EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/361 van de Commissie van 17 december 2019 tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 67/112


GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) 2020/361 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2019

tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 2011/65/EU zijn de lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht, geen van de in bijlage II bij die richtlijn opgenomen gevaarlijke stoffen bevat. Die beperking geldt niet voor de vrijgestelde toepassingen die zijn vermeld in bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU.

(2)

De categorieën elektrische en elektronische apparatuur waarop Richtlijn 2011/65/EU van toepassing is, zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij die richtlijn.

(3)

Zeswaardig chroom is opgenomen in de lijst in bijlage II bij Richtlijn 2011/65/EU, als stof waarvoor beperkingen gelden.

(4)

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU is een vrijstelling opgenomen van de beperking voor het gebruik van zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing (“de vrijstelling”). Voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 zou de vrijstelling overeenkomstig artikel 5, lid 2, tweede alinea, van die richtlijn op 21 juli 2016 vervallen.

(5)

Op 20 januari 2015 heeft de Commissie een aanvraag om verlenging van de vrijstelling (“het verlengingsverzoek”) ontvangen, dat wil zeggen binnen de in artikel 5, lid 5, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde termijn. Overeenkomstig die bepaling blijft de vrijstelling geldig tot een besluit over het verlengingsverzoek is vastgesteld.

(6)

Bij de beoordeling van het verlengingsverzoek zijn belanghebbenden geraadpleegd overeenkomstig artikel 5, lid 7, van Richtlijn 2011/65/EU. De evaluatie, waarin rekening is gehouden met de besluiten van de Commissie betreffende vergunningen voor het in de handel brengen voor gebruik en/of voor het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (2), heeft geleid tot de conclusie dat de huidige vrijstelling voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 moet worden opgesplitst in twee subpunten waarvan de formulering de wetenschappelijke en technische vooruitgang wat de vervanging van zeswaardig chroom betreft duidelijk weerspiegelt, en die verschilt naargelang van de aard van de toepassing.

(7)

Zeswaardig chroom (Cr(VI)) wordt gebruikt als corrosiewerend middel in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten. Het wordt gebruikt om een laag aan de binnenkant van de stalen buizen te vormen om deze te beschermen tegen de koeloplossing, die bijtend ammoniak bevat.

(8)

Voor onder de huidige vrijstelling vallende toepassingen met een elektrisch ingangsvermogen ≥ 75 W en systemen die volledig met niet-elektrische verwarmingseenheden werken (wat overeenkomt met toepassingen met een hoge boilertemperatuur), is de vervanging of verwijdering van zeswaardig chroom wetenschappelijk en technisch nog altijd niet haalbaar vanwege het ontbreken van betrouwbare vervangende stoffen. Een vrijstelling voor deze toepassingen is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3) en zwakt de door die verordening geboden milieu- en gezondheidsbescherming derhalve niet af.

(9)

Daarom moet de gevraagde verlenging voor toepassingen die gebruikmaken van hoge boilertemperaturen overeenkomstig artikel 4, lid 3, en artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU tot en met 21 juli 2021 worden verleend. Gezien de resultaten van de lopende inspanningen om een betrouwbare vervangende stof te vinden, is het onwaarschijnlijk dat de duur van de vrijstelling negatieve gevolgen voor de innovatie zal hebben.

(10)

Toepassingen met een elektrisch ingangsvermogen < 75 W (wat overeenkomt met toepassingen met een lage boilertemperatuur) die momenteel onder de vrijstelling vallen, voldoen niet langer aan de verlengingsvoorwaarden van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 2011/65/EU, en het verlengingsverzoek moet derhalve worden afgewezen. Overeenkomstig artikel 5, lid 6, van die richtlijn moet de vrijstelling voor die toepassingen 12 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn vervallen.

(11)

Voor de categorieën 8, 9 en 11 blijft de huidige vrijstelling gelden gedurende de in artikel 5, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2011/65/EU vastgestelde perioden. De vervaldata moeten omwille van de juridische duidelijkheid worden gespecificeerd in bijlage III bij die richtlijn.

(12)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten moeten uiterlijk op 31 maart 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen en bekendmaken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april 2021.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 december 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.

(2)  Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (PB C 48 van 15.2.2017, blz. 9).

(3)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).


BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt punt 9 vervangen door:

“9

Zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten tot 0,75 gewichtsprocent in de koeloplossing

Geldt voor de categorieën 8, 9 en 11 en vervalt op:

21 juli 2021 voor de categorieën 8 en 9 met uitzondering van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en industriële meet- en regelapparatuur;

21 juli 2023 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van categorie 8;

21 juli 2024 voor industriële meet- en regelapparatuur van categorie 9, en voor categorie 11.

9(a)-I

Tot 0,75 gewichtsprocent zeswaardig chroom, gebruikt als corrosiewering in de koeloplossing voor koolstofstalen koelsystemen van absorptiekoelkasten (met inbegrip van minibars) die zijn ontworpen om volledig of gedeeltelijk met elektrische verwarmingseenheden te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen < 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden

Geldt voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10 en vervalt op 5 maart 2021.

9(a)-II

Tot 0,75 gewichtsprocent zeswaardig chroom, gebruikt als corrosiewering in de koeloplossing voor koolstofstalen koelsystemen van absorptiekoelsystemen:

die zijn ontworpen om volledig of gedeeltelijk met een elektrische verwarmingseenheid te werken, met een gemiddeld gebruikt elektrisch ingangsvermogen van ≥ 75 W bij constante bedrijfsomstandigheden;

die zijn ontworpen om volledig met niet-elektrische verwarmingseenheden te werken.

Geldt voor de categorieën 1 tot en met 7 en 10, en vervalt op 21 juli 2021.”


Top