Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0759

Verordening (EU) 2019/759 van de Commissie van 13 mei 2019 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van gezondheidsvoorschriften voor de invoer van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten) (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/21

OJ L 125, 14.5.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/759/oj

14.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/11


VERORDENING (EU) 2019/759 VAN DE COMMISSIE

van 13 mei 2019

tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van gezondheidsvoorschriften voor de invoer van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 9, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 853/2004 houdt aanzienlijke wijzigingen in voor de gezondheidsvoorschriften (voedselveiligheidsregels) en procedures die exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten naleven. In het bijzonder bevat die verordening bepaalde voorwaarden voor de invoer in de Unie van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten).

(2)

Bij Verordening (EU) 2017/185 van de Commissie (2) zijn overgangsmaatregelen vastgesteld die afwijken van deze voorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen invoeren die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten (samengestelde producten), met uitzondering van de in artikel 3, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie (3) bedoelde samengestelde producten, waarvoor op Unie-niveau nog geen gezondheidsvoorschriften voor invoer in de Unie zijn vastgesteld. Deze afwijking geldt tot en met 31 december 2020.

(3)

Bij Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad ("diergezondheidswetgeving") (4) zijn regels vastgesteld ter voorkoming en bestrijding van op dieren of mensen overdraagbare dierziekten. Zij is van toepassing op producten van dierlijke oorsprong en daarom ook op samengestelde producten in de zin van artikel 2, onder a), van Beschikking 2007/275/EG van de Commissie (5). Bij deze verordening worden, zodra zij van toepassing is, voorschriften vastgesteld voor binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen en gebieden. Deze verordening is van toepassing met ingang van 21 april 2021.

(4)

Om juridische duidelijkheid en consistentie te garanderen en de overgang naar de nieuwe regels voor exploitanten en bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, moet voor de nieuwe invoervoorwaarden voor samengestelde producten die vallen onder artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004 één toepassingsdatum worden aangehouden. Deze overgangsmaatregelen moeten daarom tot en met 20 april 2021 van toepassing blijven.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden overgangsmaatregelen vastgesteld voor de uitvoering van een aantal bepalingen van Verordening (EG) nr. 853/2004 voor een overgangsperiode van 1 januari 2021 tot en met 20 april 2021.

Artikel 2

Definities

In deze verordening wordt onder "samengesteld product" verstaan samengestelde producten in de zin van artikel 2, onder a), van Beschikking 2007/275/EG.

Artikel 3

Afwijking betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de invoer van levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten

In afwijking van artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn exploitanten van levensmiddelenbedrijven die levensmiddelen invoeren die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten, met uitzondering van de in artikel 3, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 28/2012 bedoelde samengestelde producten, vrijgesteld van de verplichtingen van artikel 6, lid 4, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

De invoer van dergelijke producten moet voldoen aan de invoervoorschriften inzake volksgezondheid van de lidstaat van invoer.

Artikel 4

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2021 tot en met 20 april 2021.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(2)  Verordening (EU) 2017/185 van de Commissie van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van een aantal bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 29 van 3.2.2017, blz. 21).

(3)  Verordening (EU) nr. 28/2012 van de Commissie van 11 januari 2012 tot vaststelling van voorschriften voor de certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG en Verordening (EG) nr. 1162/2009 (PB L 12 van 14.1.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving") (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

(5)  Beschikking 2007/275/EG van de Commissie van 17 april 2007 betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (PB L 116 van 4.5.2007, blz. 9).


Top