EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2563

Verordening (EU) 2022/2563 van de Raad van 19 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

ST/15067/2022/INIT

OJ L 330, 23.12.2022, p. 109–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj

23.12.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 330/109


VERORDENING (EU) 2022/2563 VAN DE RAAD

van 19 december 2022

tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om een toereikende en ononderbroken aanvoer te waarborgen van bepaalde landbouw- en industrieproducten die in de Unie in ontoereikende mate worden vervaardigd, en zo verstoringen van de markt voor die producten te voorkomen, zijn bij Verordening (EU) 2021/2283 van de Raad (1) autonome tariefcontingenten van de Unie (“contingenten”) geopend. Binnen de grenzen van deze tariefcontingenten kunnen de betrokken producten tegen een verlaagd recht of een nulrecht in de Unie worden ingevoerd.

(2)

Omdat het in het belang van de Unie is om een passende aanvoer van bepaalde industrieproducten te waarborgen, en gelet op het feit dat er in de Unie niet in toereikende mate identieke, gelijkwaardige of vervangende producten worden vervaardigd, moeten er voor een passende hoeveelheid van de producten in kwestie nieuwe tariefcontingenten met nulrecht worden geopend met volgnummers 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 en 09.2931.

(3)

Aangezien de tariefcontingenten met volgnummers 09.2723 en 09.2763 ontoereikend zijn geworden om nog langer aan de behoeften van de marktdeelnemers in de Unie te kunnen voldoen, moet de omschrijving van de onder die contingenten vallende producten. De vermelding van de toepasselijke Taric-code voor die producten moet daarom worden gewijzigd.

(4)

Omdat het in het belang van de Unie is om een passende aanvoer van bepaalde industrieproducten te waarborgen, moet de hoeveelheid van de contingenten met volgnummers 09.2563, 09.2682, 09.2828 en 09.2854 worden verhoogd.

(5)

Omdat de productiecapaciteit voor bepaalde industrieproducten in de Unie is verhoogd, moet de hoeveelheid van de contingenten met volgnummers 09.2575 en 09.2913 worden verlaagd.

(6)

Voor de contingenten met volgnummers 09.2583, 09.2819, 09.2839 en 09.2855 moet de contingentperiode worden verlengd en de omvang van het contingent jaarlijks worden aangepast omdat de tariefcontingenten slechts voor een periode van zes maanden waren geopend en het nog altijd in het belang van de Unie is om ze te handhaven.

(7)

Aangezien het niet langer in het belang van de Unie is om de contingenten met volgnummers 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 en 09.2880 te handhaven, moeten die contingenten met ingang van 1 januari 2023 worden gesloten.

(8)

De betrekkingen tussen de Unie en Rusland zijn de afgelopen jaren verslechterd, met name als gevolg van Ruslands veronachtzaming van het internationaal recht en de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Op 6 oktober 2022 heeft de Raad een achtste pakket sancties tegen Rusland aangenomen wegens de aanhoudende aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de gemelde wreedheden van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

(9)

Rusland is weliswaar lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar de Unie kan zich beroepen op de uitzonderingen in het kader van de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (de “WTO-Overeenkomst”), en met name artikel XXI van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel (GATT) 1994, met name wat betreft de verplichting om aan uit Rusland ingevoerde producten de voordelen toe te kennen die worden toegekend aan soortgelijke producten die uit andere landen worden ingevoerd (meestbegunstigingsbehandeling).

(10)

Door verslechterde betrekkingen tussen de Unie en Rusland en om de samenhang met het optreden en de beginselen van de Unie op het gebied van het externe optreden van de Unie te waarborgen, zou het niet passend zijn om de onder deze verordening vallende producten van oorsprong uit Rusland een rechtenvrije behandeling en meestbegunstigingsbehandeling toe te kennen. Daarom moeten de desbetreffende contingenten voor die producten worden opgeheven.

(11)

De betrekkingen tussen de Unie en Belarus zijn de afgelopen jaren door de veronachtzaming van het internationaal recht, de grondrechten en de mensenrechten door het Belarussische regime verslechterd. Daarnaast heeft Belarus de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne vanaf het eerste moment gesteund.

(12)

Sinds oktober 2020 heeft de Unie wegens aanhoudende mensenrechtenschendingen, de instrumentalisering van migranten en de betrokkenheid van Belarus bij de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne stapsgewijs beperkende maatregelen tegen Belarus ingesteld. Aangezien Belarus geen lid is van de Wereldhandelsorganisatie, is de Unie op grond van de WTO-overeenkomst niet verplicht om producten uit Belarus de meestbegunstigingsbehandeling toe te kennen. Bovendien bieden handelsovereenkomsten de mogelijkheid dat bepaalde maatregelen worden genomen die gerechtvaardigd zijn op basis van toepasselijke uitzonderingsclausules, met name uitzonderingen op het gebied van veiligheid.

(13)

Gezien de verslechterde betrekkingen tussen de Unie en Belarus en om de samenhang met het optreden en de beginselen van de Unie op het gebied van het externe optreden van de Unie te waarborgen, zou het niet passend zijn om de onder deze verordening vallende producten van oorsprong uit Belarus een rechtenvrije behandeling en meestbegunstigingsbehandeling toe te kennen. Daarom moeten de respectieve contingenten voor die producten worden geschrapt.

(14)

Om echter een toereikende aanvoer te waarborgen en ernstige verstoringen op sommige markten van de Unie te voorkomen, moeten de contingenten met volgnummers 09.2600, 09.2742, 09.2698 en 09.2835 voor bepaalde producten van oorsprong uit Rusland die onder Taric-codes 2712903910, 2926100010, 3204170030 en 7604291030 vallen, worden gehandhaafd. Die producten waren in de periode 2019-2021 goed voor meer dan 50 % van de totale waarde van de invoer in de Unie en er waren geen of maar enkele alternatieve leveranciers uit derde landen. De waarde van deze invoer zou erop wijzen dat de marktdeelnemers in de Unie in zeer hoge mate van deze invoer afhankelijk zijn en dat het opheffen van de contingenten deze marktdeelnemers met onevenredige problemen zou opzadelen.

(15)

Daarom is de opheffing van de schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief (GDT) voor bepaalde producten van oorsprong uit Rusland en Belarus passend en toegestaan op grond van artikel XXI van de GATT 1994 en de algemene regels betreffende rechten in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2), en met name het eerste deel, titel I, deel B, punt 1.

(16)

Zoals de Commissie heeft aangegeven in haar mededeling van 13 december 2011 inzake autonome tariefschorsingen en -contingenten (de “mededeling”), vormt de toekenning van contingenten een uitzondering op de toepassing van de rechten van het GDT. De herinvoering van die GDT-rechten op de invoer van oorsprong uit Ruslands of Belarus vormt derhalve een terugkeer naar de normale situatie. De beperkte opheffing van de schorsing van de tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Rusland of Belarus is dus geen beperkende of prohibitieve maatregel, maar heeft tot doel die landen te beletten indirect te profiteren van een unilaterale Uniemaatregel en de algehele samenhang van het optreden van de Unie te waarborgen.

(17)

Verordening (EU) 2021/2283 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(18)

Om te vermijden dat de toepassing van de tariefcontingentregeling wordt onderbroken en om te voldoen aan de richtsnoeren die in de mededeling zijn vastgesteld, moeten de wijzigingen waarin deze verordening voorziet met betrekking tot de contingenten voor de betrokken producten, toepassing vinden vanaf 1 januari 2023. Deze verordening moet derhalve met spoed in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) 2021/2283 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:

“4.   De schorsing waarin lid 2 voorziet, is niet van toepassing op producten van oorsprong uit Rusland, met uitzondering van de contingenten met volgnummers 09.2600, 09.2742, 09.2698 en 09.2835, of uit Berlarus.”.

2)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SÍKELA


(1)  Verordening (EU) 2021/2283 van de Raad van 20 december 2021 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1388/2013 (PB L 458 van 22.12.2021, blz. 33).

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

“BIJLAGE

Volgnummer

GN-code

TARIC

Omschrijving

Contingentperiode

Omvang van het contingent

Contingentrecht

09.2849

ex 0710 80 69

10

Paddenstoelen van de soort Auricularia polytricha, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren, bestemd voor de vervaardiging van “kant-en-klaar maaltijden” (1)  (2)

1.1-31.12

700  t

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Zoete kersen met toegevoegde alcohol, met een suikergehalte van niet meer dan 9 gewichtspercenten, met een diameter van niet meer dan 19,9 mm, met pit, bestemd om te worden verwerkt in chocoladeproducten (1)

1.1-31.12

1 000  t

10 %

09.2925

ex 2309 90 31

ex 2309 90 31

ex 2309 90 96

ex 2309 90 96

41

49

41

49

Toevoegingsmiddel voor diervoeding, op basis van droog gewicht bestaande uit:

68 of meer, maar niet meer dan 80 gewichtspercenten L-lysinesulfaat, en

niet meer dan 32 % andere bestanddelen, zoals koolhydraten en andere aminozuren

1.1-31.12

100 000  t

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak, ook indien in regelmatige vorm gesneden, met een douanewaarde van niet minder dan 450 EUR per 100 kg netto, bestemd om als dekblad of als omblad te worden gebruikt bij de vervaardiging van producten van onderverdeling 2402 10 00  (1)

1.1-31.12

3 000  t

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie

1.1-31.12

140 000  t

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Olierijke paraffinewas (CAS RN 64742-61-6)

1.1-31.12

100 000  t

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamidezuur (CAS RN 5329-14-6) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten, al dan niet met toevoeging van niet meer dan 5 % antiklontermiddel siliciumdioxide (CAS RN 112926-00-8)

1.1-31.12

27 000  t

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silicavulstof in de vorm van korrels, met een siliciumdioxidegehalte van 97 gewichtspercenten of meer

1.1-31.12

1 700  t

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Wolfraamtrioxide, met inbegrip van wolfraamoxide(blauw) (CAS RN 1314-35-8 of CAS RN 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000  t

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Koperhydroxidesulfaat (Cu4(OH)6(SO4)), hydraat (CAS RN 12527-76-3) met een zuiverheid van 98 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

240 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cesiumsulfaat (CAS RN 10294-54-9), in vaste vorm of als waterige oplossing met meer dan 48 gewichtspercenten, maar niet meer dan 52 gewichtspercenten cesiumsulfaat

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trichloorethyleen (CAS RN 79-01-6) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Broomchloormethaan (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600  t

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-dichloorbenzeen (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600  t

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propaan-1-ol (propylalcohol) (CAS RN 71-23-8)

1.1-31.12

15 000  t

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylmethanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1-31.12

20  t

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kresol (CAS RN 95-48-7) met een zuiverheidsgraad van 98,5 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

20 000  t

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropaan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Calciumacetylacetonaat (CAS RN 19372-44-2) met een zuiverheid van 95 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylmethylketon (CAS RN 765-43-5)

1.1-31.12

300  t

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Azijnzuur (CAS RN 64-19-7) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

1 000 000  t

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinylacetaat (CAS RN 108-05-4)

1.1-31.12

450 000  t

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Ethyltrifluoracetaat (CAS RN 383-63-1)

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoaat (CAS RN 24634-61-5)

1.1-31.12

8 250  t

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimethylfenylacetylchloride (CAS RN 55312-97-5)

1.1-31.12

700  t

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Diethyloxalaat (CAS RN 95-92-1)

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimethylsebacaat (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 000  t

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodecaandizuur (CAS RN 693-23-2) met een zuiverheid van meer dan 98,5 gewichtspercenten

1.1-31.12

8 000  t

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetylsalicylzuur (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120  t

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (CAS RN 2082-79-3) met:

een zeefdoorlaat van meer dan 99 gewichtspercenten bij een maaswijdte van 500 μm en

een smeltpunt van 49 °C of meer, maar niet meer dan 54 °C,

bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc (1)

1.1-31.12

380  t

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaerythritol-tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat) (CAS RN 6683-19-8)

met een zeefdoorlaat van meer dan 75 gewichtspercenten bij een maaswijdte van 250 μm en van meer dan 99 gewichtspercenten bij een maaswijdte van 500 μm en

een smeltpunt van 110 °C of meer, maar niet meer dan 125 °C,

bestemd voor de vervaardiging van op poedermengsels (poeders of geperste korrels) gebaseerde kant-en-klare stabilisatoren voor de verwerking van pvc (1)

1.1-31.12

140  t

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbonzuurdianhydride (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000  t

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Octadecylamine (CAS RN 124-30-1)

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1-31.12

1 700  t

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline (CAS RN 62-53-3) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

220 000  t

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-fluor-N-(1-methylethyl)benzeenamine (CAS RN 70441-63-3)

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenyleendiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800  t

0 %

09.2921

ex 2922 19 00

22

2-(dimethylamino)ethylacrylaat (CAS RN 2439-35-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

14 000  t

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lysinehydrochloride (CAS RN 657-27-2) of een waterige oplossing van L-lysine (CAS RN 56-87-1), bevattende 50 of meer gewichtspercenten L-lysine

1.1-31.12

300 000  t

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

(3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride (CAS RN 3327-22-8), in de vorm van een waterige oplossing bevattende 65 % of meer, maar niet meer dan 71 % (3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride

1.1-31.12

12 000  t

0 %

09.2922

ex 2923 90 00

88

Waterige oplossing bevattende 78 of meer, maar niet meer dan 82 gewichtspercenten [2-(acryloyloxy)ethyl]trimethylammoniumchloride (CAS RN 44992-01-0)

1.1-31.12

10 000  t

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamaat (CAS RN 55406-53-6)

1.1-31.12

450  t

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000  t

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 55 en post 6815  (1)

1.1-31.12

60 000  t

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Acrylonitril (CAS RN 107-13-1), bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij de posten 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 en 4002  (1)

1.1-31.12

40 000  t

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril (CAS RN 778-94-9)

1.1-31.12

900  t

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftyleendiisocyanaat (CAS RN 3173-72-6) met een zuiverheid van 90 gewichtspercenten of meer

1.1-31.12

300  t

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1-31.12

6 500  t

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]disulfide (CAS RN 56706-10-6)

1.1-31.12

6 000  t

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-chloor-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluorethoxy)methyl)benzoëzuur (CAS RN 120100-77-8)

1.1-31.12

300  t

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Hexadecyltrimethoxysilaan (CAS RN 16415-12-6) met een zuiverheid van ten minste 95 gewichtspercenten of meer, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van polyethyleen (1)

1.1-31.12

165 t

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehyde (furfuraldehyde)

1.1-31.12

10 000  t

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decaan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecaan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexaan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000  t

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1-31.12

220  t

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-pyridyl)ethanol (CAS RN 103-74-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

700  t

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600  t

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetra-azacyclododecaan (CAS RN 294-90-6) met een zuiverheid van 96 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

60  t

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(acetoacetylamino)benzimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-chloorthiofeen-2-carbonzuur (CAS RN 24065-33-6)

1.1-31.12

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-methoxybenzoyl)amino]sulfonyl]benzoylchloride (CAS RN 816431-72-8)

1.1-31.12

1 000  t

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400  t

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Kleurstof C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan C.I. Disperse Yellow 54 van 99 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

250  t

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparaten op basis van kleurstof C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) met een gehalte daarvan van 60 of meer, maar niet meer dan 85 gewichtspercenten

1.1-31.12

50  t

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Kleurstof C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) en preparaten op basis daarvan met een gehalte aan kleurstof C.I. Pigment Red 4 van 60 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

150  t

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Met soda flux gecalcineerde diatomeeënaarde

1.1-31.12

35 000  t

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Natriumlignosulfonaat (CAS RN 8061-51-6)

1.1-31.12

40 000  t

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfaatterpentijnolie

1.1-31.12

25 000  t

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Gomhars

1.1-31.12

280 000  t

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparaat bevattende 38 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten van pyrithionzink (INN) (CAS RN 13463-41-7) op basis van een waterige dispersie

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2923

ex 3808 94 20

40

Waterige oplossing bevattende:

10,0 % of meer, maar niet meer dan 11,3 % 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on,

3,0 % of meer, maar niet meer dan 4,1 % 2-methyl-2H-isothiazol-3-on,

een gecombineerde concentratie van isothiazolonen (CAS RN 55965-84-9) van 13,0 % of meer, maar niet meer dan 15,4 %,

18 % of meer, maar niet meer dan 22 % nitraten, berekend als natriumnitraat, en

5 % of meer, maar niet meer dan 8 % chloriden, berekend als natriumchloride

1.1-31.12

3 000  t

0 %

09.2926

ex 3811 21 00

31

Additief dat hoofdzakelijk bestaat uit:

fosfordithiozuur, gemengde O,O-bis (isobutyl en pentyl) esters, zinkzouten (CAS RN 68457-79-4),

8 of meer gewichtspercenten, maar niet meer dan 15 gewichtspercenten minerale olie,

gebruikt bij de vervaardiging van mengsels van additieven voor smeeroliën (1)

1.1-31.12

700  t

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Additieven, bestaande uit reactieproducten van difenylamine en vertakte nonenen met:

meer dan 20, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten 4-monononyldifenylamine, en

meer dan 50 maar niet meer dan 80 gewichtspercenten 4,4'-dinonyldifenylamine,

een totaal gewichtspercentage van 2,4-dinonyldifenylamine en 2,4′-dinonyldifenylamine van niet meer dan 5 %,

bestemd voor de vervaardiging van smeeroliën (1)

1.1-31.12

900  t

0 %

09.2927

ex 3811 29 00

80

Additieven bevattende:

meer dan 70 gewichtspercenten 2,5-bis(tert-nonyldithio)-[1,3,4]-thiadiazool (CAS RN 89347-09-1), en

meer dan 15 gewichtspercenten 5-(tert-nonyldithio)-1,3,4-thiadiazool-2(3H)-thion (CAS RN 97503-12-3),

voor gebruik bij de fabricage van smeeroliën (1)

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalysator, bestaande uit titaandioxide en wolfraamtrioxide

1.1-31.12

3 000  t

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Bereiding bevattende:

55 of meer doch niet meer dan 78 gewichtspercenten dimethylglutaraat (CAS RN 1119-40-0)

10 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten dimethyladipaat en (CAS RN 627-93-0)

niet meer dan 35 gewichtspercenten dimethylsuccinaat (CAS RN 106-65-0)

1.1-31.12

10 000  t

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mengsel van bis(3-triethoxysilylpropyl)sulfiden (CAS RN 211519-85-6)

1.1-31.12

9 000  t

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mengsel van plantsterolen in poedervorm, bevattende:

75 of meer gewichtspercenten sterolen en

niet meer dan 25 gewichtspercenten stanolen,

bestemd voor de vervaardiging van stanolen/sterolen of stanol/sterolesters (1)

1.1-31.12

2 500  t

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Mengsel, in korrelvorm, bevattende:

49 of meer, maar niet meer dan 50 gewichtspercenten bis[3-(triethoxysilyl)propyl]polysulfiden (CAS RN 211519-85-6), en

50 of meer, maar niet meer dan 51 gewichtspercenten roetzwart (CAS RN 1333-86-4),

waarvan 75 of meer gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,60 mm passeren, maar niet meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,25 mm passeren (bepaald volgens de methode ASTM D1511)

1.1-31.12

1 500  t

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Mengsel bevattende:

60 of meer, maar niet meer dan 90 gewichtspercenten 2-chloorpropeen (CAS RN 557-98-2),

8 of meer, maar niet meer dan 14 gewichtspercenten (Z)-1-chloorpropeen (CAS RN 16136-84-8),

5 of meer, maar niet meer dan 23 gewichtspercenten 2-chloorpropaan (CAS RN 75-29-6),

niet meer dan 6 gewichtspercenten 3-chloorpropeen (CAS RN 107-05-1), en

niet meer dan 1 gewichtspercent ethylchloride (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000  t

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(vinylbutyral) (CAS RN63148-65-2):

met 17,5 mol % of meer, maar niet meer dan 20 mol % hydroxylgroepen en

een gemiddelde deeltjesgrootte (D50) van meer dan 0,6 mm

1.1-31.12

12 500  t

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polymeermengsel van polycarbonaat en poly(methylmethacrylaat) met een gehalte aan polycarbonaat van 98,5 % of meer, in de vorm van pellets of korrels, met een lichtdoorlaatbaarheid van 88,5 % of meer, gemeten aan de hand van een proefmonster met een dikte van 4 mm bij een golflengte van λ = 400 nm (overeenkomstig ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000  t

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolymeer van poly(ethyleentereftalaat) en cyclohexaandimethanol, bevattende meer dan 10 gewichtspercenten cyclohexaandimethanol

1.1-31.12

60 000  t

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Vloeibare poly(methylhydrosiloxaan) met eindstandige trimethylsilylgroepen (CAS RN 63148-57-2) met een zuiverheid van 99,9 of meer gewichtspercenten

1.1-31.12

500  t

0 %

09.2931

ex 3911 90 11

10

Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-1,4-fenyleenisopropylideen-1,4-fenyleen) (CAS RN 25135-51-7 en CAS RN 25154-01-2), in een van de in aantekening 6, punt b), op dit hoofdstuk vermelde vormen, bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten additieven

1.1-31.12

6 300  t

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

35

Poly(oxy-1,4-fenyleensulfonyl-1,4-fenyleenoxy-4,4'-bifenyleen) (CAS RN’s 25608-64-4 en 25839-81-0), bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten additieven

1.1-31.12

5 000  t

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celluloseacetaatvlokken

1.1-31.12

75 000  t

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Natriumalginaat, geëxtraheerd uit bruin zeewier (CAS RN 9005-38-3), met

een gewichtsverlies bij drogen van niet meer dan 15 % (4 uur bij 105 °C),

een niet in water oplosbare fractie van niet meer dan 2 gewichtspercenten, berekend op de droge stof

1.1-31.12

2 000  t

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Natrium hyaluronaat, niet steriel, met:

een gewichtsgemiddeld moleculair gewicht (Mw) van niet meer dan 900 000 ,

een endotoxinegehalte van niet meer dan 0,008 endotoxine-eenheden (EU)/mg,

een ethanolgehalte van niet meer dan 1 gewichtspercent,

een isopropanolgehalte van niet meer dan 0,5 gewichtspercent

1.1-31.12

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Platen van polymethylmethacrylaat die voldoen aan de normen:

EN 4364(MIL-P-5425E) en DTD5592A, of

EN 4365 (MIL-P-8184) en DTD5592A

1.1-31.12

100  t

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blokken met celstructuur van geregenereerde cellulose, gedrenkt in water bevattende magnesiumchloride en quaternaire ammoniumverbindingen, waarvan de afmetingen 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) bedragen

1.1-31.12

1 700  t

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Ruwe witte eendraadsgarens van katoen

van gekamde vezels,

met een gemiddelde vezellengte van 36,5 mm of meer,

geproduceerd door middel van het compactringspinproces met pneumatische compressie,

met een scheursterkte van 26,5 cN/tex of meer (volgens ISO 2062:2009, bij een snelheid van 5 000 mm/min)

1.1-31.12

50 000  t

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Afval van synthetische vezels (incl. kammeling en garen afval) van nylon of andere polyamiden (PA6 en PA66).

1.1-31.12

10 000  t

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Gegummeerd textielweefsel met inlagen, met de volgende kenmerken:

met drie lagen,

de ene buitenste laag bestaat uit acrylweefsel,

de andere buitenste laag bestaat uit polyesterweefsel,

de middelste laag bestaat uit chloorbutylrubber,

de middelste laag heeft een gewicht van 452 g/m2 of meer maar niet meer dan 569 g/m2,

het textielweefsel heeft een totaalgewicht van 952 g/m2 of meer maar niet meer dan 1 159 g/m2, en

het textielweefsel heeft een totale dikte van 0,8 mm of meer maar niet meer dan 4 mm,

gebruikt bij de vervaardiging van het opvouwbare dak van motorvoertuigen (1)

1.1-31.12

375 000 m2

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Gaasweefsel van glasvezels bedekt met kunststof, met een gewicht van 120 g/m2 (± 10 g/m2), van het soort gebruikt voor de vervaardiging van insectenwerende rolhorren of van horren met een vaste omlijsting

1.1-31.12

3 000 000 m2

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folie en stroken van geraffineerd koper, elektrolytisch geproduceerd, met een dikte van 0,015 mm of meer

1.1-31.12

1 020  t

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Platen:

bestaande uit minstens één laag met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels,

aan een of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm,

met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 5,4 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2,

met een verliesfactor van minder dan 0,035 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2,

met een CTI (comparative tracking index) van 600 of meer

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Staven van aluminiumlegering met een diameter van 300,1 mm of meer, maar niet meer dan 533,4 mm

1.1-31.12

1 000  t

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Stroken of folie van een legering van aluminium en magnesium:

van een legering die voldoet aan de norm 5182-H19 of 5052-H19,

in rollen met een uitwendige diameter van minimaal 1 250  mm, maar niet meer dan 1 350  mm,

met een dikte (tolerantie –0,006 mm) van 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm of 0,20 mm,

met een breedte (tolerantie ± 0,3 mm) van 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm of 356 mm,

met een welvingstolerantie van niet meer dan 0,4 mm/750 mm,

met een vlakheidsmeting: I-unit ± 4,

met een treksterkte van meer dan (5182-H19) 365 MPa of (5052-H19) 320 MPa, en

met een rek A50 van meer dan (5182-H19) 3 % of (5052-H19) 2,5 %

bestemd voor de vervaardiging van lamellen voor jaloezieën (1)

1.1-31.12

600  t

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Ruw magnesium, bevattende 99,8 of meer gewichtspercenten magnesium

1.1-31.12

120 000  t

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnesiumpoeder:

met een zuiverheid van 98 of meer, maar niet meer dan 99,5 gewichtspercenten, en

met een deeltjesgrootte van 0,2 mm of meer, maar niet meer dan 0,8 mm

1.1-31.12

2 000  t

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Telescopische handgrepen van aluminium, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van reisartikelen (1)

1.1-31.12

1 500 000 stuks

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Pompkop voor hogedrukpomp met twee cilinders, gemaakt van gesmeed staal, met:

gefreesde hulpstukken met schroefdraad met een diameter van 10 of meer, maar niet meer dan 36,8 mm, en

geboorde brandstofkanalen met een diameter van 3,5 of meer, maar niet meer dan 10 mm

van de soort die wordt gebruikt in dieselinspuitsystemen

1.1-31.12

65 000 stuks

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Behuizing voor turbocompressorwiel, van gegoten aluminiumlegering of gietijzer:

hittebestendig tot 400°C,

met een gat van 30 mm of meer, maar niet meer dan 300 mm voor het inbrengen van het compressorwiel,

bestemd voor gebruik in de automobielindustrie (1)

1.1-31.12

4 000 000 stuks

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rollichamen met een logaritmisch profiel en een diameter van 25 mm of meer, maar niet meer dan 70 mm, of kogels met een diameter van 30 mm, maar niet meer dan 100 mm,

vervaardigd van 100Cr6-staal of 100CrMnSi6-4-staal (ISO 3290),

met een afwijking van 0,5 mm of minder, bepaald met de FBH-methode

bestemd voor gebruik in de windturbine-industrie (1)

1.1-31.12

600 000 stuks

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Messing kooien met de volgende kenmerken:

continu of centrifugaal gegoten,

gedraaid,

bevattende 35 gewichtspercenten of meer, maar niet meer dan 38 gewichtspercenten zink,

bevattende 0,75 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 1,25 gewichtspercent lood,

bevattende 1,0 gewichtspercent of meer, maar niet meer dan 1,4 gewichtspercent aluminium, en

met een treksterkte van 415 Pa of meer,

van de soort bestemd voor de vervaardiging van kogellagers

1.1-31.12

50 000 stuks

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Binnen- en buitenringen van staal, niet geslepen, buitenring met inwendige loopbaan/loopbanen, binnenring met een uitwendige loopbaan/loopbanen, met uitwendige diameters van:

14 mm of meer, maar niet meer dan 77 mm voor de binnenring, en

26 mm of meer, maar niet meer dan 101 mm voor de buitenring

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van lagers (1)

1.1.-30.6.

12 000 000 kg

0 %

09.2924

ex 8501 31 00

80

Elektronische actuator bestaande uit:

een gelijkstroommotor met een vermogen van minder dan 600 W,

voor gebruik met een voedingsspanning van 12 V tot 48 V,

met motorverbinding (plug-in verbinding),

met contactloze positiesensor,

geïntegreerd in een rechthoekige behuizing met een breedte van minder dan 100 mm en een lengte van minder dan 150 mm, met reductietandwiel en hefboom aan de aandrijfas van de motor bevestigd, of

in een cilindrische behuizing met een lengte van minder dan 150 mm en een diameter van minder dan 100 mm, met in de rotor van de motor geïntegreerde schroefdraad voor lineaire beweging van de geïntegreerde aandrijfstang

1.1-31.12

650 000 stuks

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

65

60

Elektrische eenfasewisselstroommotor, al dan niet met commutator

met een nominaal uitgangsvermogen van 180 W of meer,

met een ingangsvermogen van 150 W of meer, maar niet meer dan 2 700  W,

met een buitendiameter van meer dan 120 mm (± 0,2 mm), maar niet meer dan 135 mm (± 0,2 mm),

met een nominaal toerental van meer dan 10 000  tpm, maar niet meer dan 50 000  tpm,

al dan niet uitgerust met een luchtaanzuigventilator,

al dan niet met mechanische inrichting (rondsel, schroeven, versnellingsverbinding enz.) op de as,

bestemd voor de vervaardiging van huishoudelijke apparaten (1)

1.1-31.12

2 000 000 stuks

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Printplaat met leds:

al dan niet uitgerust met prisma's/lenzen, en

al dan niet voorzien van een of meer verbindingsstukken,

bestemd voor de vervaardiging van achtergrondverlichtingsmodules voor goederen van post 8528  (1)

1.1-31.12

115 000 000 stuks

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunctioneel toestel (instrumentenpaneel) met

een gebogen TFT-LCD-scherm (straal 750 mm) met aanraakgevoelige oppervlakken,

microprocessoren en geheugenchips,

een akoestische module en een luidspreker,

aansluitingen voor CAN, 3 × LIN-bus, LVDS en ethernet,

voor de bediening van verschillende functies (bv. chassis, verlichting) en

voor de weergave van situatiegerelateerde voertuig- en navigatiegegevens (bv. snelheid, kilometerteller, oplaadniveau van de tractiebatterij),

bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van personenauto’s met enkel een elektromotor voor voortbeweging van GS-onderverdeling 8703 80  (1)

1.1-31.12

66 900 stuks

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Bevestigingssteun, vervaardigd uit een aluminiumlegering, met montagegaten, al dan niet met bevestigingsmoeren, om de versnellingsbak indirect aan de carrosserie te bevestigen, bestemd voor de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (1)

1.1-31.12

200 000 stuks

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Fietsframes, vervaardigd van koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van fietsen (inclusief elektrische fietsen) (1)

1.1-31.12

600 000 stuks

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Frame, vervaardigd van aluminium of aluminium- en koolstofvezels en kunsthars, bestemd voor de vervaardiging van fietsen (met inbegrip van elektrische fietsen) (1)

1.1-31.12

9 600 000 stuks

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Geclusterd instrumentenpaneel met:

stappenmotoren,

analoge weergaven en wijzerplaten,

of zonder microprocessorschakelbord,

of zonder led-indicatoren of lcd-scherm

waarop ten minste wordt weergegeven:

de snelheid,

het toerental,

de motortemperatuur,

het brandstofpeil,

communicerend via CAN-BUS en K-LINE-protocollen,

bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van goederen bedoeld bij hoofdstuk 87 (1)

1.1-31.12

160 000 stuks

0 %

.

(1)  Schorsing van rechten is onderworpen aan douanetoezicht in het kader van de regeling bijzondere bestemming overeenkomstig artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013.

(2)  De schorsing van de douanerechten is echter niet van toepassing indien de behandeling wordt verricht door de kleinhandel of door horecabedrijven.”


Top