurlijke personen of rechtspersonen) in gevallen waarin de Commissie niet over het nodige personeel beschikt om deze rechtstreeks uit te voeren;

uitgaven voor de aankoop van reeds verrichte studies of voor abonnementen bij gespecialiseerde onderzoeksinstituten.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

TITEL 30

RESERVES

Artikel

Post

Omschrijving

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 01

RESERVES VOOR ADMINISTRATIEVE UITGAVEN

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

30 02

RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN

357 629 573

244 351 874

–3 937 270

–3 937 270

353 692 303

240 414 604

30 03

NEGATIEVE RESERVE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

30 04

SOLIDARITEITSMECHANISME (SPECIALE INSTRUMENTEN)

2 805 153 029

2 599 794 000

 

 

2 805 153 029

2 599 794 000

 

Titel 30 — Totaal

3 163 032 602

2 844 395 874

–3 937 270

–3 937 270

3 159 095 332

2 840 458 604

HOOFDSTUK 30 02 —   RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Omschrijving

FK

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

30 02

RESERVES VOOR BELEIDSUITGAVEN

30 02 01

Niet-gesplitste kredieten

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

30 02 02

Gesplitste kredieten

 

357 629 573

244 351 874

–3 937 270

–3 937 270

353 692 303

240 414 604

 

Hoofdstuk 30 02 — Totaal

 

357 629 573

244 351 874

–3 937 270

–3 937 270

353 692 303

240 414 604

30 02 02
Gesplitste kredieten

Cijfers (Gesplitste kredieten)

Kredieten 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

357 629 573

244 351 874

–3 937 270

–3 937 270

353 692 303

240 414 604

Toelichting

De kredieten in deze titel zijn uitsluitend bedoeld voor twee situaties: a) het ontbreken van een basishandeling voor de betrokken actie op het ogenblik van de vaststelling van de begroting; en b) indien er ernstige gronden zijn om te twijfelen aan de geschiktheid van de kredieten of aan de mogelijkheid om de kredieten die op de betrokken begrotingsonderdelen zijn opgevoerd, te gebruiken in omstandigheden die stroken met goed financieel beheer. De in dit artikel opgevoerde kredieten mogen enkel gebruikt worden na overschrijving overeenkomstig de procedure van artikel 31 van het Financieel Reglement.

Het gaat om de volgende kredieten (vastleggingskredieten, betalingskredieten):

1.

Artikel

02 10 01

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

2 520 000

2 520 000

2.

Artikel

02 10 04

Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging (Enisa)

610 000

610 000

3.

Artikel

02 10 06

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

842 000

842 000

4.

Artikel

04 03 01

Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit – Bijdrage uit rubriek 1

106 050 000

98 300 000

5.

Artikel

04 10 01

Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

1 950 000

1 950 000

6.

Artikel

07 10 07

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

3 666 000

3 666 000

7.

Artikel

08 05 01

Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten

48 725 000

28 225 000

8.

Artikel

09 10 02

Europees Milieuagentschap

2 301 604

2 301 604

9.

Artikel

13 05 01

Programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit — Bijdrage uit rubriek 5

30 000 000

30 000 000

10.

Artikel

13 06 01

Kortetermijninstrument voor gemeenschappelijke aanbestedingen op defensiegebied

157 027 699

72 000 000

 

 

 

Totaal

353 692 303

240 414 604

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).


AFDELING III

COMMISSION

PERSONEEL

Commissie

Administratie

Functiegroep en rang

 

Raming 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

24

24

AD 15

190

22

190

22

AD 14

637

31

637

31

AD 13

1 493

1 493

AD 12

1 488

44

1 488

44

AD 11

929

62

929

62

AD 10

1 417

21

1 417

21

AD 9

1 733

10

1 733

10

AD 8

1 474

26

1 474

26

AD 7

1 302

20

8

1 310

20

AD 6

638

10

638

10

AD 5

966

6

8

974

6

Subtotaal AD

12 291

252

16

12 307

252

AST 11

162

162

AST 10

180

10

180

10

AST 9

650

650

AST 8

571

12

571

12

AST 7

895

18

895

18

AST 6

644

19

644

19

AST 5

858

16

858

16

AST 4

483

483

AST 3

318

318

AST 2

39

13

39

13

AST 1

102

102

Subtotaal AST (1)

4 902

88

4 902

88

AST/SC 6

5

5

AST/SC 5

46

46

AST/SC 4

75

35

75

35

AST/SC 3

127

127

AST/SC 2

290

290

AST/SC 1

630

630

Subtotaal AST/SC

1 173

35

1 173

35

Totaal

18 366

375

16

18 382

375

Totaal-Generaal (2)

18 741  (3)  (4)

16

18 757  (3)  (4)

Door de Europese Unie opgerichte organen met rechtspersoonlijkheid

Gedecentraliseerde agentschappen

Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau)

Functiegroep en rang

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC) — Bureau

Raming 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

AD 12

1

1

AD 11

1

1

AD 10

2

2

AD 9

3

3

AD 8

2

2

AD 7

2

1

3

AD 6

1

1

AD 5

Subtotaal AD

13

1

14

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

1

1

AST 5

1

1

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotaal AST

3

3

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotaal AST/SC

Totaal

16

1

17

Totaal-Generaal

16

1

17

Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Functiegroep en rang

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Raming 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

4

4

AD 12

3

3

AD 11

7

7

AD 10

6

6

AD 9

9

9

AD 8

15

15

AD 7

15

5

20

AD 6

6

6

AD 5

5

6

11

Subtotaal AD

71

11

82

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

3

3

AST 5

6

6

AST 4

4

4

AST 3

AST 2

AST 1

Subtotaal AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

AST/SC 2

AST/SC 1

Subtotaal AST/SC

1

1

Totaal

85

11

96

Totaal-Generaal

85

11

96

Uitvoerende agentschappen

Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA)

Functiegroep en rang

Europees Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Digitaal beleid (HADEA)

Raming 2023

Gewijzigde begroting nr. 1/2023

Nieuw bedrag

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

AD 14

9

9

AD 13

6

6

AD 12

10

10

AD 11

8

8

AD 10

5

5

AD 9

8

8

AD 8

10

10

AD 7

9

9

AD 6

11

11

AD 5

29

1

30

Subtotaal AD

105

1

106

AST 11

1

1

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

4

4

AST 5

2

-1

1

AST 4

AST 3