EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0783

Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/783 van de Commissie van 12 juni 2020 tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de COVID-19-pandemie (Voor de EER relevante tekst)

C/2020/3743

OJ L 188, 15.6.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/783/oj

15.6.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 188/16


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/783 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2020

tot wijziging van Besluit 2012/757/EU wat betreft maatregelen voor de aanpassing van de periodiciteit van periodieke medische keuringen van spoorwegpersoneel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, als gevolg van de COVID-19-pandemie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (1), en met name artikel 5, lid 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten hebben de Commissie in kennis gesteld van moeilijkheden bij het verlengen van bepaalde certificaten of vergunningen van personeel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, die te wijten zijn aan de maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie.

(2)

Als gevolg van die maatregelen konden periodieke medische keuringen van personeel dat is belast met veiligheidskritieke taken, met uitzondering van machinisten, zoals beschreven in punt 4.7.2.2.1 van bijlage I bij Besluit 2012/757/EU van de Commissie (2), niet binnen de verplichte termijn worden verricht. Om de continuïteit van de dienst te waarborgen, moet de periode voor het verrichten van die keuringen met zes maanden worden verlengd. Dat belet niet dat aanvullende medische keuringen kunnen worden verricht of de periodiciteit kan worden verhoogd als de gezondheidstoestand van een personeelslid dat vereist.

(3)

Besluit 2012/757/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Door de COVID-19-pandemie is het mogelijk dat personeel dat is belast met veiligheidskritieke taken, sinds 1 maart 2020 niet binnen de verplichte termijn een periodieke keuring heeft kunnen ondergaan. Om rechtsonzekerheid te voorkomen, moet de verlenging van de periode waarin periodieke medische keuringen moeten worden verricht, derhalve ingaan op 1 maart 2020.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 51, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/797 bedoelde comité.

(6)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen als voorzien in dit besluit te waarborgen, dient dit besluit op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te treden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I bij Besluit 2012/757/EU wordt in punt 4.7.2.2.1 de volgende alinea toegevoegd:

“Onverminderd punt 4.7.2.2.3 betreffende aanvullende medische keuringen en/of psychologische beoordelingen, wordt in het geval dat een periodieke medische keuring verricht had moeten worden tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020, de periode waarin die keuring moet worden verricht met zes maanden verlengd. Die verlenging geldt niet als de arts de periodiciteit van de keuringen heeft verhoogd, tenzij de lidstaat anders beslist. De spoorwegonderneming en de infrastructuurbeheerder moeten beschikken over procedures om het risico te beperken dat personeel dat arbeidsongeschikt is, toch komt werken.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2020.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44.

(2)  Besluit 2012/757/EU van de Commissie van 14 november 2012 betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en verkeersleiding van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging van Beschikking 2007/756/EG (PB L 345 van 15.12.2012, blz. 1).


Top