Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1370

Verordening (EU) 2017/1370 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel

OJ L 198, 28.7.2017, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1370/oj

28.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 198/24


VERORDENING (EU) 2017/1370 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 4 juli 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad (2) is een uniform visummodel ingevoerd.

(2)

Het gemeenschappelijke ontwerp voor de visumzelfklever, dat al twintig jaar wordt gebruikt, wordt als fraudegevoelig beschouwd in het licht van ernstige gevallen van namaak en fraude.

(3)

Bijgevolg moet een nieuw gemeenschappelijk ontwerp worden vastgesteld met modernere veiligheidskenmerken, die de visumzelfklever veiliger moeten maken en vervalsing moeten voorkomen.

(4)

Op verzoek van Ierland of het Verenigd Koninkrijk moet de Commissie passende regelingen treffen met de verzoekende lidstaat om met die lidstaat technische informatie uit te wisselen voor de doeleinden van het afgeven van nationale visa door die lidstaat.

(5)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de met name door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie erkende beginselen in acht.

(6)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad (3); het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van deze verordening en deze is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(7)

Deze verordening vormt een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad (4); Ierland neemt derhalve niet deel aan de vaststelling van deze verordening en deze is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(8)

Deze verordening vormt een handeling die op het Schengenacquis voortbouwt of anderszins daaraan is gerelateerd in de zin van respectievelijk artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van 2003, artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2005 en artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte van 2011.

(9)

Wat IJsland en Noorwegen betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (5) die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, onder B, van Besluit 1999/437/EG van de Raad (6).

(10)

Wat Zwitserland betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (7) die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, onder B, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang met artikel 3 van Besluit 2008/146/EG van de Raad (8).

(11)

Wat Liechtenstein betreft, vormt deze verordening een ontwikkeling van de bepalingen van het Schengenacquis in de zin van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (9), die vallen onder het gebied bedoeld in artikel 1, onder B, van Besluit 1999/437/EG, in samenhang met artikel 3 van Besluit 2011/350/EU van de Raad (10).

(12)

Verordening (EG) nr. 1683/95 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1683/95 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 7 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„Op verzoek van Ierland of het Verenigd Koninkrijk treft de Commissie passende regelingen met de verzoekende lidstaat om technische informatie als bedoeld in artikel 2 uit te wisselen voor de doeleinden van het afgeven van nationale visa door de verzoekende lidstaat.

Kosten waaraan Ierland en het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, niet bijdragen, worden door respectievelijk Ierland of het Verenigd Koninkrijk gedragen indien zij een dergelijk verzoek indienen.”.

2)

De bijlage wordt vervangen door het beeld en de tekst die zijn opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Visumzelfklevers die voldoen aan de specificaties die zijn vastgesteld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1683/95 en die geldig zijn tot de datum als bedoeld in artikel 3, tweede alinea, van deze verordening, kunnen worden gebruikt voor visa afgegeven tot zes maanden na die datum.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De lidstaten passen deze verordening toe uiterlijk vijftien maanden na de vaststelling van de verdere technische specificaties als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1683/95.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Straatsburg, 4 juli 2017.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

A. TAJANI

Voor de Raad

De voorzitter

M. MAASIKAS


(1)  Standpunt van het Europees Parlement van 1 juni 2017 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 20 juni 2017.

(2)  Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1).

(3)  Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43).

(4)  Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20).

(5)  PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(6)  Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31).

(7)  PB L 53 van 27.2.2008, blz. 52.

(8)  Besluit 2008/146/EG van de Raad van 28 januari 2008 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 53 van 27.2.2008, blz. 1).

(9)  PB L 160 van 18.6.2011, blz. 21.

(10)  Besluit 2011/350/EU van de Raad van 7 maart 2011 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis betreffende de afschaffing van controles aan de binnengrenzen en het verkeer van personen (PB L 160 van 18.6.2011, blz. 19).


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1683/95 wordt vervangen door:

BIJLAGE

Image

Veiligheidskenmerken

1.

Er wordt een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde kleurenfoto van de houder geïntegreerd.

2.

In deze zone komt een diffractief optisch variabel beeldmerk („kinegram” of soortgelijk beeldmerk). Afhankelijk van de gezichtshoek worden de letters „EU”, „EUE” en kinematische guillochelijnen zichtbaar in verschillende grootten en kleuren.

3.

Deze rubriek bevat in optisch variabele inkt de in ICAO-document 9303 betreffende machineleesbare reisdocumenten vermelde drieletterige landencode van de afgevende lidstaat, of het acroniem „BNL” indien de afgevende lidstaat België, Luxemburg of Nederland is. Afhankelijk van de gezichtshoek zijn verschillende kleuren zichtbaar.

4.

In deze zone komt in hoofdletters:

a)

het woord „VISUM”. De afgevende lidstaat kan de equivalente benaming opnemen in een andere officiële taal van de instellingen van de Unie;

b)

de naam van de afgevende lidstaat, in het Engels, het Frans en een andere officiële taal van de instellingen van de Unie;

c)

de in ICAO-document 9303 vermelde drieletterige landencode van de afgevende lidstaat.

5.

Deze rubriek bevat het negencijferige nationale nummer van de visumzelfklever in horizontale richting, dat is voorgedrukt in zwart. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt.

6.

Deze rubriek bevat het negencijferige nationale nummer van de visumzelfklever in verticale richting, dat is voorgedrukt in rood. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt, dat verschilt van het in rubriek 5 gebruikte lettertype. Het „nummer van de visumzelfklever” is de in ICAO-document 9303 vermelde drieletterige landencode en het nationale nummer als bedoeld in de rubrieken 5 en 6.

7.

Deze rubriek bevat de letters „EU” met een latent-beeldeffect. Die letters zijn donker wanneer zij worden weggedraaid van het oog en licht wanneer zij vervolgens 90o worden gedraaid.

8.

Deze rubriek bevat de code als bedoeld in rubriek 3, met een latent-beeldeffect. Die code is donker wanneer hij wordt weggedraaid van het oog en licht wanneer hij vervolgens 90o wordt gedraaid.

In te vullen rubrieken

De onderschriften bij de rubrieken zijn in het Engels en in het Frans gesteld. De afgevende lidstaat kan daaraan een vertaling in een andere officiële taal van de instellingen van de Unie toevoegen.

9.

Deze rubriek begint met de woorden „geldig voor”. De afgevende autoriteit vermeldt het grondgebied waarin de houder van het visum mag reizen.

10.

Deze rubriek begint met het woord „van” en verder op de lijn komt het woord „tot”. De afgevende autoriteit vermeldt de periode gedurende welke de houder van het visum door het visum tot verblijf gerechtigd is. Verder op de lijn komen de woorden „verblijfsduur” (d.w.z. de door de aanvrager beoogde verblijfsduur) en „dagen”.

11.

Deze rubriek begint met de woorden „type visum”. De afgevende autoriteit vermeldt de visumcategorie. Verder op de lijn komen de woorden „paspoortnr.” en „aantal binnenkomsten”.

12.

Deze rubriek begint met de woorden „afgegeven te” en dient om de plaats van de afgevende autoriteit te vermelden. Verder op de lijn komt het woord „op” (gevolgd door de datum van afgifte die door de afgevende autoriteit wordt ingevuld).

13.

Deze rubriek begint met de woorden „naam, voornaam”.

14.

Deze rubriek begint met het woord „opmerkingen”. De ruimte onder het woord „opmerkingen” wordt door de afgevende autoriteit gebruikt voor bijkomende gegevens.

15.

Deze rubriek bevat de relevante machineleesbare informatie om controles aan de buitengrenzen te vergemakkelijken. Het machineleesbare gedeelte bevat in de zichtbare ondergrondbedrukking een gedrukte tekst met de woorden „Europese Unie” in alle officiële talen van de instellingen van de Unie. Deze tekst mag de technische elementen van het machineleesbare gedeelte of de leesbaarheid ervan niet beïnvloeden.

16.

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor de mogelijke toevoeging van een gemeenschappelijke 2D-barcode.

”.

Top